ಪರಶುರಾಮ ನಾಮಾವಲಿ ಸ್ತೋತ್ರ

ಋಷಿರುವಾಚ.
ಯಮಾಹುರ್ವಾಸುದೇವಾಂಶಂ ಹೈಹಯಾನಾಂ ಕುಲಾಂತಕಂ.
ತ್ರಿಃಸಪ್ತಕೃತ್ವೋ ಯ ಇಮಾಂ ಚಕ್ರೇ ನಿಃಕ್ಷತ್ರಿಯಾಂ ಮಹೀಂ.
ದುಷ್ಟಂ ಕ್ಷತ್ರಂ ಭುವೋ ಭಾರಮಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಮನೀನಶತ್.
ತಸ್ಯ ನಾಮಾನಿ ಪುಣ್ಯಾನಿ ವಚ್ಮಿ ತೇ ಪುರುಷರ್ಷಭ.
ಭೂಭಾರಹರಣಾರ್ಥಾಯ ಮಾಯಾಮಾನುಷವಿಗ್ರಹಃ.
ಜನಾರ್ದನಾಂಶಸಂಭೂತಃ ಸ್ಥಿತ್ಯುತ್ಪತ್ತ್ಯಪ್ಯಯೇಶ್ವರಃ.
ಭಾರ್ಗವೋ ಜಾಮದಗ್ನ್ಯಶ್ಚ ಪಿತ್ರಾಜ್ಞಾಪರಿಪಾಲಕಃ.
ಮಾತೃಪ್ರಾಣಪ್ರದೋ ಧೀಮಾನ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯಾಂತಕರಃ ಪ್ರಭುಃ.
ರಾಮಃ ಪರಶುಹಸ್ತಶ್ಚ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಮದಾಪಹಃ.
ರೇಣುಕಾದುಃಖಶೋಕಘ್ನೋ ವಿಶೋಕಃ ಶೋಕನಾಶನಃ.
ನವೀನನೀರದಶ್ಯಾಮೋ ರಕ್ತೋತ್ಪಲವಿಲೋಚನಃ.
ಘೋರೋ ದಂಡಧರೋ ಧೀರೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪ್ರಿಯಃ.
ತಪೋಧನೋ ಮಹೇಂದ್ರಾದೌ ನ್ಯಸ್ತದಂಡಃ ಪ್ರಶಾಂತಧೀಃ.
ಉಪಗೀಯಮಾನಚರಿತಃ ಸಿದ್ಧಗಂಧರ್ವಚಾರಣೈಃ.
ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುಜರಾವ್ಯಾಧಿದುಃಖಶೋಕಭಯಾತಿಗಃ.
ಇತ್ಯಷ್ಟಾವಿಂಶತಿರ್ನಾಮ್ನಾಮುಕ್ತಾ ಸ್ತೋತ್ರಾತ್ಮಿಕಾ ಶುಭಾ.
ಅನಯಾ ಪ್ರೀಯತಾಂ ದೇವೋ ಜಾಮದಗ್ನ್ಯೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ.
ನೇದಂ ಸ್ತೋತ್ರಮಶಾಂತಾಯ ನಾದಾಂತಾಯಾತಪಸ್ವಿನೇ.
ನಾವೇದವಿದುಷೇ ವಾಚ್ಯಮಶಿಷ್ಯಾಯ ಖಲಾಯ ಚ.
ನಾಸೂಯಕಾಯಾನೃಜವೇ ನ ಚಾನಿರ್ದಿಷ್ಟಕಾರಿಣೇ.
ಇದಂ ಪ್ರಿಯಾಯ ಪುತ್ರಾಯ ಶಿಷ್ಯಾಯಾನುಗತಾಯ ಚ.
ರಹಸ್ಯಧರ್ಮೋ ವಕ್ತವ್ಯೋ ನಾನ್ಯಸ್ಮೈ ತು ಕದಾಚನ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

104.0K
1.3K

Comments Kannada

bncfj
ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಖಜಾನೆ -ಅಶೋಕ್

ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 👍 -ಕಾವ್ಯಾ ಶರ್ಮಾ

ಧರ್ಮದ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿಯುಳ್ಳ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 🌺 -ಪೃಥ್ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ

ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯ ಖಜಾನೆ -ಲಕ್ಷ್ಮಿ

ಉತ್ತಮವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ -ಅಂಬಿಕಾ ಶರ್ಮಾ

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |