ವಕ್ರತುಂಡ ಸ್ತುತಿ

 

 

ಸದಾ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತಂ ವಿಕಾರಾದಿಹೀನಂ ವಿಕಾರಾದಿಭೂತಂ ಮಹೇಶಾದಿವಂದ್ಯಂ ।
ಅಪಾರಸ್ವರೂಪಂ ಸ್ವಸಂವೇದ್ಯಮೇಕಂ ನಮಾಮಃ ಸದಾ ವಕ್ರತುಂಡಂ ಭಜಾಮಃ ॥
ಅಜಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಂ ಕಲಾಕಾಲಹೀನಂ ಹೃದಿಸ್ಥಂ ಸದಾ ಸಾಕ್ಷಿರೂಪಂ ಪರೇಶಂ ।
ಜನಜ್ಞಾನಕಾರಂ ಪ್ರಕಾಶೈರ್ವಿಹೀನಂ ನಮಾಮಃ ಸದಾ ವಕ್ರತುಂಡಂ ಭಜಾಮಃ ॥
ಅನಂತಸ್ವರೂಪಂ ಸದಾನಂದಕಂದಂ ಪ್ರಕಾಶಸ್ವರೂಪಂ ಸದಾ ಸರ್ವಗಂ ತಂ ।
ಅನಾದಿಂ ಗುಣಾದಿಂ ಗುಣಾಧಾರಭೂತಂ ನಮಾಮಃ ಸದಾ ವಕ್ರತುಂಡಂ ಭಜಾಮಃ ॥
ಧರಾವಾಯುತೇಜೋಮಯಂ ತೋಯಭಾವಂ ಸದಾಕಾಶರೂಪಂ ಮಹಾಭೂತಸಂಸ್ಥಂ ।
ಅಹಂಕಾರಧಾರಂ ತಮೋಮಾತ್ರಸಂಸ್ಥಂ ನಮಾಮಃ ಸದಾ ವಕ್ರತುಂಡಂ ಭಜಾಮಃ ॥
ರವಿಪ್ರಾಣವಿಷ್ಣುಪ್ರಚೇತೋಯಮೇಶ- ವಿಧಾತ್ರಶ್ವಿವೈಶ್ವಾನರೇಂದ್ರಪ್ರಕಾಶಂ ।
ದಿಶಾಂ ಬೋಧಕಂ ಸರ್ವದೇವಾಧಿರೂಪಂ ನಮಾಮಃ ಸದಾ ವಕ್ರತುಂಡಂ ಭಜಾಮಃ ॥
ಉಪಸ್ಥತ್ವಗುಕ್ತೀಕ್ಷಣಸ್ಥಪ್ರಕಾಶಂ ಕರಾಂಘ್ರಿಸ್ವರೂಪಂ ಕೃತಘ್ರಾಣಜಿಹ್ವಂ ।
ಗುದಸ್ಥಂ ಶ್ರುತಿಸ್ಥಂ ಮಹಾಖಪ್ರಕಾಶಂ ನಮಾಮಃ ಸದಾ ವಕ್ರತುಂಡಂ ಭಜಾಮಃ ॥
ರಜೋರೂಪಸೃಷ್ಟಿಪ್ರಕಾಶಂ ವಿಧಿಂ ತಂ ಸದಾ ಪಾಲನೇ ಕೇಶವಂ ಸತ್ತ್ವಸಂಸ್ಥಂ ।
ತಮೋರೂಪಧಾರಂ ಹರಂ ಸಂಹರಂ ತಂ ನಮಾಮಃ ಸದಾ ವಕ್ರತುಂಡಂ ಭಜಾಮಃ ॥
ದಿಶಾಧೀಶರೂಪಂ ಸದಾಶಾಸ್ವರೂಪಂ ಗ್ರಹಾದಿಪ್ರಕಾಶಂ ಧ್ರುವಾದಿಂ ಖಗಸ್ಥಂ ।
ಅನಂತೋಡುರೂಪಂ ತದಾಕಾರಹೀನಂ ನಮಾಮಃ ಸದಾ ವಕ್ರತುಂಡಂ ಭಜಾಮಃ ॥
ಮಹತ್ತತ್ತ್ವರೂಪಂ ಪ್ರಧಾನಸ್ವರೂಪಂ ಅಹಂಕಾರಧಾರಂ ತ್ರಯೀಬೋಧಕಾರಂ ।
ಅನಾದ್ಯಂತಮಾಯಂ ತದಾಧಾರಪುಚ್ಛಂ ನಮಾಮಃ ಸದಾ ವಕ್ರತುಂಡಂ ಭಜಾಮಃ ॥
ಸದಾ ಕರ್ಮಧಾರಂ ಫಲೈಃ ಸ್ವರ್ಗದಂ ತಂ ಅಕರ್ಮಪ್ರಕಾಶೇನ ಮುಕ್ತಿಪ್ರದಂ ತಂ ।
ವಿಕರ್ಮಾದಿನಾ ಯಾತನಾಽಽಧಾರಭೂತಂ ನಮಾಮಃ ಸದಾ ವಕ್ರತುಂಡಂ ಭಜಾಮಃ ॥
ಅಲೋಭಸ್ವರೂಪಂ ಸದಾ ಲೋಭಧಾರಂ ಜನಜ್ಞಾನಕಾರಂ ಜನಾಧೀಶಪಾಲಂ ।
ನೃಣಾಂ ಸಿದ್ಧಿದಂ ಮಾನವಂ ಮಾನವಸ್ಥಂ ನಮಾಮಃ ಸದಾ ವಕ್ರತುಂಡಂ ಭಜಾಮಃ ।
ಲತಾವೃಕ್ಷರೂಪಂ ಸದಾ ಪಕ್ಷಿರೂಪಂ ಧನಾದಿಪ್ರಕಾಶಂ ಸದಾ ಧಾನ್ಯರೂಪಂ ।
ಪ್ರಸೃತ್ಪುತ್ರಪೌತ್ರಾದಿನಾನಾಸ್ವರೂಪಂ ನಮಾಮಃ ಸದಾ ವಕ್ರತುಂಡಂ ಭಜಾಮಃ ॥
ಖಗೇಶಸ್ವರೂಪಂ ವೃಷಾದಿಪ್ರಸಂಸ್ಥಂ ಮೃಗೇಂದ್ರಾದಿಬೋಧಂ ಮೃಗೇಂದ್ರಸ್ವರೂಪಂ ।
ಧರಾಧಾರಹೇಮಾದ್ರಿಮೇರುಸ್ವರೂಪಂ ನಮಾಮಃ ಸದಾ ವಕ್ರತುಂಡಂ ಭಜಾಮಃ ॥
ಸುವರ್ಣಾದಿಧಾತುಸ್ಥಸದ್ರಂಗಸಂಸ್ಥಂ ಸಮುದ್ರಾದಿಮೇಘಸ್ವರೂಪಂ ಜಲಸ್ಥಂ ।
ಜಲೇ ಜಂತುಮತ್ಸ್ಯಾದಿನಾನಾವಿಭೇದಂ ನಮಾಮಃ ಸದಾ ವಕ್ರತುಂಡಂ ಭಜಾಮಃ ॥
ಸದಾ ಶೇಷನಾಗಾದಿನಾಗಸ್ವರೂಪಂ ಸದಾ ನಾಗಭೂಷಂ ಚ ಲೀಲಾಕರಂ ತೈಃ ।
ಸುರಾರಿಸ್ವರೂಪಂ ಚ ದೈತ್ಯಾದಿಭೂತಂ ನಮಾಮಃ ಸದಾ ವಕ್ರತುಂಡಂ ಭಜಾಮಃ ॥
ವರಂ ಪಾಶಧಾರಂ ಸದಾ ಭಕ್ತಪೋಷಂ ಮಹಾಪೌರುಷಂ ಮಾಯಿನಂ ಸಿಂಹಸಂಸ್ಥಂ ।
ಚತುರ್ಬಾಹುಧಾರಂ ಸದಾ ವಿಘ್ನನಾಶಂ ನಮಾಮಃ ಸದಾ ವಕ್ರತುಂಡಂ ಭಜಾಮಃ ॥
ಗಣೇಶಂ ಗಣೇಶಾದಿವಂದ್ಯಂ ಸುರೇಶಂ ಪರಂ ಸರ್ವಪೂಜ್ಯಂ ಸುಬೋಧಾದಿಗಮ್ಯಂ ।
ಮಹಾವಾಕ್ಯವೇದಾಂತವೇದ್ಯಂ ಪರೇಶಂ ನಮಾಮಃ ಸದಾ ವಕ್ರತುಂಡಂ ಭಜಾಮಃ ॥
ಅನಂತಾವತಾರೈಃ ಸದಾ ಪಾಲಯಂತಂ ಸ್ವಧರ್ಮಾದಿಸಂಸ್ಥಂ ಜನಂ ಕಾರಯಂತಂ ।
ಸುರೈರ್ದೈತ್ಯಪೈರ್ವಂದ್ಯಮೇಕಂ ಸಮಂ ತ್ವಾಂ ನಮಾಮಃ ಸದಾ ವಕ್ರತುಂಡಂ ಭಜಾಮಃ ॥
ತ್ವಯಾ ನಾಶಿತೋಽಯಂ ಮಹಾದೈತ್ಯಭೂಪಃ ಸುಶಾಂತೇರ್ಧರೋಽಯಂ ಕೃತಸ್ತೇನ ವಿಶ್ವಂ ।
ಅಖಂಡಪ್ರಹರ್ಷೇಣ ಯುಕ್ತಂ ಚ ತಂ ವೈ ನಮಾಮಃ ಸದಾ ವಕ್ರತುಂಡಂ ಭಜಾಮಃ ॥
ನ ವಿಂದಂತಿ ಯಂ ವೇದವೇದಜ್ಞಮರ್ತ್ಯಾ ನ ವಿಂದಂತಿ ಯಂ ಶಾಸ್ತ್ರಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಭೂಪಾಃ ।
ನ ವಿಂದಂತಿ ಯಂ ಯೋಗಯೋಗೀಶಕಾದ್ಯಾ ನಮಾಮಃ ಸದಾ ವಕ್ರತುಂಡಂ ಭಜಾಮಃ ॥
ನ ವೇದಾ ವಿದುರ್ಯಂ ಚ ದೇವೇಂದ್ರಮುಖ್ಯಾ ನ ಯೋಗೈರ್ಮುನೀಂದ್ರಾ ವಯಂ ಕಿಂ ಸ್ತುಮಶ್ಚ ।
ತಥಾಽಪಿ ಸ್ವಬುಧ್ಯಾ ಸ್ತುತಂ ವಕ್ರತುಂಡಂ ನಮಾಮಃ ಸದಾ ವಕ್ರತುಂಡಂ ಭಜಾಮಃ ॥

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

31.4K

Comments

qkzna

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |