ಶೇಷಾದ್ರಿ ನಾಥ ಸ್ತೋತ್ರ

 

Sheshadri Natha Stotram

 

ಅರಿಂದಮಃ ಪಂಕಜನಾಭ ಉತ್ತಮೋ
ಜಯಪ್ರದಃ ಶ್ರೀನಿರತೋ ಮಹಾಮನಾಃ.
ನಾರಾಯಣೋ ಮಂತ್ರಮಹಾರ್ಣವಸ್ಥಿತಃ
ಶೇಷಾದ್ರಿನಾಥಃ ಕುರುತಾಂ ಕೃಪಾಂ ಮಯಿ.
ಮಾಯಾಸ್ವರೂಪೋ ಮಣಿಮುಖ್ಯಭೂಷಿತಃ
ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಃ ಕ್ಷೇಮಕರಃ ಕೃಪಾಕರಃ.
ಶುದ್ಧಃ ಸದಾ ಸತ್ತ್ವಗುಣೇನ ಪೂರಿತಃ
ಶೇಷಾದ್ರಿನಾಥಃ ಕುರುತಾಂ ಕೃಪಾಂ ಮಯಿ.
ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನರೂಪಃ ಪ್ರಭುರವ್ಯಯೇಶ್ವರಃ
ಸುವಿಕ್ರಮಃ ಶ್ರೇಷ್ಠಮತಿಃ ಸುರಪ್ರಿಯಃ.
ದೈತ್ಯಾಂತಕೋ ದುಷ್ಟನೃಪಪ್ರಮರ್ದನಃ
ಶೇಷಾದ್ರಿನಾಥಃ ಕುರುತಾಂ ಕೃಪಾಂ ಮಯಿ.
ಸುದರ್ಶನಶ್ಚಕ್ರಗದಾಭುಜಃ ಪರಃ
ಪೀತಾಂಬರಃ ಪೀನಮಹಾಭುಜಾಂತರಃ.
ಮಹಾಹನುರ್ಮರ್ತ್ಯನಿತಾಂತರಕ್ಷಕಃ
ಶೇಷಾದ್ರಿನಾಥಃ ಕುರುತಾಂ ಕೃಪಾಂ ಮಯಿ.
ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಚಿತಃ ಪುಣ್ಯಪದೋ ವಿಚಕ್ಷಣಃ
ಸ್ತಂಭೋದ್ಭವಃ ಶ್ರೀಪತಿರಚ್ಯುತೋ ಹರಿಃ.
ಚಂದ್ರಾರ್ಕನೇತ್ರೋ ಗುಣವಾನ್ವಿಭೂತಿಮಾನ್
ಶೇಷಾದ್ರಿನಾಥಃ ಕುರುತಾಂ ಕೃಪಾಂ ಮಯಿ.
ಜಪೇಜ್ಜನಃ ಪಂಚಕವರ್ಣಮುತ್ತಮಂ
ನಿತ್ಯಂ ಹಿ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸಹಿತಸ್ಯ ತಸ್ಯ ಹಿ.
ಶೇಷಾದ್ರಿನಾಥಸ್ಯ ಕೃಪಾನಿಧೇಃ ಸದಾ
ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮಾ ಗತಿರ್ಭವೇತ್.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

74.1K

Comments

izahu

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |