ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಸ್ತೋತ್ರ

 

 

ವಿಘ್ನೇಶ ವಿಘ್ನಚಯಖಂಡನನಾಮಧೇಯ ಶ್ರೀಶಂಕರಾತ್ಮಜ ಸುರಾಧಿಪವಂದ್ಯಪಾದ। ದುರ್ಗಾಮಹಾವ್ರತಫಲಾಖಿಲಮಂಗಲಾತ್ಮನ್ ವಿಘ್ನಂ ಮಮಾಪಹರ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ತ್ವಂ। ಸತ್ಪದ್ಮರಾಗಮಣಿವರ್ಣಶರೀರಕಾಂತಿಃ ಶ್ರೀಸಿದ್ಧಿಬುದ್ಧಿಪರಿಚರ್ಚಿತಕುಂಕುಮಶ್ರೀಃ। ದಕ್ಷಸ್ತನೇ ವಲಿಯಿತಾತಿಮನೋಜ್ಞಶುಂಡೋ ವಿಘ್ನಂ ಮಮಾಪಹರ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ತ್ವಂ। ಪಾಶಾಂಕುಶಾಬ್ಜಪರಶೂಂಶ್ಚ ದಧಚ್ಚತುರ್ಭಿ- ರ್ದೋರ್ಭಿಶ್ಚ ಶೋಣಕುಸುಮಸ್ರಗುಮಾಂಗಜಾತಃ। ಸಿಂದೂರಶೋಭಿತಲಲಾಟವಿಧುಪ್ರಕಾಶೋ ವಿಘ್ನಂ ಮಮಾಪಹರ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ತ್ವಂ। ಕಾರ್ಯೇಷು ವಿಘ್ನಚಯಭೀತವಿರಿಂಚಿಮುಖ್ಯೈಃ ಸಂಪೂಜಿತಃ ಸುರವರೈರಪಿ ಮೋಹಕಾದ್ಯೈಃ। ಸರ್ವೇಷು ಚ ಪ್ರಥಮಮೇವ ಸುರೇಷು ಪೂಜ್ಯೋ ವಿಘ್ನಂ ಮಮಾಪಹರ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ತ್ವಂ। ಶೀಘ್ರಾಂಚನಸ್ಖಲನತುಂಗರವೋರ್ಧ್ವಕಂಠ- ಸ್ಥೂಲೇಂದುರುದ್ರಗಣಹಾಸಿತದೇವಸಂಘಃ। ಶೂರ್ಪಶ್ರುತಿಶ್ಚ ಪೃಥುವರ್ತ್ತುಲತುಂಗತುಂದೋ ವಿಘ್ನಂ ಮಮಾಪಹರ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ತ್ವಂ। ಯಜ್ಞೋಪವೀತಪದಲಂಭಿತನಾಗರಾಜೋ ಮಾಸಾದಿಪುಣ್ಯದದೃಶೀಕೃತ-ಋಕ್ಷರಾಜಃ। ಭಕ್ತಾಭಯಪ್ರದ ದಯಾಲಯ ವಿಘ್ನರಾಜ ವಿಘ್ನಂ ಮಮಾಪಹರ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ತ್ವಂ। ಸದ್ರತ್ನಸಾರತತಿರಾಜಿತಸತ್ಕಿರೀಟಃ ಕೌಸುಂಭಚಾರುವಸನದ್ವಯ ಊರ್ಜಿತಶ್ರೀಃ। ಸರ್ವತ್ರ ಮಂಗಲಕರಸ್ಮರಣಪ್ರತಾಪೋ ವಿಘ್ನಂ ಮಮಾಪಹರ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ತ್ವಂ। ದೇವಾಂತಕಾದ್ಯಸುರಭೀತಸುರಾರ್ತಿಹರ್ತಾ ವಿಜ್ಞಾನಬೋಧನವರೇಣ ತಮೋಽಪಹರ್ತಾ। ಆನಂದಿತತ್ರಿಭುವನೇಶ ಕುಮಾರಬಂಧೋ ವಿಘ್ನಂ ಮಮಾಪಹರ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ತ್ವಂ।

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

12.5K

Comments Kannada

rftdx
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 -Vinod Kulkarni

💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐 -surya

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |