ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಸ್ತೋತ್ರ

Add to Favorites

Other languages: EnglishHindiTamilMalayalamTelugu

ವಿಘ್ನೇಶ ವಿಘ್ನಚಯಖಂಡನನಾಮಧೇಯ
ಶ್ರೀಶಂಕರಾತ್ಮಜ ಸುರಾಧಿಪವಂದ್ಯಪಾದ।
ದುರ್ಗಾಮಹಾವ್ರತಫಲಾಖಿಲಮಂಗಲಾತ್ಮನ್
ವಿಘ್ನಂ ಮಮಾಪಹರ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ತ್ವಂ।
ಸತ್ಪದ್ಮರಾಗಮಣಿವರ್ಣಶರೀರಕಾಂತಿಃ
ಶ್ರೀಸಿದ್ಧಿಬುದ್ಧಿಪರಿಚರ್ಚಿತಕುಂಕುಮಶ್ರೀಃ।
ದಕ್ಷಸ್ತನೇ ವಲಿಯಿತಾತಿಮನೋಜ್ಞಶುಂಡೋ
ವಿಘ್ನಂ ಮಮಾಪಹರ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ತ್ವಂ।
ಪಾಶಾಂಕುಶಾಬ್ಜಪರಶೂಂಶ್ಚ ದಧಚ್ಚತುರ್ಭಿ-
ರ್ದೋರ್ಭಿಶ್ಚ ಶೋಣಕುಸುಮಸ್ರಗುಮಾಂಗಜಾತಃ।
ಸಿಂದೂರಶೋಭಿತಲಲಾಟವಿಧುಪ್ರಕಾಶೋ
ವಿಘ್ನಂ ಮಮಾಪಹರ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ತ್ವಂ।
ಕಾರ್ಯೇಷು ವಿಘ್ನಚಯಭೀತವಿರಿಂಚಿಮುಖ್ಯೈಃ
ಸಂಪೂಜಿತಃ ಸುರವರೈರಪಿ ಮೋಹಕಾದ್ಯೈಃ।
ಸರ್ವೇಷು ಚ ಪ್ರಥಮಮೇವ ಸುರೇಷು ಪೂಜ್ಯೋ
ವಿಘ್ನಂ ಮಮಾಪಹರ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ತ್ವಂ।
ಶೀಘ್ರಾಂಚನಸ್ಖಲನತುಂಗರವೋರ್ಧ್ವಕಂಠ-
ಸ್ಥೂಲೇಂದುರುದ್ರಗಣಹಾಸಿತದೇವಸಂಘಃ।
ಶೂರ್ಪಶ್ರುತಿಶ್ಚ ಪೃಥುವರ್ತ್ತುಲತುಂಗತುಂದೋ
ವಿಘ್ನಂ ಮಮಾಪಹರ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ತ್ವಂ।
ಯಜ್ಞೋಪವೀತಪದಲಂಭಿತನಾಗರಾಜೋ
ಮಾಸಾದಿಪುಣ್ಯದದೃಶೀಕೃತ-ಋಕ್ಷರಾಜಃ।
ಭಕ್ತಾಭಯಪ್ರದ ದಯಾಲಯ ವಿಘ್ನರಾಜ
ವಿಘ್ನಂ ಮಮಾಪಹರ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ತ್ವಂ।
ಸದ್ರತ್ನಸಾರತತಿರಾಜಿತಸತ್ಕಿರೀಟಃ
ಕೌಸುಂಭಚಾರುವಸನದ್ವಯ ಊರ್ಜಿತಶ್ರೀಃ।
ಸರ್ವತ್ರ ಮಂಗಲಕರಸ್ಮರಣಪ್ರತಾಪೋ
ವಿಘ್ನಂ ಮಮಾಪಹರ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ತ್ವಂ।
ದೇವಾಂತಕಾದ್ಯಸುರಭೀತಸುರಾರ್ತಿಹರ್ತಾ
ವಿಜ್ಞಾನಬೋಧನವರೇಣ ತಮೋಽಪಹರ್ತಾ।
ಆನಂದಿತತ್ರಿಭುವನೇಶ ಕುಮಾರಬಂಧೋ
ವಿಘ್ನಂ ಮಮಾಪಹರ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ತ್ವಂ।

Other stotras

Copyright © 2022 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Active Visitors:
3329293