ಗಜಾನನ ನಾಮಾವಲಿ ಸ್ತೋತ್ರ

ಓಂ ಗಣಂಜಯೋ ಗಣಪತಿರ್ಹೇರಂಬೋ ಧರಣೀಧರಃ.ಓಂ ಗಣಂಜಯೋ ಗಣಪತಿರ್ಹೇರಂಬೋ ಧರಣೀಧರಃ.ಮಹಾಗಣಪತಿರ್ಲಕ್ಷಪ್ರದಃ ಕ್ಷಿಪ್ರಪ್ರಸಾದನಃ.ಅಮೋಘಸಿದ್ಧಿರಮಿತೋ ಮಂತ್ರಶ್ಚಿಂತಾಮಣಿರ್ನಿಧಿಃ.ಸುಮಂಗಲೋ ಬೀಜಮಾಶಾಪೂರಕೋ ವರದಃ ಶಿವಃ.ಕಾಶ್ಯಪೋ ನಂದನೋ ವಾಚಾಸಿದ್ಧೋ ಢುಂಢಿರ್ವಿನಾಯಕಃ.ಮೋದಕೈರೇಭಿರತ್ರೈಕವಿಂಶತ್ಯಾ ನಾಮಭಿಃ ಪುಮಾನ್.ಯಃ ಸ್ತೌತಿ ಮದ್ಗತಮನಾ ಮಮಾರಾಧನತತ್ಪರಃ.ಸ್ತುತೋ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರೇಣ ತೇನಾಹಂ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ.ನಮೋ ನಮಃ ಸುರವರಪೂಜಿತಾಂಘ್ರಯೇ ನಮೋ ನಮೋ ನಿರುಪಮಮಂಗಲಾತ್ಮನೇ.ನಮೋ ನಮೋ ವಿಪುಲಕರೈಕಸಿದ್ಧಯೇ ನಮೋ ನಮಃ ಕರಿಕಲಮಾನನಾಯ ತೇ.ಕಿಂಕಿಣೀಗಣರಣಿತಸ್ತವ ಚರಣಃ ಪ್ರಕಟಿತಗುರುಮಿತಿಚಾರಿತ್ರಗಣಃ.ಮದಜಲಲಹರಿಕಲಿತಕಪೋಲಃ ಶಮಯತು ದುರಿತಂಗಣಪತಿನೃಪನಾಮಾ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |