ಸುದರ್ಶನ ಸ್ತುತಿ

ಸಹಸ್ರಾದಿತ್ಯಸಂಕಾಶಂ ಸಹಸ್ರವದನಂ ಪರಂ.
ಸಹಸ್ರದೋಃಸಹಸ್ರಾರಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇಽಹಂ ಸುದರ್ಶನಂ.
ರಣತ್ಕಂಕಿಣಿಜಾಲೇನ ರಾಕ್ಷಸಘ್ನಂ ಮಹಾದ್ಭುತಂ.
ವ್ಯಾಪ್ತಕೇಶಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇಽಹಂ ಸುದರ್ಶನಂ.
ಪ್ರಾಕಾರಸಹಿತಂ ಮಂತ್ರಂ ವದಂತಂ ಶತ್ರುನಿಗ್ರಹಂ.
ಭೂಷಣೈರ್ಭೂಷಿತಕರಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇಽಹಂ ಸುದರ್ಶನಂ.
ಪುಷ್ಕರಸ್ಥಮನಿರ್ದೇಶ್ಯಂ ಮಹಾಮಂತ್ರೇಣ ಸಂಯುತಂ.
ಶಿವಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇಽಹಂ ಸುದರ್ಶನಂ.
ಹುಂಕಾರಭೈರವಂ ಭೀಮಂ ಪ್ರಪನ್ನಾರ್ತಿಹರಂ ಪ್ರಿಯಂ.
ಸರ್ವಪಾಪಪ್ರಶಮನಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇಽಹಂ ಸುದರ್ಶನಂ.
ಅನಂತಹಾರಕೇಯೂರ- ಮುಕುಟಾದಿವಿಭೂಷಿತಂ.
ಸರ್ವಪಾಪಪ್ರಶಮನಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇಽಹಂ ಸುದರ್ಶನಂ.
ಏತೈಃ ಷಡ್ಭಿಸ್ತುತೋ ದೇವೋ ಭಗವಾಂಚ್ಛ್ರೀಸುದರ್ಶನಃ.
ರಕ್ಷಾಂ ಕರೋತಿ ಸರ್ವತ್ರ ಕರೋತಿ ವಿಜಯಂ ಸದಾ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |