ವಿಘ್ನರಾಜ ಸ್ತೋತ್ರ

ಕಪಿಲ ಉವಾಚ -
ನಮಸ್ತೇ ವಿಘ್ನರಾಜಾಯ ಭಕ್ತಾನಾಂ ವಿಘ್ನಹಾರಿಣೇ।
ಅಭಕ್ತಾನಾಂ ವಿಶೇಷೇಣ ವಿಘ್ನಕರ್ತ್ರೇ ನಮೋ ನಮಃ॥
ಆಕಾಶಾಯ ಚ ಭೂತಾನಾಂ ಮನಸೇ ಚಾಮರೇಷು ತೇ।
ಬುದ್ಧ್ಯೈರಿಂದ್ರಿಯವರ್ಗೇಷು ವಿವಿಧಾಯ ನಮೋ ನಮಃ॥
ದೇಹಾನಾಂ ಬಿಂದುರೂಪಾಯ ಮೋಹರೂಪಾಯ ದೇಹಿನಾಂ।
ತಯೋರಭೇದಭಾವೇಷು ಬೋಧಾಯ ತೇ ನಮೋ ನಮಃ॥
ಸಾಂಖ್ಯಾಯ ವೈ ವಿದೇಹಾನಾಂ ಸಂಯೋಗಾನಾಂ ನಿಜಾತ್ಮನೇ।
ಚತುರ್ಣಾಂ ಪಂಚಮಾಯೈವ ಸರ್ವತ್ರ ತೇ ನಮೋ ನಮಃ॥
ನಾಮರೂಪಾತ್ಮಕಾನಾಂ ವೈ ಶಕ್ತಿರೂಪಾಯ ತೇ ನಮಃ।
ಆತ್ಮನಾಂ ರವಯೇ ತುಭ್ಯಂ ಹೇರಂಬಾಯ ನಮೋ ನಮಃ॥
ಆನಂದಾನಾಂ ಮಹಾವಿಷ್ಣುರೂಪಾಯ ನೇತಿಧಾರಿಣಾಂ।
ಶಂಕರಾಯ ಚ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಸಂಯೋಗೇ ಗಣಪಾಯ ತೇ॥
ಕರ್ಮಣಾಂ ಕರ್ಮಯೋಗಾಯ ಜ್ಞಾನಯೋಗಾಯ ಜಾನತಾಂ।
ಸಮೇಷು ಸಮರೂಪಾಯ ಲಂಬೋದರ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ॥
ಸ್ವಾಧೀನಾನಾಂ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಹಜಾಯ ನಮೋ ನಮಃ।
ತೇಷಾಮಭೇದಭಾವೇಷು ಸ್ವಾನಂದಾಯ ಚ ತೇ ನಮಃ॥
ನಿರ್ಮಾಯಿಕಸ್ವರೂಪಾಣಾಮಯೋಗಾಯ ನಮೋ ನಮಃ।
ಯೋಗಾನಾಂ ಯೋಗರೂಪಾಯ ಗಣೇಶಾಯ ನಮೋ ನಮಃ॥
ಶಾಂತಿಯೋಗಪ್ರದಾತ್ರೇ ತೇ ಶಾಂತಿಯೋಗಮಯಾಯ ಚ।
ಕಿಂ ಸ್ತೌಮಿ ತತ್ರ ದೇವೇಶ ಅತಸ್ತ್ವಾಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಂ॥
ತತಸ್ತ್ವಂ ಗಣನಾಥೋ ವೈ ಜಗಾದ ಭಕ್ತಮುತ್ತಮಂ।
ಹರ್ಷೇಣ ಮಹತಾ ಯುಕ್ತೋ ಹರ್ಷಯನ್ ಮುನಿಸತ್ತಮ॥
ಶ್ರೀಗಣೇಶ ಉವಾಚ -
ತ್ವಯಾ ಕೃತಂ ಮದೀಯಂ ಯತ್ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಯೋಗಪ್ರದಂ ಭವೇತ್।
ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಾಣಾಂ ದಾಯಕಂ ಪ್ರಭವಿಷ್ಯತಿ॥
ವರಂ ವರಯ ಮತ್ತಸ್ತ್ವಂ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಭಕ್ತಿಯಂತ್ರಿತಃ।
ತ್ವತ್ಸಮೋ ನ ಭವೇತ್ತಾತ ತದ್ವಜ್ಞಾನಪ್ರಕಾಶಕಃ॥
ತಸ್ಯ ತದ್ವಚನಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಕಪಿಲಸ್ತಮುವಾಚ ಹ।
ತ್ವದೀಯಾಮಚಲಾಂ ಭಕ್ತಿಂ ದೇಹಿ ವಿಘ್ನೇಶ ಮೇ ಪರಾಂ॥
ತ್ವದೀಯಭೂಷಣಂ ದೈತ್ಯೋ ಹೃತ್ವಾ ಸದ್ಯೋ ಜಗಾಮ ಹ।
ತತಶ್ಚಿಂತಾಮಣಿಂ ನಾಥ ತಂ ಜಿತ್ವಾ ಮಣಿಮಾನಯ॥
ಯದಾಽಹಂ ತ್ವಾಂ ಸ್ಮರಿಷ್ಯಾಮಿ ತದಾಽಽತ್ಮಾನಂ ಪ್ರದರ್ಶಯ।
ಏತದೇವ ವರಂ ಪೂರ್ಣಂ ದೇಹಿ ನಾಥ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ॥
ಗೃತ್ಸಮದ ಉವಾಚ -
ತಸ್ಯ ತದ್ವಚನಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಹರ್ಷಯುಕ್ತೋ ಗಜಾನನಃ।
ಉವಾಚ ತಂ ಮಹಾಭಕ್ತಂ ಪ್ರೇಮಯುಕ್ತಂ ವಿಶೇಷತಃ॥
ತ್ವಯಾ ಯತ್ ಪ್ರಾರ್ಥಿತಂ ವಿಷ್ಣೋ ತತ್ಸರ್ವಂ ಪ್ರಭವಿಷ್ಯತಿ।
ತವ ಪುತ್ರೋ ಭವಿಷ್ಯಾಮಿ ಗಣಾಸುರವಧಾಯ ಚ॥

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |