ಕಲ್ಪಕ ಗಣಪತಿ ಸ್ತೋತ್ರ

ಶ್ರೀಮತ್ತಿಲ್ವವನೇ ಸಭೇಶಸದನಪ್ರತ್ಯಕ್ಕಕುಬ್ಗೋಪುರಾ-
ಧೋಭಾಗಸ್ಥಿತಚಾರುಸದ್ಮವಸತಿರ್ಭಕ್ತೇಷ್ಟಕಲ್ಪದ್ರುಮಃ .
ನೃತ್ತಾನಂದಮದೋತ್ಕಟೋ ಗಣಪತಿಃ ಸಂರಕ್ಷತಾದ್ವೋಽನಿಶಂ
ದೂರ್ವಾಸಃಪ್ರಮುಖಾಖಿಲರ್ಷಿವಿನುತಃ ಸರ್ವೇಶ್ವರೋಽಗ್ರ್ಯೋಽವ್ಯಯಃ ..

ಶ್ರೀಮತ್ತಿಲ್ಲವನಾಭಿಧಂ ಪುರವರಂ ಕ್ಷುಲ್ಲಾವುಕಂ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ
ಇತ್ಯಾಹುರ್ಮುನಯಃ ಕಿಲೇತಿ ನಿತರಾಂ ಜ್ಞಾತುಂ ಚ ತತ್ಸತ್ಯತಾಂ .
ಆಯಾಂತಂ ನಿಶಿ ಮಸ್ಕರೀಂದ್ರಮಪಿ ಯೋ ದೂರ್ವಾಸಸಂ ಪ್ರೀಣಯನ್
ನೃತ್ತಂ ದರ್ಶಯತಿ ಸ್ಮ ನೋ ಗಣಪತಿಃ ಕಲ್ಪದ್ರುಕಲ್ಪೋಽವತಾತ್ ..

ದೇವಾನ್ ನೃತ್ತದಿದೃಕ್ಷಯಾ ಪಶುಪತೇರಭ್ಯಾಗತಾನ್ ಕಾಮಿನಃ
ಶಕ್ರಾದೀನ್ ಸ್ವಯಮುದ್ಧೃತಂ ನಿಜಪದಂ ವಾಮೇತರಂ ದರ್ಶಯನ್ .
ದತ್ವಾ ತತ್ತದಭೀಷ್ಟವರ್ಗಮನಿಶಂ ಸ್ವರ್ಗಾದಿಲೋಕಾನ್ವಿಭುಃ
ನಿನ್ಯೇ ಯಃ ಶಿವಕಾಮಿನಾಥತನಯಃ ಕುರ್ಯಾಚ್ಛಿವಂ ವೋಽನ್ವಹಂ ..

ಅಸ್ಮಾಕಂ ಪುರತಶ್ಚಕಾಸ್ತು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕಲ್ಪಕಾಖ್ಯೋಽಗ್ರಣೀಃ
ಗೋವಿಂದಾದಿಸುರಾರ್ಚಿತೋಽಮೃತರಸಪ್ರಾಪ್ತ್ಯೈ ಗಜೇಂದ್ರಾನನಃ .
ವಾಚಂ ಯಚ್ಛತು ನಿಶ್ಚಲಾಂ ಶ್ರಿಯಮಪಿ ಸ್ವಾತ್ಮಾವಬೋಧಂ ಪರಂ
ದಾರಾನ್ ಪುತ್ರವರಾಂಶ್ಚ ಸರ್ವವಿಭವಂ ಕಾತ್ಯಾಯನೀಶಾತ್ಮಜಃ ..

ವಂದೇ ಕಲ್ಪಕಕುಂಜರೇಂದ್ರವದನಂ ವೇದೋಕ್ತಿಭಿಸ್ತಿಲ್ವಭೂ-
ದೇವೈಃ ಪೂಜಿತಪಾದಪದ್ಮಯುಗಲಂ ಪಾಶಚ್ಛಿದಂ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ .
ದಂತಾದೀನಪಿ ಷಡ್ಭುಜೇಷು ದಧತಂ ವಾಂಛಾಪ್ರದತ್ವಾಪ್ತಯೇ
ಸ್ವಾಭ್ಯರ್ಣಾಶ್ರಯಿಕಾಮಧೇನುಮನಿಶಂ ಶ್ರೀಮುಖ್ಯಸರ್ವಾರ್ಥದಂ ..

ಔಮಾಪತ್ಯಮಿಮಂ ಸ್ತವಂ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಪ್ರಾತರ್ನಿಶಂ ಯಃ ಪಠೇತ್
ಶ್ರೀಮತ್ಕಲ್ಪಕಕುಂಜರಾನನಕೃಪಾಪಾಂಗಾವಲೋಕಾನ್ನರಃ .
ಯಂ ಯಂ ಕಾಮಯತೇ ಚ ತಂ ತಮಖಿಲಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ನಿರ್ವಿಘ್ನತಃ
ಕೈವಲ್ಯಂ ಚ ತಥಾಽನ್ತಿಮೇ ವಯಸಿ ತತ್ಸರ್ವಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಂ ..

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

42.4K
1.3K

Comments Kannada

4xkhs
ಅದ್ಭುತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 😍 -ಗೋಪಾಲ್

ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತೆರೆದಿಡುತ್ತದೆ -ರತ್ನಾ ಮೂರ್ತಿ

ವಿಶೇಷವಾದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ⭐ -ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮುನ್ನು

ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೂಲ -ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಗೌಡ

ವೇದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ -ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |