ವಿಷ್ಣು ಪಂಚಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ಉದ್ಯದ್ಭಾನುಸಹಸ್ರಭಾಸ್ವರ- ಪರವ್ಯೋಮಾಸ್ಪದಂ ನಿರ್ಮಲ-
ಜ್ಞಾನಾನಂದಘನಸ್ವರೂಪ- ಮಮಲಜ್ಞಾನಾದಿಭಿಃ ಷಡ್ಗುಣೈಃ.
ಜುಷ್ಟಂ ಸೂರಿಜನಾಧಿಪಂ ಧೃತರಥಾಂಗಾಬ್ಜಂ ಸುಭೂಷೋಜ್ಜ್ವಲಂ
ಶ್ರೀಭೂಸೇವ್ಯಮನಂತ- ಭೋಗಿನಿಲಯಂ ಶ್ರೀವಾಸುದೇವಂ ಭಜೇ.
ಆಮೋದೇ ಭುವನೇ ಪ್ರಮೋದ ಉತ ಸಮ್ಮೋದೇ ಚ ಸಂಕರ್ಷಣಂ
ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಂ ಚ ತಥಾಽನಿರುದ್ಧಮಪಿ ತಾನ್ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತೀ ಚಾಪ್ಯಯಂ.
ಕುರ್ವಾಣಾನ್ ಮತಿಮುಖ್ಯಷಡ್ಗುಣವರೈ- ರ್ಯುಕ್ತಾಂಸ್ತ್ರಿಯುಗ್ಮಾತ್ಮಕೈ-
ರ್ವ್ಯೂಹಾಧಿಷ್ಠಿತವಾಸುದೇವಮಪಿ ತಂ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿನಾಥಂ ಭಜೇ.
ವೇದಾನ್ವೇಷಣಮಂದರಾದ್ರಿಭರಣ- ಕ್ಷ್ಮೋದ್ಧಾರಣಸ್ವಾಶ್ರಿತ-
ಪ್ರಹ್ಲಾದಾವನಭೂಮಿಭಿಕ್ಷಣ- ಜಗದ್ವಿಕ್ರಾಂತಯೋ ಯತ್ಕ್ರಿಯಾಃ.
ದುಷ್ಟಕ್ಷತ್ರನಿಬರ್ಹಣಂ ದಶಮುಖಾದ್ಯುನ್ಮೂಲನಂ ಕರ್ಷಣಂ
ಕಾಲಿಂದ್ಯಾ ಅತಿಪಾಪಕಂಸನಿಧನಂ ಯತ್ಕ್ರೀಡಿತಂ ತಂ ನುಮಃ.
ಯೋ ದೇವಾದಿಚತುರ್ವಿಧೇಷ್ಟಜನಿಷು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕೋಶಾಂತರೇ
ಸಂಭಕ್ತೇಷು ಚರಾಚರೇಷು ನಿವಸನ್ನಾಸ್ತೇ ಸದಾಽನ್ತರ್ಬಹಿಃ.
ವಿಷ್ಣುಂ ತಂ ನಿಖಿಲೇಷ್ವಣುಷ್ವಣುತರಂ ಭೂಯಸ್ಸು ಭೂಯಸ್ತರಂ
ಸ್ವಾಂಗುಷ್ಠಪ್ರಮಿತಂ ಚ ಯೋಗಿಹೃದಯೇಷ್ವಾಸೀನಮೀಶಂ ಭಜೇ.
ಶ್ರೀರಂಗಸ್ಥಲವೇಂಕಟಾದ್ರಿ- ಕರಿಗಿರ್ಯಾದೌ ಶತೇಽಷ್ಟೋತ್ತರೇ
ಸ್ಥಾನೇ ಗ್ರಾಮನಿಕೇತನೇಷು ಚ ಸದಾ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಮಾಸೇದುಷೇ.
ಅರ್ಚಾರೂಪಿಣಮರ್ಚ- ಕಾಭಿಮತಿತಃ ಸ್ವೀಕುರ್ವತೇ ವಿಗ್ರಹಂ
ಪೂಜಾಂ ಚಾಖಿಲವಾಂಛಿತಾನ್ ವಿತರತೇ ಶ್ರೀಶಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ.
ಪ್ರಾತರ್ವಿಷ್ಣೋಃ ಪರತ್ವಾದಿಪಂಚಕಸ್ತುತಿಮುತ್ತಮಾಂ.
ಪಠನ್ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿಂ ವರದನಿರ್ಮಿತಾಂ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

89.5K

Comments

7zudb
🌟 Vedadhara is enlightning us with the hiden gems of Hindu scriptures! 🙏📚 -Aditya Kumar

This is the best website -Prakash Bhat

Superrrrrr..thanks.. -Sakshi Sthul

Glorious! 🌟✨ -user_tyi8

Love this platform -Megha Mani

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |