ಗಣೇಶ ಗಕಾರ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಗಣಪತಿಗಕಾರಾದಿ-
ಸಹಸ್ರನಾಮಮಾಲಾಮಂತ್ರಸ್ಯ .
ದುರ್ವಾಸಾ ಋಷಿಃ . ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ . ಶ್ರೀಗಣಪತಿರ್ದೇವತಾ .
ಗಂ ಬೀಜಂ . ಸ್ವಾಹಾ ಶಕ್ತಿಃ . ಗ್ಲೌಂ ಕೀಲಕಂ .
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿ-
ಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ಶ್ರವಣೇ ಚ ವಿನಿಯೋಗಃ ..
ಓಂ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ . ಶ್ರೀಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ .
ಹ್ರೀಂ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ . ಕ್ರೀಂ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ .
ಗ್ಲೌಂ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ . ಗಂ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ .
ಓಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ . ಶ್ರೀಂ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ . ಹ್ರೀಂ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ .
ಕ್ರೀಂ ಕವಚಾಯ ಹುಂ . ಗ್ಲೌಂ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ . ಗಂ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ . ಭೂರ್ಭುವಃಸುವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ಬಂಧಃ .

ಧ್ಯಾನಂ
ಓಂಕಾರಸನ್ನಿಭ-
ಮಿಭಾನನಮಿಂದುಭಾಲಂ
ಮುಕ್ತಾಗ್ರಬಿಂದುಮಮಲ-
ದ್ಯುತಿಮೇಕದಂತಂ.
ಲಂಬೋದರಂ ಕಲಚತುರ್ಭುಜಮಾದಿದೇವಂ
ಧ್ಯಾಯೇನ್ಮಹಾಗಣಪತಿಂ ಮತಿಸಿದ್ಧಿಕಾಂತಂ..
ಅಥ ಸ್ತೋತ್ರಂ
ಓಂ ಗಣೇಶ್ವರೋ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಗಣಾರಾಧ್ಯೋ ಗಣಪ್ರಿಯಃ.
ಗಣನಾಥೋ ಗಣಸ್ವಾಮೀ ಗಣೇಶೋ ಗಣನಾಯಕಃ..
ಗಣಮೂರ್ತಿರ್ಗಣಪತಿ-
ರ್ಗಣತ್ರಾತಾ ಗಣಂಜಯಃ.
ಗಣಪೋಽಥ ಗಣಕ್ರೀಡೋ ಗಣದೇವೋ ಗಣಾಧಿಪಃ..
ಗಣಜ್ಯೇಷ್ಠೋ ಗಣಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಗಣಪ್ರೇಷ್ಠೋ ಗಣಾಧಿರಾಟ್.
ಗಣರಾಡ್ ಗಣಗೋಪ್ತಾಥ ಗಣಾಂಗೋ ಗಣದೈವತಂ..
ಗಣಬಂಧುರ್ಗಣಸುಹೃದ್ ಗಣಾಧೀಶೋ ಗಣಪ್ರಥಃ.
ಗಣಪ್ರಿಯಸಖಃ ಶಶ್ವದ್ ಗಣಪ್ರಿಯಸುಹೃತ್ ತಥಾ..
ಗಣಪ್ರಿಯರತೋ ನಿತ್ಯಂ ಗಣಪ್ರೀತಿವಿವರ್ಧನಃ.
ಗಣಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥೋ ಗಣಕೇಲಿಪರಾಯಣಃ..
ಗಣಾಗ್ರಣೀರ್ಗಣೇಶಾನೋ ಗಣಗೀತೋ ಗಣೋಚ್ಛ್ರಯಃ.
ಗಣ್ಯೋ ಗಣಹಿತೋ ಗರ್ಜದ್ಗಣಸೇನೋ ಗಣೋದ್ಧತಃ..
ಗಣಭೀತಿಪ್ರಮಥನೋ ಗಣಭೀತ್ಯಪಹಾರಕಃ.
ಗಣನಾರ್ಹೋ ಗಣಪ್ರೌಢೋ ಗಣಭರ್ತಾ ಗಣಪ್ರಭುಃ..
ಗಣಸೇನೋ ಗಣಚರೋ ಗಣಪ್ರಾಜ್ಞೋ ಗಣೈಕರಾಟ್.
ಗಣಾಗ್ರ್ಯೋ ಗಣನಾಮಾ ಚ ಗಣಪಾಲನತತ್ಪರಃ..
ಗಣಜಿದ್ಗಣಗರ್ಭಸ್ಥೋ ಗಣಪ್ರವಣಮಾನಸಃ.
ಗಣಗರ್ವಪರೀಹರ್ತಾ ಗಣೋ ಗಣನಮಸ್ಕೃತಃ..
ಗಣಾರ್ಚಿತಾಂಘ್ರಿಯುಗಲೋ ಗಣರಕ್ಷಣಕೃತ್ ಸದಾ.
ಗಣಧ್ಯಾತೋ ಗಣಗುರುರ್ಗಣಪ್ರಣಯತತ್ಪರಃ..
ಗಣಾಗಣಪರಿತ್ರಾತಾ ಗಣಾಧಿಹರಣೋದ್ಧುರಃ.
ಗಣಸೇತುರ್ಗಣನುತೋ ಗಣಕೇತುರ್ಗಣಾಗ್ರಗಃ..
ಗಣಹೇತುರ್ಗಣಗ್ರಾಹೀ ಗಣಾನುಗ್ರಹಕಾರಕಃ.
ಗಣಾಗಣಾನುಗ್ರಹಭೂ-
ರ್ಗಣಾಗಣವರಪ್ರದಃ..
ಗಣಸ್ತುತೋ ಗಣಪ್ರಾಣೋ ಗಣಸರ್ವಸ್ವದಾಯಕಃ.
ಗಣವಲ್ಲಭಮೂರ್ತಿಶ್ಚ ಗಣಭೂತಿರ್ಗಣೇಷ್ಟದಃ..
ಗಣಸೌಖ್ಯಪ್ರದಾತಾ ಚ ಗಣದುಃಖಪ್ರಣಾಶನಃ.
ಗಣಪ್ರಥಿತನಾಮಾ ಚ ಗಣಾಭೀಷ್ಟಕರಃ ಸದಾ..
ಗಣಮಾನ್ಯೋ ಗಣಖ್ಯಾತೋ ಗಣವೀತೋ ಗಣೋತ್ಕಟಃ.
ಗಣಪಾಲೋ ಗಣವರೋ ಗಣಗೌರವದಾಯಕಃ..
ಗಣಗರ್ಜಿತಸಂತುಷ್ಟೋ ಗಣಸ್ವಚ್ಛಂದಗಃ ಸದಾ.
ಗಣರಾಜೋ ಗಣಶ್ರೀದೋ ಗಣಾಭಯಕರಃ ಕ್ಷಣಾತ್..
ಗಣಮೂರ್ಧಾಭಿಷಿಕ್ತಶ್ಚ ಗಣಸೈನ್ಯಪುರಸ್ಸರಃ.
ಗುಣಾತೀತೋ ಗುಣಮಯೋ ಗುಣತ್ರಯವಿಭಾಗಕೃತ್..
ಗುಣೀ ಗುಣಾಕೃತಿಧರೋ ಗುಣಶಾಲೀ ಗುಣಪ್ರಿಯಃ.
ಗುಣಪೂರ್ಣೋ ಗುಣಾಂಭೋಧಿರ್ಗುಣಭಾಗ್ ಗುಣದೂರಗಃ..
ಗುಣಾಗುಣವಪುರ್ಗೌಣ-
ಶರೀರೋ ಗುಣಮಂಡಿತಃ.
ಗುಣಸ್ರಷ್ಟಾ ಗುಣೇಶಾನೋ ಗುಣೇಶೋಽಥ ಗುಣೇಶ್ವರಃ..
ಗುಣಸೃಷ್ಟಜಗತ್ಸಂಘೋ ಗುಣಸಂಘೋ ಗುಣೈಕರಾಟ್.
ಗುಣಪ್ರವೃಷ್ಟೋ ಗುಣಭೂರ್ಗುಣೀಕೃತಚರಾಚರಃ..
ಗುಣಪ್ರವಣಸಂತುಷ್ಟೋ ಗುಣಹೀನಪರಾಙ್ಮುಖಃ .
ಗುಣೈಕಭೂರ್ಗುಣಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಗುಣಜ್ಯೇಷ್ಠೋ ಗುಣಪ್ರಭುಃ..
ಗುಣಜ್ಞೋ ಗುಣಸಂಪೂಜ್ಯೋ ಗುಣೈಕಸದನಂ ಸದಾ.
ಗುಣಪ್ರಣಯವಾನ್ ಗೌಣಪ್ರಕೃತಿರ್ಗುಣಭಾಜನಂ..
ಗುಣಿಪ್ರಣತಪಾದಾಬ್ಜೋ ಗುಣಿಗೀತೋ ಗುಣೋಜ್ಜ್ವಲಃ.
ಗುಣವಾನ್ ಗುಣಸಂಪನ್ನೋ ಗುಣಾನಂದಿತಮಾನಸಃ..
ಗುಣಸಂಚಾರಚತುರೋ ಗುಣಸಂಚಯಸುಂದರಃ.
ಗುಣಗೌರೋ ಗುಣಾಧಾರೋ ಗುಣಸಂವೃತಚೇತನಃ..
ಗುಣಕೃದ್ಗುಣಭೃನ್ನಿತ್ಯಂ ಗುಣಾಗ್ರ್ಯೋ ಗುಣಪಾರದೃಕ್.
ಗುಣಪ್ರಚಾರೀ ಗುಣಯುಗ್ ಗುಣಾಗುಣವಿವೇಕಕೃತ್..
ಗುಣಾಕರೋ ಗುಣಕರೋ ಗುಣಪ್ರವಣವರ್ಧನಃ.
ಗುಣಗೂಢಚರೋ ಗೌಣಸರ್ವಸಂಚಾರಚೇಷ್ಟಿತಃ..
ಗುಣದಕ್ಷಿಣಸೌಹಾರ್ದೋ ಗುಣಲಕ್ಷಣತತ್ತ್ವವಿತ್.
ಗುಣಹಾರೀ ಗುಣಕಲೋ ಗುಣಸಂಘಸಖಃ ಸದಾ..
ಗುಣಸಂಸ್ಕೃತಸಂಸಾರೋ ಗುಣತತ್ತ್ವವಿವೇಚಕಃ.
ಗುಣಗರ್ವಧರೋ ಗೌಣಸುಖದುಃಖೋದಯೋ ಗುಣಃ..
ಗುಣಾಧೀಶೋ ಗುಣಲಯೋ ಗುಣವೀಕ್ಷಣಲಾಲಸಃ.
ಗುಣಗೌರವದಾತಾ ಚ ಗುಣದಾತಾ ಗುಣಪ್ರದಃ..
ಗುಣಕೃದ್ ಗುಣಸಂಬಂಧೋ ಗುಣಭೃದ್ ಗುಣಬಂಧನಃ.
ಗುಣಹೃದ್ಯೋ ಗುಣಸ್ಥಾಯೀ ಗುಣದಾಯೀ ಗುಣೋತ್ಕಟಃ..
ಗುಣಚಕ್ರಧರೋ ಗೌಣಾವತಾರೋ ಗುಣಬಾಂಧವಃ.
ಗುಣಬಂಧುರ್ಗುಣಪ್ರಜ್ಞೋ ಗುಣಪ್ರಾಜ್ಞೋ ಗುಣಾಲಯಃ..
ಗುಣಧಾತಾ ಗುಣಪ್ರಾಣೋ ಗುಣಗೋಪೋ ಗುಣಾಶ್ರಯಃ.
ಗುಣಯಾಯೀ ಗುಣಾಧಾಯೀ ಗುಣಪೋ ಗುಣಪಾಲಕಃ..
ಗುಣಾಹೃತತನುರ್ಗೌಣೋ ಗೀರ್ವಾಣೋ ಗುಣಗೌರವಃ.
ಗುಣವತ್ಪೂಜಿತಪದೋ ಗುಣವತ್ಪ್ರೀತಿದಾಯಕಃ..
ಗುಣವದ್ಗೀತಕೀರ್ತಿಶ್ಚ ಗುಣವದ್ಬದ್ಧಸೌಹೃದಃ.
ಗುಣವದ್ವರದೋ ನಿತ್ಯಂ ಗುಣವತ್ಪ್ರತಿಪಾಲಕಃ..
ಗುಣವದ್ಗುಣಸಂತುಷ್ಟೋ ಗುಣವದ್ರಚಿತಸ್ತವಃ.
ಗುಣವದ್ರಕ್ಷಣಪರೋ ಗುಣವತ್ಪ್ರಣಯಪ್ರಿಯಃ..
ಗುಣವಚ್ಚಕ್ರಸಂಚಾರೋ ಗುಣವತ್ಕೀರ್ತಿವರ್ಧನಃ.
ಗುಣವದ್ಗುಣಚಿತ್ತಸ್ಥೋ ಗುಣವದ್ಗುಣರಕ್ಷಕಃ..
ಗುಣವತ್ಪೋಷಣಕರೋ ಗುನವಚ್ಛತ್ರುಸೂದನಃ .
ಗುಣವತ್ಸಿದ್ಧಿದಾತಾ ಚ ಗುಣವದ್ಗೌರವಪ್ರದಃ..
ಗುಣವತ್ಪ್ರವಣಸ್ವಾಂತೋ ಗುಣವದ್ಗುಣಭೂಷಣಃ.
ಗುಣವತ್ಕುಲವಿದ್ವೇಷಿ-
ವಿನಾಶಕರಣಕ್ಷಮಃ..
ಗುಣಿಸ್ತುತಗುಣೋ ಗರ್ಜತ್ಪ್ರಲಯಾಂಬುದನಿಃಸ್ವನಃ.
ಗಜೋ ಗಜಪತಿರ್ಗರ್ಜದ್ಗಜ-
ಯುದ್ಧವಿಶಾರದಃ..
ಗಜಾಸ್ಯೋ ಗಜಕರ್ಣೋಽಥ ಗಜರಾಜೋ ಗಜಾನನಃ.
ಗಜರೂಪಧರೋ ಗರ್ಜದ್ಗಜಯೂಥೋದ್ಧುರಧ್ವನಿಃ..
ಗಜಾಧೀಷೋ ಗಜಾಧಾರೋ ಗಜಾಸುರಜಯೋದ್ಧುರಃ.
ಗಜದಂತೋ ಗಜವರೋ ಗಜಕುಂಭೋ ಗಜಧ್ವನಿಃ..
ಗಜಮಾಯೋ ಗಜಮಯೋ ಗಜಶ್ರೀರ್ಗಜಗರ್ಜಿತಃ.
ಗಜಾಮಯಹರೋ ನಿತ್ಯಂ ಗಜಪುಷ್ಟಿಪ್ರದಾಯಕಃ..
ಗಜೋತ್ಪತ್ತಿರ್ಗಜತ್ರಾತಾ ಗಜಹೇತುರ್ಗಜಾಧಿಪಃ.
ಗಜಮುಖ್ಯೋ ಗಜಕುಲಪ್ರವರೋ ಗಜದೈತ್ಯಹಾ..
ಗಜಕೇತುರ್ಗಜಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಗಜಸೇತುರ್ಗಜಾಕೃತಿಃ.
ಗಜವಂದ್ಯೋ ಗಜಪ್ರಾಣೋ ಗಜಸೇವ್ಯೋ ಗಜಪ್ರಭುಃ..
ಗಜಮತ್ತೋ ಗಜೇಶಾನೋ ಗಜೇಶೋ ಗಜಪುಂಗವಃ.
ಗಜದಂತಧರೋ ಗುಂಜನ್ಮಧುಪೋ ಗಜವೇಷಭೃತ್..
ಗಜಚ್ಛನ್ನೋ ಗಜಾಗ್ರಸ್ಥೋ ಗಜಯಾಯೀ ಗಜಾಜಯಃ.
ಗಜರಾಡ್ಗಜಯೂಥಸ್ಥೋ ಗಜಗಂಜಕಭಂಜಕಃ..
ಗರ್ಜಿತೋಜ್ಝಿತದೈತ್ಯಾಸು-
ರ್ಗರ್ಜಿತತ್ರಾತವಿಷ್ಟಪಃ.
ಗಾನಜ್ಞೋ ಗಾನಕುಶಲೋ ಗಾನತತ್ತ್ವವಿವೇಚಕಃ..
ಗಾನಶ್ಲಾಘೀ ಗಾನರಸೋ ಗಾನಜ್ಞಾನಪರಾಯಣಃ.
ಗಾನಾಗಮಜ್ಞೋ ಗಾನಾಂಗೋ ಗಾನಪ್ರವಣಚೇತನಃ..
ಗಾನಕೃದ್ಗಾನಚತುರೋ ಗಾನವಿದ್ಯಾವಿಶಾರದಃ.
ಗಾನಧ್ಯೇಯೋ ಗಾನಗಮ್ಯೋ ಗಾನಧ್ಯಾನಪರಾಯಣಃ..
ಗಾನಭೂರ್ಗಾನಶೀಲಶ್ಚ ಗಾನಶಾಲೀ ಗತಶ್ರಮಃ.
ಗಾನವಿಜ್ಞಾನಸಂಪನ್ನೋ ಗಾನಶ್ರವಣಲಾಲಸಃ..
ಗಾನಯತ್ತೋ ಗಾನಮಯೋ ಗಾನಪ್ರಣಯವಾನ್ ಸದಾ .
ಗಾನಧ್ಯಾತಾ ಗಾನಬುದ್ಧಿರ್ಗಾನೋತ್ಸುಕಮನಾಃ ಪುನಃ..
ಗಾನೋತ್ಸುಕೋ ಗಾನಭೂಮಿರ್ಗಾನಸೀಮಾ ಗುಣೋಜ್ಜ್ವಲಃ.
ಗಾನಂಗಜ್ಞಾನವಾನ್ ಗಾನಮಾನವಾನ್ ಗಾನಪೇಶಲಃ..
ಗಾನವತ್ಪ್ರಣಯೋ ಗಾನಸಮುದ್ರೋ ಗಾನಭೂಷಣಃ.
ಗಾನಸಿಂಧುರ್ಗಾನಪರೋ ಗಾನಪ್ರಾಣೋ ಗಣಾಶ್ರಯಃ..
ಗಾನೈಕಭೂರ್ಗಾನಹೃಷ್ಟೋ ಗಾನಚಕ್ಷುರ್ಗಾಣೈಕದೃಕ್.
ಗಾನಮತ್ತೋ ಗಾನರುಚಿರ್ಗಾನ-
ವಿದ್ಗಾನವಿತ್ಪ್ರಿಯಃ..
ಗಾನಾಂತರಾತ್ಮಾ ಗಾನಾಢ್ಯೋ ಗಾನಭ್ರಾಜತ್ಸಭಃ ಸದಾ.
ಗಾನಮಾಯೋ ಗಾನಧರೋ ಗಾನವಿದ್ಯಾವಿಶೋಧಕಃ..
ಗಾನಾಹಿತಘ್ನೋ ಗಾನೇಂದ್ರೋ ಗಾನಲೀನೋ ಗತಿಪ್ರಿಯಃ.
ಗಾನಾಧೀಶೋ ಗಾನಲಯೋ ಗಾನಾಧಾರೋ ಗತೀಶ್ವರಃ..
ಗಾನವನ್ಮಾನದೋ ಗಾನಭೂತಿರ್ಗಾನೈಕಭೂತಿಮಾನ್.
ಗಾನತಾನತತೋ ಗಾನತಾನದಾನವಿಮೋಹಿತಃ..
ಗುರುರ್ಗುರೂದರಶ್ರೋಣಿ-
ರ್ಗುರುತತ್ತ್ವಾರ್ಥದರ್ಶನಃ.
ಗುರುಸ್ತುತೋ ಗುರುಗುಣೋ ಗುರುಮಾಯೋ ಗುರುಪ್ರಿಯಃ..
ಗುರುಕೀರ್ತಿರ್ಗುರುಭುಜೋ ಗುರುವಕ್ಷಾ ಗುರುಪ್ರಭಃ.
ಗುರುಲಕ್ಷಣಸಂಪನ್ನೋ ಗುರುದ್ರೋಹಪರಾಙ್ಮುಖಃ..
ಗುರುವಿದ್ಯೋ ಗುರುಪ್ರಾಣೋ ಗುರುಬಾಹುಬಲೋಚ್ಛ್ರಯಃ.
ಗುರುದೈತ್ಯಪ್ರಾಣಹರೋ ಗುರುದೈತ್ಯಾಪಹಾರಕಃ..
ಗುರುಗರ್ವಹರೋ ಗುಹ್ಯಪ್ರವರೋ ಗುರುದರ್ಪಹಾ.
ಗುರುಗೌರವದಾಯೀ ಚ ಗುರುಭೀತ್ಯಪಹಾರಕಃ..
ಗುರುಶುಂಡೋ ಗುರುಸ್ಕಂಧೋ ಗುರುಜಂಘೋ ಗುರುಪ್ರಥಃ.
ಗುರುಭಾಲೋ ಗುರುಗಲೋ ಗುರುಶ್ರೀರ್ಗುರುಗರ್ವನುತ್..
ಗುರೂರುಗುರುಪೀನಾಂಸೋ ಗುರುಪ್ರಣಯಲಾಲಸಃ.
ಗುರುಮುಖ್ಯೋ ಗುರುಕುಲಸ್ಥಾಯೀ ಗುರುಗುಣಃ ಸದಾ..
ಗುರುಸಂಶಯಭೇತ್ತಾ ಚ ಗುರುಮಾನಪ್ರದಾಯಕಃ.
ಗುರುಧರ್ಮಸದಾರಾಧ್ಯೋ ಗುರುಧರ್ಮನಿಕೇತನಃ..
ಗುರುದೈತ್ಯಕುಲಚ್ಛೇತ್ತಾ ಗುರುಸೈನ್ಯೋ ಗುರುದ್ಯುತಿಃ.
ಗುರುಧರ್ಮಾಗ್ರಗಣ್ಯೋಽಥ ಗುರುಧರ್ಮಧುರಂಧರಃ..
ಗರಿಷ್ಠೋ ಗುರುಸಂತಾಪಶಮನೋ ಗುರುಪೂಜಿತಃ.
ಗುರುಧರ್ಮಧರೋ ಗೌರಧರ್ಮಾಧಾರೋ ಗದಾಪಹಃ..
ಗುರುಶಾಸ್ತ್ರವಿಚಾರಜ್ಞೋ ಗುರುಶಾಸ್ತ್ರಕೃತೋದ್ಯಮಃ.
ಗುರುಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥನಿಲಯೋ ಗುರುಶಾಸ್ತ್ರಾಲಯಃ ಸದಾ..
ಗುರುಮಂತ್ರೋ ಗುರುಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಗುರುಮಂತ್ರಫಲಪ್ರದಃ.
ಗುರುಸ್ತ್ರೀಗಮನೋದ್ದಾಮ-
ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತನಿವಾರಕಃ..
ಗುರುಸಂಸಾರಸುಖದೋ ಗುರುಸಂಸಾರದುಃಖಭಿತ್.
ಗುರುಶ್ಲಾಘಾಪರೋ ಗೌರಭಾನುಖಂಡಾವತಂಸಭೃತ್..
ಗುರುಪ್ರಸನ್ನಮೂರ್ತಿಶ್ಚ ಗುರುಶಾಪವಿಮೋಚಕಃ.
ಗುರುಕಾಂತಿರ್ಗುರುಮಯೋ ಗುರುಶಾಸನಪಾಲಕಃ..
ಗುರುತಂತ್ರೋ ಗುರುಪ್ರಜ್ಞೋ ಗುರುಭೋ ಗುರುದೈವತಂ.
ಗುರುವಿಕ್ರಮಸಂಚಾರೋ ಗುರುದೃಗ್ಗುರುವಿಕ್ರಮಃ..
ಗುರುಕ್ರಮೋ ಗುರುಪ್ರೇಷ್ಠೋ ಗುರುಪಾಖಂಡಖಂಡಕಃ.
ಗುರುಗರ್ಜಿತಸಂಪೂರ್ಣ-
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೋ ಗುರುಗರ್ಜಿತಃ..
ಗುರುಪುತ್ರಪ್ರಿಯಸಖೋ ಗುರುಪುತ್ರಭಯಾಪಹಃ.
ಗುರುಪುತ್ರಪರಿತ್ರಾತಾ ಗುರುಪುತ್ರವರಪ್ರದಃ..
ಗುರುಪುತ್ರಾರ್ತಿಶಮನೋ ಗುರುಪುತ್ರಾಧಿನಾಶನಃ.
ಗುರುಪುತ್ರಪ್ರಾಣದಾತಾ ಗುರುಭಕ್ತಿಪರಾಯಣಃ..
ಗುರುವಿಜ್ಞಾನವಿಭವೋ ಗೌರಭಾನುವರಪ್ರದಃ.
ಗೌರಭಾನುಸ್ತುತೋ ಗೌರಭಾನುತ್ರಾಸಾಪಹಾರಕಃ..
ಗೌರಭಾನುಪ್ರಿಯೋ ಗೌರಭಾನುರ್ಗೌರವವರ್ಧನಃ.
ಗೌರಭಾನುಪರಿತ್ರಾತಾ ಗೌರಭಾನುಸಖಃ ಸದಾ..
ಗೌರಭಾನುರ್ಪ್ರಭುರ್ಗೌರ-
ಭಾನುಭೀತಿಪ್ರಣಶನಃ.
ಗೌರೀತೇಜಃಸಮುತ್ಪನ್ನೋ ಗೌರೀಹೃದಯನಂದನಃ..
ಗೌರೀಸ್ತನಂಧಯೋ ಗೌರೀಮನೋವಾಂಛಿತಸಿದ್ಧಿಕೃತ್.
ಗೌರೋ ಗೌರಗುಣೋ ಗೌರಪ್ರಕಾಶೋ ಗೌರಭೈರವಃ..
ಗೌರೀಶನಂದನೋ ಗೌರೀಪ್ರಿಯಪುತ್ರೋ ಗದಾಧರಃ.
ಗೌರೀವರಪ್ರದೋ ಗೌರೀಪ್ರಣಯೋ ಗೌರಸಚ್ಛವಿಃ..
ಗೌರೀಗಣೇಶ್ವರೋ ಗೌರೀಪ್ರವಣೋ ಗೌರಭಾವನಃ.
ಗೌರಾತ್ಮಾ ಗೌರಕೀರ್ತಿಶ್ಚ ಗೌರಭಾವೋ ಗರಿಷ್ಠದೃಕ್..
ಗೌತಮೋ ಗೌತಮೀನಾಥೋ ಗೌತಮೀಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭಃ.
ಗೌತಮಾಭೀಷ್ಟವರದೋ ಗೌತಮಾಭಯದಾಯಕಃ..
ಗೌತಮಪ್ರಣಯಪ್ರಹ್ವೋ ಗೌತಮಾಶ್ರಮದುಃಖಹಾ.
ಗೌತಮೀತೀರಸಂಚಾರೀ ಗೌತಮೀತೀರ್ಥನಾಯಕಃ..
ಗೌತಮಾಪತ್ಪರಿಹಾರೋ ಗೌತಮಾಧಿವಿನಾಶನಃ.
ಗೋಪತಿರ್ಗೋಧನೋ ಗೋಪೋ ಗೋಪಾಲಪ್ರಿಯದರ್ಶನಃ..
ಗೋಪಾಲೋ ಗೋಗಣಾಧೀಶೋ ಗೋಕಶ್ಮಲನಿವರ್ತಕಃ.
ಗೋಸಹಸ್ರೋ ಗೋಪವರೋ ಗೋಪಗೋಪೀಸುಖಾವಹಃ..
ಗೋವರ್ಧನೋ ಗೋಪಗೋಪೋ ಗೋಪೋ ಗೋಕುಲವರ್ಧನಃ.
ಗೋಚರೋ ಗೋಚರಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಗೋಚರಪ್ರೀತಿವೃದ್ಧಿಕೃತ್..
ಗೋಮೀ ಗೋಕಷ್ಟಸಂತ್ರಾತಾ ಗೋಸಂತಾಪನಿವರ್ತಕಃ.
ಗೋಷ್ಠೋ ಗೋಷ್ಠಾಶ್ರಯೋ ಗೋಷ್ಠಪತಿರ್ಗೋಧನವರ್ಧನಃ..
ಗೋಷ್ಠಪ್ರಿಯೋ ಗೋಷ್ಠಮಯೋ ಗೋಷ್ಠಾಮಯನಿವರ್ತಕಃ.
ಗೋಲೋಕೋ ಗೋಲಕೋ ಗೋಭೃದ್ಗೋಭರ್ತಾ ಗೋಸುಖಾವಹಃ..
ಗೋಧುಗ್ಗೋಧುಗ್ಗಣಪ್ರೇಷ್ಠೋ ಗೋದೋಗ್ಧಾ ಗೋಮಯಪ್ರಿಯಃ.
ಗೋತ್ರಂ ಗೋತ್ರಪತಿರ್ಗೋತ್ರ-
ಪ್ರಭುರ್ಗೋತ್ರಭಯಾಪಹಃ..
ಗೋತ್ರವೃದ್ಧಿಕರೋ ಗೋತ್ರಪ್ರಿಯೋ ಗೋತ್ರಾರ್ತಿನಾಶನಃ.
ಗೋತ್ರೋದ್ಧಾರಪರೋ ಗೋತ್ರಪ್ರವರೋ ಗೋತ್ರದೈವತಂ..
ಗೋತ್ರವಿಖ್ಯಾತನಾಮಾ ಚ ಗೋತ್ರೀ ಗೋತ್ರಪ್ರಪಾಲಕಃ.
ಗೋತ್ರಸೇತುರ್ಗೋತ್ರಕೇತು-
ರ್ಗೋತ್ರಹೇತುರ್ಗತಕ್ಲಮಃ..
ಗೋತ್ರತ್ರಾಣಕರೋ ಗೋತ್ರಪತಿರ್ಗೋತ್ರೇಶಪೂಜಿತಃ.
ಗೋತ್ರಭಿದ್ಗೋತ್ರಭಿತ್ತ್ರಾತಾ ಗೋತ್ರಭಿದ್ವರದಾಯಕಃ..
ಗೋತ್ರಭಿತ್ಪೂಜಿತಪದೋ ಗೋತ್ರಭಿಚ್ಛತ್ರುಸೂದನಃ.
ಗೋತ್ರಭಿತ್ಪ್ರೀತಿದೋ ನಿತ್ಯಂ ಗೋತ್ರಭಿದ್ಗೋತ್ರಪಾಲಕಃ..
ಗೋತ್ರಭಿದ್ಗೀತಚರಿತೋ ಗೋತ್ರಭಿದ್ರಾಜ್ಯರಕ್ಷಕಃ.
ಗೋತ್ರಭಿಜ್ಜಯದಾಯೀ ಚ ಗೋತ್ರಭಿತ್ಪ್ರಣಯಃ ಸದಾ..
ಗೋತ್ರಭಿದ್ಭಯಸಂಭೇತ್ತಾ ಗೋತ್ರಭಿನ್ಮಾನದಾಯಕಃ.
ಗೋತ್ರಭಿದ್ಗೋಪನಪರೋ ಗೋತ್ರಭಿತ್ಸೈನ್ಯನಾಯಕಃ..
ಗೋತ್ರಾಧಿಪಪ್ರಿಯೋ ಗೋತ್ರಪುತ್ರೀಪುತ್ರೋ ಗಿರಿಪ್ರಿಯಃ.
ಗ್ರಂಥಜ್ಞೋ ಗ್ರಂಥಕೃದ್ಗ್ರಂಥಗ್ರಂಥಿ-
ಭಿದ್ಗ್ರಂಥವಿಘ್ನಹಾ..
ಗ್ರಂಥಾದಿರ್ಗ್ರಂಥಸಂಚಾರೋ ಗ್ರಂಥಶ್ರವಣಲೋಲುಪಃ.
ಗ್ರಂಥಾಧೀನಕ್ರಿಯೋ ಗ್ರಂಥಪ್ರಿಯೋ ಗ್ರಂಥಾರ್ಥತತ್ತ್ವವಿತ್..
ಗ್ರಂಥಸಂಶಯಸಂಚ್ಛೇದೀ ಗ್ರಂಥವಕ್ತಾ ಗ್ರಹಾಗ್ರಣೀಃ.
ಗ್ರಂಥಗೀತಗುಣೋ ಗ್ರಂಥಗೀತೋ ಗ್ರಂಥಾದಿಪೂಜಿತಃ..
ಗ್ರಂಥಾರಂಭಸ್ತುತೋ ಗ್ರಂಥಗ್ರಾಹೀ ಗ್ರಂಥಾರ್ಥಪಾರದೃಕ್.
ಗ್ರಂಥದೃಗ್ಗ್ರಂಥವಿಜ್ಞಾನೋ ಗ್ರಂಥಸಂದರ್ಭಶೋಧಕಃ..
ಗ್ರಂಥಕೃತ್ಪೂಜಿತೋ ಗ್ರಂಥಕರೋ ಗ್ರಂಥಪರಾಯಣಃ.
ಗ್ರಂಥಪಾರಾಯಣಪರೋ ಗ್ರಂಥಸಂದೇಹಭಂಜಕಃ..
ಗ್ರಂಥಕೃದ್ವರದಾತಾ ಚ ಗ್ರಂಥಕೃದ್ವಂದಿತಃ ಸದಾ.
ಗ್ರಂಥಾನುರಕ್ತೋ ಗ್ರಂಥಜ್ಞೋ ಗ್ರಂಥಾನುಗ್ರಹದಾಯಕಃ..
ಗ್ರಂಥಾಂತರಾತ್ಮಾ ಗ್ರಂಥಾರ್ಥಪಂಡಿತೋ ಗ್ರಂಥಸೌಹೃದಃ.
ಗ್ರಂಥಪಾರಂಗಮೋ ಗ್ರಂಥಗುಣವಿದ್ಗ್ರಂಥವಿಗ್ರಹಃ..
ಗ್ರಂಥಸೇತುರ್ಗ್ರಂಥಹೇತು-
ರ್ಗ್ರಂಥಕೇತುರ್ಗ್ರಹಾಗ್ರಗಃ.
ಗ್ರಂಥಪೂಜ್ಯೋ ಗ್ರಂಥಗೇಯೋ ಗ್ರಂಥಗ್ರಥನಲಾಲಸಃ..
ಗ್ರಂಥಭೂಮಿರ್ಗ್ರಹಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಗ್ರಹಕೇತುರ್ಗ್ರಹಾಶ್ರಯಃ.
ಗ್ರಂಥಕಾರೋ ಗ್ರಂಥಕಾರಮಾನ್ಯೋ ಗ್ರಂಥಪ್ರಸಾರಕಃ..
ಗ್ರಂಥಶ್ರಮಜ್ಞೋ ಗ್ರಂಥಾಂಗೋ ಗ್ರಂಥಭ್ರಮನಿವಾರಕಃ.
ಗ್ರಂಥಪ್ರವಣಸರ್ವಾಂಗೋ ಗ್ರಂಥಪ್ರಣಯತತ್ಪರಃ..
ಗೀತಂ ಗೀತಗುಣೋ ಗೀತಕೀರ್ತಿರ್ಗೀತವಿಶಾರದಃ.
ಗೀತಸ್ಫೀತಯಶಾ ಗೀತಪ್ರಣಯೋ ಗೀತಚಂಚುರಃ..
ಗೀತಪ್ರಸನ್ನೋ ಗೀತಾತ್ಮಾ ಗೀತಲೋಲೋ ಗತಸ್ಪೃಹಃ.
ಗೀತಾಶ್ರಯೋ ಗೀತಮಯೋ ಗೀತತತ್ತ್ವಾರ್ಥಕೋವಿದಃ..
ಗೀತಸಂಶಯಸಂಛೇತ್ತಾ ಗೀತಸಂಗೀತಶಾಶನಃ.
ಗೀತಾರ್ಥಜ್ಞೋ ಗೀತತತ್ತ್ವೋ ಗೀತಾತತ್ತ್ವಂ ಗತಾಶ್ರಯಃ..
ಗೀತಾಸಾರೋಽಥ ಗೀತಾಕೃದ್ಗೀತಾಕೃದ್ವಿಘ್ನನಾಶನಃ.
ಗೀತಾಶಕ್ತೋ ಗೀತಲೀನೋ ಗೀತಾವಿಗತಸಂಜ್ವರಃ..
ಗೀತೈಕದೃಗ್ಗೀತಭೂತಿ-
ರ್ಗೀತಪ್ರೀತೋ ಗತಾಲಸಃ.
ಗೀತವಾದ್ಯಪಟುರ್ಗೀತ-
ಪ್ರಭುರ್ಗೀತಾರ್ಥತತ್ತ್ವವಿತ್..
ಗೀತಾಗೀತವಿವೇಕಜ್ಞೋ ಗೀತಾಪ್ರವಣಚೇತನಃ.
ಗತಭೀರ್ಗತವಿದ್ವೇಷೋ ಗತಸಂಸಾರಬಂಧನಃ..
ಗತಮಾಯೋ ಗತತ್ರಾಸೋ ಗತದುಃಖೋ ಗತಜ್ವರಃ.
ಗತಾಸುಹೃದ್ಗತಜ್ಞಾನೋ ಗತದುಷ್ಟಾಶಯೋ ಗತಃ..
ಗತಾರ್ತಿರ್ಗತಸಂಕಲ್ಪೋ ಗತದುಷ್ಟವಿಚೇಷ್ಟಿತಃ.
ಗತಾಹಂಕಾರಸಂಚಾರೋ ಗತದರ್ಪೋ ಗತಾಹಿತಃ..
ಗತವಿಘ್ನೋ ಗತಭಯೋ ಗತಾಗತನಿವಾರಕಃ.
ಗತವ್ಯಥೋ ಗತಾಪಾಯೋ ಗತದೋಷೋ ಗತೇಃ ಪರಃ..
ಗತಸರ್ವವಿಕಾರೋಽಥ ಗತಗಂಜಿತಕುಂಜರಃ.
ಗತಕಂಪಿತಭೂಪೃಷ್ಠೋ ಗತರುಗ್ಗತಕಲ್ಮಷಃ..
ಗತದೈನ್ಯೋ ಗತಸ್ತೈನ್ಯೋ ಗತಮಾನೋ ಗತಶ್ರಮಃ.
ಗತಕ್ರೋಧೋ ಗತಗ್ಲಾನಿರ್ಗತಮ್ಲಾನೋ ಗತಭ್ರಮಃ..
ಗತಾಭಾವೋ ಗತಭವೋ ಗತತತ್ತ್ವಾರ್ಥಸಂಶಯಃ.
ಗಯಾಸುರಶಿರಶ್ಛೇತ್ತಾ ಗಯಾಸುರವರಪ್ರದಃ..
ಗಯಾವಾಸೋ ಗಯಾನಾಥೋ ಗಯಾವಾಸಿನಮಸ್ಕೃತಃ.
ಗಯಾತೀರ್ಥಫಲಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಗಯಾಯಾತ್ರಾಫಲಪ್ರದಃ..
ಗಯಾಮಯೋ ಗಯಾಕ್ಷೇತ್ರಂ ಗಯಾಕ್ಷೇತ್ರನಿವಾಸಕೃತ್.
ಗಯಾವಾಸಿಸ್ತುತೋ ಗಯಾನ್ಮಧುವ್ರತಲಸತ್ಕಟಃ..
ಗಾಯಕೋ ಗಾಯಕವರೋ ಗಾಯಕೇಷ್ಟಫಲಪ್ರದಃ.
ಗಾಯಕಪ್ರಣಯೀ ಗಾತಾ ಗಾಯಕಾಭಯದಾಯಕಃ..
ಗಾಯಕಪ್ರವಣಸ್ವಾಂತೋ ಗಾಯಕಃ ಪ್ರಥಮಃ ಸದಾ.
ಗಾಯಕೋದ್ಗೀತಸಂಪ್ರೀತೋ ಗಾಯಕೋತ್ಕಟವಿಘ್ನಹಾ..
ಗಾನಗೇಯೋ ಗಾಯಕೇಶೋ ಗಾಯಕಾಂತರಸಂಚರಃ.
ಗಾಯಕಪ್ರಿಯದಃ ಶಶ್ವದ್ ಗಾಯಕಾಧೀನವಿಗ್ರಹಃ..
ಗೇಯೋ ಗೇಯಗುಣೋ ಗೇಯಚರಿತೋ ಗೇಯತತ್ತ್ವವಿತ್.
ಗಾಯಕತ್ರಾಸಹಾ ಗ್ರಂಥೋ ಗ್ರಂಥತತ್ತ್ವವಿವೇಚಕಃ..
ಗಾಢಾನುರಾಗೋ ಗಾಢಾಂಗೋ ಗಾಢಾಗಂಗಾಜಲೋಽನ್ವಹಂ.
ಗಾಢಾವಗಾಢಜಲಧಿ-
ರ್ಗಾಢಪ್ರಜ್ಞೋ ಗತಾಮಯಃ..
ಗಾಢಪ್ರತ್ಯರ್ಥಿಸೈನ್ಯೋಽಥ ಗಾಢಾನುಗ್ರಹತತ್ಪರಃ.
ಗಾಢಶ್ಲೇಷರಸಾಭಿಜ್ಞೋ ಗಾಢನಿರ್ವೃತಿಸಾಧಕಃ..
ಗಂಗಾಧರೇಷ್ಟವರದೋ ಗಂಗಾಧರಭಯಾಪಹಃ.
ಗಂಗಾಧರಗುರುರ್ಗಂಗಾ-
ಧರಧ್ಯಾತಪದಃ ಸದಾ..
ಗಂಗಾಧರಸ್ತುತೋ ಗಂಗಾಧರಾರಾಧ್ಯೋ ಗತಸ್ಮಯಃ.
ಗಂಗಾಧರಪ್ರಿಯೋ ಗಂಗಾಧರೋ ಗಂಗಾಂಬುಸುಂದರಃ..
ಗಂಗಾಜಲರಸಾಸ್ವಾದಚತುರೋ ಗಾಂಗತೀರಯಃ.
ಗಂಗಾಜಲಪ್ರಣಯವಾನ್ ಗಂಗಾತೀರವಿಹಾರಕೃತ್..
ಗಂಗಾಪ್ರಿಯೋ ಗಾಂಗಜಲಾವಗಾಹನಪರಃ ಸದಾ.
ಗಂಧಮಾದನಸಂವಾಸೋ ಗಂಧಮಾದನಕೇಲಿಕೃತ್..
ಗಂಧಾನುಲಿಪ್ತಸರ್ವಾಂಗೋ ಗಂಧಲುಬ್ಧಮಧುವ್ರತಃ.
ಗಂಧೋ ಗಂಧರ್ವರಾಜೋಽಥ ಗಂಧರ್ವಪ್ರಿಯಕೃತ್ ಸದಾ..
ಗಂಧರ್ವವಿದ್ಯಾತತ್ತ್ವಜ್ಞೋ ಗಂಧರ್ವಪ್ರೀತಿವರ್ಧನಃ.
ಗಕಾರಬೀಜನಿಲಯೋ ಗಕಾರೋ ಗರ್ವಿಗರ್ವನುತ್..
ಗಂಧರ್ವಗಣಸಂಸೇವ್ಯೋ ಗಂಧರ್ವವರದಾಯಕಃ.
ಗಂಧರ್ವೋ ಗಂಧಮಾತಂಗೋ ಗಂಧರ್ವಕುಲದೈವತಂ..
ಗಂಧರ್ವಗರ್ವಸಂಚ್ಛೇತ್ತಾ ಗಂಧರ್ವವರದರ್ಪಹಾ.
ಗಂಧರ್ವಪ್ರವಣಸ್ವಾಂತೋ ಗಂಧರ್ವಗಣಸಂಸ್ತುತಃ..
ಗಂಧರ್ವಾರ್ಚಿತಪಾದಾಬ್ಜೋ ಗಂಧರ್ವಭಯಹಾರಕಃ.
ಗಂಧರ್ವಾಭಯದಃ ಶಶ್ವದ್ ಗಂಧರ್ವಪ್ರತಿಪಾಲಕಃ..
ಗಂಧರ್ವಗೀತಚರಿತೋ ಗಂಧರ್ವಪ್ರಣಯೋತ್ಸುಕಃ.
ಗಂಧರ್ವಗಾನಶ್ರವಣಪ್ರಣಯೀ ಗರ್ವಭಂಜನಃ..
ಗಂಧರ್ವತ್ರಾಣಸನ್ನದ್ಧೋ ಗಂಧರ್ವಸಮರಕ್ಷಮಃ.
ಗಂಧರ್ವಸ್ತ್ರೀಭಿರಾರಾಧ್ಯೋ ಗಾನಂ ಗಾನಪಟುಃ ಸದಾ..
ಗಚ್ಛೋ ಗಚ್ಛಪತಿರ್ಗಚ್ಛನಾಯಕೋ ಗಚ್ಛಗರ್ವಹಾ.
ಗಚ್ಛರಾಜೋಽಥ ಗಚ್ಛೇಶೋ ಗಚ್ಛರಾಜನಮಸ್ಕೃತಃ..
ಗಚ್ಛಪ್ರಿಯೋ ಗಚ್ಛಗುರುರ್ಗಚ್ಛತ್ರಾಣಕೃತೋದ್ಯಮಃ.
ಗಚ್ಛಪ್ರಭುರ್ಗಚ್ಛಚರೋ ಗಚ್ಛಪ್ರಿಯಕೃತೋದ್ಯಮಃ..
ಗಚ್ಛಗೀತಗುಣೋ ಗಚ್ಛಮರ್ಯಾದಾಪ್ರತಿಪಾಲಕಃ.
ಗಚ್ಛಧಾತಾ ಗಚ್ಛಭರ್ತಾ ಗಚ್ಛವಂದ್ಯೋ ಗುರೋರ್ಗುರುಃ..
ಗೃತ್ಸೋ ಗೃತ್ಸಮದೋ ಗೃತ್ಸಮದಾಭೀಷ್ಟವರಪ್ರದಃ.
ಗೀರ್ವಾಣಗೀತಚರಿತೋ ಗೀರ್ವಾಣಗಣಸೇವಿತಃ..
ಗೀರ್ವಾಣವರದಾತಾ ಚ ಗೀರ್ವಾಣಭಯನಾಶಕೃತ್.
ಗೀರ್ವಾಣಗುಣಸಂವೀತೋ ಗೀರ್ವಾಣಾರಾತಿಸೂದನಃ..
ಗೀರ್ವಾಣಧಾಮ ಗೀರ್ವಾಣಗೋಪ್ತಾ ಗೀರ್ವಾಣಗರ್ವಹೃತ್.
ಗೀರ್ವಾಣಾರ್ತಿಹರೋ ನಿತ್ಯಂ ಗೀರ್ವಾಣವರದಾಯಕಃ..
ಗೀರ್ವಾಣಶರಣಂ ಗೀತನಾಮಾ ಗೀರ್ವಾಣಸುಂದರಃ.
ಗೀರ್ವಾಣಪ್ರಾಣದೋ ಗಂತಾ ಗೀರ್ವಾಣಾನೀಕರಕ್ಷಕಃ..
ಗುಹೇಹಾಪೂರಕೋ ಗಂಧಮತ್ತೋ ಗೀರ್ವಾಣಪುಷ್ಟಿದಃ.
ಗೀರ್ವಾಣಪ್ರಯುತತ್ರಾತಾ ಗೀತಗೋತ್ರೋ ಗತಾಹಿತಃ..
ಗೀರ್ವಾಣಸೇವಿತಪದೋ ಗೀರ್ವಾಣಪ್ರಥಿತೋ ಗಲತ್.
ಗೀರ್ವಾಣಗೋತ್ರಪ್ರವರೋ ಗೀರ್ವಾಣಫಲದಾಯಕಃ..
ಗೀರ್ವಾಣಪ್ರಿಯಕರ್ತಾ ಚ ಗೀರ್ವಾಣಾಗಮಸಾರವಿತ್.
ಗೀರ್ವಾಣಾಗಮಸಂಪತ್ತಿ-
ರ್ಗೀರ್ವಾಣವ್ಯಸನಾಪಹಃ..
ಗೀರ್ವಾಣಪ್ರಣಯೋ ಗೀತಗ್ರಹಣೋತ್ಸುಕಮಾನಸಃ.
ಗೀರ್ವಾಣಭ್ರಮಸಂಭೇತ್ತಾ ಗೀರ್ವಾಣಗುರುಪೂಜಿತಃ..
ಗ್ರಹೋ ಗ್ರಹಪತಿರ್ಗ್ರಾಹೋ ಗ್ರಹಪೀಡಾಪ್ರಣಾಶನಃ.
ಗ್ರಹಸ್ತುತೋ ಗ್ರಹಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಗ್ರಹೇಶೋ ಗ್ರಹದೈವತಂ..
ಗ್ರಹಕೃದ್ಗ್ರಹಭರ್ತಾ ಚ ಗ್ರಹೇಶಾನೋ ಗ್ರಹೇಶ್ವರಃ.
ಗ್ರಹಾರಾಧ್ಯೋ ಗ್ರಹತ್ರಾತಾ ಗ್ರಹಗೋಪ್ತಾ ಗ್ರಹೋತ್ಕಟಃ..
ಗ್ರಹಗೀತಗುಣೋ ಗ್ರಂಥಪ್ರಣೇತಾ ಗ್ರಹವಂದಿತಃ.
ಗವೀ ಗವೀಶ್ವರೋ ಗರ್ವೀ ಗರ್ವಿಷ್ಠೋ ಗರ್ವಿಗರ್ವಹಾ..
ಗವಾಂ ಪ್ರಿಯೋ ಗವಾಂ ನಾಥೋ ಗವೀಶಾನೋ ಗವಾಂ ಪತಿಃ.
ಗವ್ಯಪ್ರಿಯೋ ಗವಾಂ ಗೋಪ್ತಾ ಗವಿಸಂಪತ್ತಿಸಾಧಕಃ..
ಗವಿರಕ್ಷಣಸನ್ನದ್ಧೋ ಗವಾಂ ಭಯಹರಃ ಕ್ಷಣಾತ್.
ಗವಿಗರ್ವಹರೋ ಗೋದೋ ಗೋಪ್ರದೋ ಗೋಜಯಪ್ರದಃ..
ಗಜಾಯುತಬಲೋ ಗಂಡಗುಂಜನ್ಮತ್ತಮಧುವ್ರತಃ.
ಗಂಡಸ್ಥಲಲಸದ್ದಾನ-
ಮಿಲನ್ಮತ್ತಾಲಿಮಂಡಿತಃ..
ಗುಡೋ ಗುಡಪ್ರಿಯೋ ಗುಂಡಗಲದ್ದಾನೋ ಗುಡಾಶನಃ.
ಗುಡಾಕೇಶೋ ಗುಡಾಕೇಶಸಹಾಯೋ ಗುಡಲಡ್ಡುಭುಕ್..
ಗುಡಭುಗ್ಗುಡಭುಗ್ಗಣಯೋ ಗುಡಾಕೇಶವರಪ್ರದಃ.
ಗುಡಾಕೇಶಾರ್ಚಿತಪದೋ ಗುಡಾಕೇಶಸಖಃ ಸದಾ..
ಗದಾಧರಾರ್ಚಿತಪದೋ ಗದಾಧರವರಪ್ರದಃ.
ಗದಾಯುಧೋ ಗದಾಪಾಣಿರ್ಗದಾಯುದ್ಧವಿಶಾರದಃ..
ಗದಹಾ ಗದದರ್ಪಘ್ನೋ ಗದಗರ್ವಪ್ರಣಾಶನಃ.
ಗದಗ್ರಸ್ತಪರಿತ್ರಾತಾ ಗದಾಡಂಬರಖಂಡಕಃ..
ಗುಹೋ ಗುಹಾಗ್ರಜೋ ಗುಪ್ತೋ ಗುಹಾಶಾಯೀ ಗುಹಾಶಯಃ.
ಗುಹಪ್ರೀತಿಕರೋ ಗೂಢೋ ಗೂಢಗುಲ್ಫೋ ಗುಣೈಕದೃಕ್..
ಗೀರ್ಗೀಷ್ಪತಿರ್ಗಿರೀಶಾನೋ ಗೀರ್ದೇವೀಗೀತಸದ್ಗುಣಃ.
ಗೀರ್ದೇವೋ ಗೀಷ್ಪ್ರಿಯೋ ಗೀರ್ಭೂರ್ಗೀರಾತ್ಮಾ ಗೀಷ್ಪ್ರಿಯಂಕರಃ..
ಗೀರ್ಭೂಮಿರ್ಗೀರಸಜ್ಞೋಽಥ ಗೀಃಪ್ರಸನ್ನೋ ಗಿರೀಶ್ವರಃ.
ಗಿರೀಶಜೋ ಗಿರೌಶಾಯೀ ಗಿರಿರಾಜಸುಖಾವಹಃ..
ಗಿರಿರಾಜಾರ್ಚಿತಪದೋ ಗಿರಿರಾಜನಮಸ್ಕೃತಃ.
ಗಿರಿರಾಜಗುಹಾವಿಷ್ಟೋ ಗಿರಿರಾಜಾಭಯಪ್ರದಃ..
ಗಿರಿರಾಜೇಷ್ಟವರದೋ ಗಿರಿರಾಜಪ್ರಪಾಲಕಃ.
ಗಿರಿರಾಜಸುತಾಸೂನು-
ರ್ಗಿರಿರಾಜಜಯಪ್ರದಃ..
ಗಿರಿವ್ರಜವನಸ್ಥಾಯೀ ಗಿರಿವ್ರಜಚರಃ ಸದಾ.
ಗರ್ಗೋ ಗರ್ಗಪ್ರಿಯೋ ಗರ್ಗದೇಹೋ ಗರ್ಗನಮಸ್ಕೃತಃ..
ಗರ್ಗಭೀತಿಹರೋ ಗರ್ಗವರದೋ ಗರ್ಗಸಂಸ್ತುತಃ.
ಗರ್ಗಗೀತಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾ ಗರ್ಗಾನಂದಕರಃ ಸದಾ..
ಗರ್ಗಪ್ರಿಯೋ ಗರ್ಗಮಾನಪ್ರದೋ ಗರ್ಗಾರಿಭಂಜಕಃ.
ಗರ್ಗವರ್ಗಪರಿತ್ರಾತಾ ಗರ್ಗಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕಃ..
ಗರ್ಗಗ್ಲಾನಿಹರೋ ಗರ್ಗಭ್ರಮಹೃದ್ಗರ್ಗಸಂಗತಃ.
ಗರ್ಗಾಚಾರ್ಯೋ ಗರ್ಗಮುನಿರ್ಗರ್ಗ-
ಸಮ್ಮಾನಭಾಜನಃ..
ಗಂಭೀರೋ ಗಣಿತಪ್ರಜ್ಞೋ ಗಣಿತಾಗಮಸಾರವಿತ್.
ಗಣಕೋ ಗಣಕಶ್ಲಾಘ್ಯೋ ಗಣಕಪ್ರಣಯೋತ್ಸುಕಃ..
ಗಣಕಪ್ರವಣಸ್ವಾಂತೋ ಗಣಿತೋ ಗಣಿತಾಗಮಃ.
ಗದ್ಯಂ ಗದ್ಯಮಯೋ ಗದ್ಯಪದ್ಯವಿದ್ಯಾವಿಶಾರದಃ..
ಗಲಲಗ್ನಮಹಾನಾಗೋ ಗಲದರ್ಚಿರ್ಗಲಸನ್ಮದಃ.
ಗಲತ್ಕುಷ್ಠಿವ್ಯಥಾಹಂತಾ ಗಲತ್ಕುಷ್ಠಿಸುಖಪ್ರದಃ..
ಗಂಭೀರನಾಭಿರ್ಗಂಭೀರಸ್ವರೋ ಗಂಭೀರಲೋಚನಃ.
ಗಂಭೀರಗುಣಸಂಪನ್ನೋ ಗಂಭೀರಗತಿಶೋಭನಃ..
ಗರ್ಭಪ್ರದೋ ಗರ್ಭರೂಪೋ ಗರ್ಭಾಪದ್ವಿನಿವಾರಕಃ.
ಗರ್ಭಾಗಮನಸನ್ನಾಶೋ ಗರ್ಭದೋ ಗರ್ಭಶೋಕನುತ್..
ಗರ್ಭತ್ರಾತಾ ಗರ್ಭಗೋಪ್ತಾ ಗರ್ಭಪುಷ್ಟಿಕರಃ ಸದಾ.
ಗರ್ಭಾಶ್ರಯೋ ಗರ್ಭಮಯೋ ಗರ್ಭಾಮಯನಿವಾರಕಃ..
ಗರ್ಭಾಧಾರೋ ಗರ್ಭಧರೋ ಗರ್ಭಸಂತೋಷಸಾಧಕಃ.
ಗರ್ಭಗೌರವಸಂಧಾನಸಂಧಾನಂ ಗರ್ಭವರ್ಗಹೃತ್..
ಗರೀಯಾನ್ ಗರ್ವನುದ್ಗರ್ವಮರ್ದೀ ಗರದಮರ್ದಕಃ.
ಗುರುಸಂತಾಪಶಮನೋ ಗುರುರಾಜ್ಯಸುಖಪ್ರದಃ..

ಅಥ ಫಲಶ್ರುತಿಃ
ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಮುದಿತಂ ಮಹದ್ಗಣಪತೇರಿದಂ.
ಗಕಾರಾದಿಜಗದ್ವಂದ್ಯಂ ಗೋಪನೀಯಂ ಪ್ರಯತ್ನತಃ..
ಯ ಇದಂ ಪ್ರಯತಃ ಪ್ರಾತಸ್ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ವಾ ಪಠೇನ್ನರಃ.
ವಾಂಛಿತಂ ಸಮವಾಪ್ನೋತಿ ನಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾ..
ಪುತ್ರಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಪುತ್ರಾನ್ ಧನಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಧನಂ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ವಿದ್ಯಾಂ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ನ ಸಂಶಯಃ..
ಭೂರ್ಜತ್ವಚಿ ಸಮಾಲಿಖ್ಯ ಕುಂಕುಮೇನ ಸಮಾಹಿತಃ.
ಚತುರ್ಥಾಂ ಭೌಮವಾರೋ ಚ ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯೋಪರಾಗಕೇ..
ಪೂಜಯಿತ್ವಾ ಗಣಧೀಶಂ ಯಥೋಕ್ತವಿಧಿನಾ ಪುರಾ.
ಪೂಜಯೇದ್ ಯೋ ಯಥಾಶಕ್ತ್ಯಾ ಜುಹುಯಾಚ್ಚ ಶಮೀದಲೈಃ..
ಗುರುಂ ಸಂಪೂಜ್ಯ ವಸ್ತ್ರಾದ್ಯೈಃ ಕೃತ್ವಾ ಚಾಪಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಂ.
ಧಾರಯೇದ್ ಯಃ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ಸ ಸಾಕ್ಷಾದ್ ಗಣನಾಯಕಃ..
ಸುರಾಶ್ಚಾಸುರವರ್ಯಾಶ್ಚ ಪಿಶಾಚಾಃ ಕಿನ್ನರೋರಗಃ.
ಪ್ರಣಮಂತಿ ಸದಾ ತಂ ವೈ ದುಷ್ಟ್ವಾಂ ವಿಸ್ಮಿತಮಾನಸಾಃ..
ರಾಜಾ ಸಪದಿ ವಶ್ಯಃ ಸ್ಯಾತ್ ಕಾಮಿನ್ಯಸ್ತದ್ವಶೇ ಸ್ಥಿರಾಃ.
ತಸ್ಯ ವಂಶೋ ಸ್ಥಿರಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಕದಾಪಿ ನ ವಿಮುಂಚತಿ..
ನಿಷ್ಕಾಮೋ ಯಃ ಪಠೇದೇತದ್ ಗಣೇಶ್ವರಪರಾಯಣಃ.
ಸ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಂ ಪರಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ನಿಜಲೋಕಮವಾಪ್ನುಯಾತ್..
ಇದಂ ತೇ ಕೀರ್ತಿತಂ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ದೇವಿ ಪಾವನಂ.
ನ ದೇಯಂ ಕೃಪಣಯಾಥ ಶಠಾಯ ಗುರುವಿದ್ವಿಷೇ..
ದತ್ತ್ವಾ ಚ ಭ್ರಂಶಮಾಪ್ನೋತಿ ದೇವತಾಯಾಃ ಪ್ರಕೋಪತಃ..
ಇತಿ ಶ್ರುತ್ವಾ ಮಹಾದೇವೀ ತದಾ ವಿಸ್ಮಿತಮಾನಸಾ.
ಪೂಜಯಾಮಾಸ ವಿಧಿವದ್ಗಣೇಶ್ವರಪದದ್ವಯಂ..

 

 

Click below to listen to Ganesha Gakara Sahasranama Stotram 

 

Ganesha Gakara Sahasranama Stotram

 

 

27.8K

Comments Kannada

e8jqb
ವೇದಧಾರ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು! 🙏🏻 -Gurudas

ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾಹಿತಿ -ಮಂಜುಳಾ ಪಾಟೀಲ

ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 😊 -ಅಜಯ್ ಗೌಡ

ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೂಲ -ಚಂದ್ರಿಕಾ ಜೋಶಿ

ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿ -ಮಾಲತಿ

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |