ಗಣೇಶ್ವರ ಸ್ತುತಿ

ಶುಚಿವ್ರತಂ ದಿನಕರಕೋಟಿವಿಗ್ರಹಂ
ಬಲಂಧರಂ ಜಿತದನುಜಂ ರತಪ್ರಿಯಂ.
ಉಮಾಸುತಂ ಪ್ರಿಯವರದಂ ಸುಶಂಕರಂ
ನಮಾಮ್ಯಹಂ ವಿಬುಧವರಂ ಗಣೇಶ್ವರಂ.
ವನೇಚರಂ ವರನಗಜಾಸುತಂ ಸುರಂ
ಕವೀಶ್ವರಂ ನುತಿವಿನುತಂ ಯಶಸ್ಕರಂ.
ಮನೋಹರಂ ಮಣಿಮಕುಟೈಕಭೂಷಣಂ
ನಮಾಮ್ಯಹಂ ವಿಬುಧವರಂ ಗಣೇಶ್ವರಂ.
ತಮೋಹರಂ ಪಿತೃಸದೃಶಂ ಗಣಾಧಿಪಂ
ಸ್ಮೃತೌ ಗತಂ ಶ್ರುತಿರಸಮೇಕಕಾಮದಂ.
ಸ್ಮರೋಪಮಂ ಶುಭಫಲದಂ ದಯಾಕರಂ
ನಮಾಮ್ಯಹಂ ವಿಬುಧವರಂ ಗಣೇಶ್ವರಂ.
ಜಗತ್ಪತಿಂ ಪ್ರಣವಭವಂ ಪ್ರಭಾಕರಂ
ಜಟಾಧರಂ ಜಯಧನದಂ ಕ್ರತುಪ್ರಿಯಂ
ನಮಾಮ್ಯಹಂ ವಿಬುಧವರಂ ಗಣೇಶ್ವರಂ.
ಧುರಂಧರಂ ದಿವಿಜತನುಂ ಜನಾಧಿಪಂ
ಗಜಾನನಂ ಮುದಿತಹೃದಂ ಮುದಾಕರಂ.
ಶುಚಿಸ್ಮಿತಂ ವರದಕರಂ ವಿನಾಯಕಂ
ನಮಾಮ್ಯಹಂ ವಿಬುಧವರಂ ಗಣೇಶ್ವರಂ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |