ಗಣಪತಿ ಅಪರಾಧ ಕ್ಷಮಾಪಣ ಸ್ತೋತ್ರ

ಕೃತಾ ನೈವ ಪೂಜಾ ಮಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಭಾವಾತ್
ಪ್ರಭೋ ಮಂದಿರಂ ನೈವ ದೃಷ್ಟಂ ತವೈಕಂ|
ಕ್ಷಮಾಶೀಲ ಕಾರುಣ್ಯಪೂರ್ಣ ಪ್ರಸೀದ
ಸಮಸ್ತಾಪರಾಧಂ ಕ್ಷಮಸ್ವೈಕದಂತ|
ನ ಪಾದ್ಯಂ ಪ್ರದತ್ತಂ ನ ಚಾರ್ಘ್ಯಂ ಪ್ರದತ್ತಂ
ನ ವಾ ಪುಷ್ಪಮೇಕಂ ಫಲಂ ನೈವ ದತ್ತಂ|
ಗಜೇಶಾನ ಶಂಭೋಸ್ತನೂಜ ಪ್ರಸೀದ
ಸಮಸ್ತಾಪರಾಧಂ ಕ್ಷಮಸ್ವೈಕದಂತ|
ನ ವಾ ಮೋದಕಂ ಲಡ್ಡುಕಂ ಪಾಯಸಂ ವಾ
ನ ಶುದ್ಧೋದಕಂ ತೇಽರ್ಪಿತಂ ಜಾತು ಭಕ್ತ್ಯಾ|
ಸುರ ತ್ವಂ ಪರಾಶಕ್ತಿಪುತ್ರ ಪ್ರಸೀದ
ಸಮಸ್ತಾಪರಾಧಂ ಕ್ಷಮಸ್ವೈಕದಂತ|
ನ ಯಾಗಃ ಕೃತೋ ನೋಪವಾಸಶ್ಚತುರ್ಥ್ಯಾಂ
ನ ವಾ ತರ್ಪನಾರ್ಥಂ ಜಲಂ ಚಾರ್ಪಿತಂ ತೇ|
ವಿಭೋ ಶಾಶ್ವತ ಶ್ರೇಷ್ಠದೇವ ಪ್ರಸೀದ
ಸಮಸ್ತಾಪರಾಧಂ ಕ್ಷಮಸ್ವೈಕದಂತ|
ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಭೋ ವಿಘ್ನರಾಜ
ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಭೋ ಲೋಕನಾಥ|
ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಭೋ ದೇವಮುಖ್ಯ
ಸಮಸ್ತಾಪರಾಧಂ ಕ್ಷಮಸ್ವೈಕದಂತ|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |