ಶ್ರೀಧರ ಪಂಚಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ಕಾರುಣ್ಯಂ ಶರಣಾರ್ಥಿಷು ಪ್ರಜನಯನ್ ಕಾವ್ಯಾದಿಪುಷ್ಪಾರ್ಚಿತೋ
ವೇದಾಂತೇಡಿವಿಗ್ರಹೋ ವಿಜಯದೋ ಭೂಮ್ಯೈಕಶೃಂಗೋದ್ಧರಃ.
ನೇತ್ರೋನ್ಮೀಲಿತ- ಸರ್ವಲೋಕಜನಕಶ್ಚಿತ್ತೇ ನಿತಾಂತಂ ಸ್ಥಿತಃ
ಕಲ್ಯಾಣಂ ವಿದಧಾತು ಲೋಕಭಗವಾನ್ ಕಾಮಪ್ರದಃ ಶ್ರೀಧರಃ.
ಸಾಂಗಾಮ್ನಾಯಸುಪಾರಗೋ ವಿಭುರಜಃ ಪೀತಾಂಬರಃ ಸುಂದರಃ
ಕಂಸಾರಾತಿರಧೋಕ್ಷಜಃ ಕಮಲದೃಗ್ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣೋ ವರಃ.
ಮೇಧಾವೀ ಕಮಲವ್ರತಃ ಸುರವರಃ ಸತ್ಯಾರ್ಥವಿಶ್ವಂಭರಃ
ಕಲ್ಯಾಣಂ ವಿದಧಾತು ಲೋಕಭಗವಾನ್ ಕಾಮಪ್ರದಃ ಶ್ರೀಧರಃ.
ಹಂಸಾರೂಢಜಗತ್ಪತಿಃ ಸುರನಿಧಿಃ ಸ್ವರ್ಣಾಂಗಭೂಷೋಜ್ಜವಲಃ
ಸಿದ್ಧೋ ಭಕ್ತಪರಾಯಣೋ ದ್ವಿಜವಪುರ್ಗೋಸಂಚಯೈರಾವೃತಃ.
ರಾಮೋ ದಾಶರಥಿರ್ದಯಾಕರಘನೋ ಗೋಪೀಮನಃಪೂರಿತೋ
ಕಲ್ಯಾಣಂ ವಿದಧಾತು ಲೋಕಭಗವಾನ್ ಕಾಮಪ್ರದಃ ಶ್ರೀಧರಃ.
ಹಸ್ತೀಂದ್ರಕ್ಷಯಮೋಕ್ಷದೋ ಜಲಧಿಜಾಕ್ರಾಂತಃ ಪ್ರತಾಪಾನ್ವಿತಃ
ಕೃಷ್ಣಾಶ್ಚಂಚಲ- ಲೋಚನೋಽಭಯವರೋ ಗೋವರ್ದ್ಧನೋದ್ಧಾರಕಃ.
ನಾನಾವರ್ಣ- ಸಮುಜ್ಜ್ವಲದ್ಬಹುಸುಮೈಃ ಪಾದಾರ್ಚಿತೋ ದೈತ್ಯಹಾ
ಕಲ್ಯಾಣಂ ವಿದಧಾತು ಲೋಕಭಗವಾನ್ ಕಾಮಪ್ರದಃ ಶ್ರೀಧರಃ.
ಭಾವಿತ್ರಾಸಹರೋ ಜಲೌಘಶಯನೋ ರಾಧಾಪತಿಃ ಸಾತ್ತ್ವಿಕೋ
ಧನ್ಯೋ ಧೀರಪರೋ ಜಗತ್ಕರನುತೋ ವೇಣುಪ್ರಿಯೋ ಗೋಪತಿಃ.
ಪುಣ್ಯಾರ್ಚಿಃ ಸುಭಗಃ ಪುರಾಣಪುರುಷಃ ಶ್ರೇಷ್ಠೋ ವಶೀ ಕೇಶವಃ
ಕಲ್ಯಾಣಂ ವಿದಧಾತು ಲೋಕಭಗವಾನ್ ಕಾಮಪ್ರದಃ ಶ್ರೀಧರಃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |