ಹಯಾನನ ಪಂಚಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ಉರುಕ್ರಮಮುದುತ್ತಮಂ ಹಯಮುಖಸ್ಯ ಶತ್ರುಂ ಚಿರಂ
ಜಗತ್ಸ್ಥಿತಿಕರಂ ವಿಭುಂ ಸವಿತೃಮಂಡಲಸ್ಥಂ ಸುರಂ.
ಭಯಾಪಹಮನಾಮಯಂ ವಿಕಸಿತಾಕ್ಷಮುಗ್ರೋತ್ತಮಂ
ಹಯಾನನಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ಮತಿಕರಂ ಜಗದ್ರಕ್ಷಕಂ.
ಶ್ರುತಿತ್ರಯವಿದಾಂ ವರಂ ಭವಸಮುದ್ರನೌರೂಪಿಣಂ
ಮುನೀಂದ್ರಮನಸಿ ಸ್ಥಿತಂ ಬಹುಭವಂ ಭವಿಷ್ಣುಂ ಪರಂ.
ಸಹಸ್ರಶಿರಸಂ ಹರಿಂ ವಿಮಲಲೋಚನಂ ಸರ್ವದಂ
ಹಯಾನನಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ಮತಿಕರಂ ಜಗದ್ರಕ್ಷಕಂ.
ಸುರೇಶ್ವರನತಂ ಪ್ರಭುಂ ನಿಜಜನಸ್ಯ ಮೋಕ್ಷಪ್ರದಂ
ಕ್ಷಮಾಪ್ರದಮಥಾಽಽಶುಗಂ ಮಹಿತಪುಣ್ಯದೇಹಂ ದ್ವಿಜೈಃ.
ಮಹಾಕವಿವಿವರ್ಣಿತಂ ಸುಭಗಮಾದಿರೂಪಂ ಕವಿಂ
ಹಯಾನನಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ಮತಿಕರಂ ಜಗದ್ರಕ್ಷಕಂ.
ಕಮಂಡಲುಧರಂ ಮುರದ್ವಿಷಮನಂತ- ಮಾದ್ಯಚ್ಯುತಂ
ಸುಕೋಮಲಜನಪ್ರಿಯಂ ಸುತಿಲಕಂ ಸುಧಾಸ್ಯಂದಿತಂ.
ಪ್ರಕೃಷ್ಟಮಣಿಮಾಲಿಕಾಧರಮುರಂ ದಯಾಸಾಗರಂ
ಹಯಾನನಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ಮತಿಕರಂ ಜಗದ್ರಕ್ಷಕಂ.
ಶರಚ್ಛಶಿನಿಭಚ್ಛವಿಂ ದ್ಯುಮಣಿತುಲ್ಯತೇಜಸ್ವಿನಂ
ದಿವಸ್ಪತಿಭವಚ್ಛಿದಂ ಕಲಿಹರಂ ಮಹಾಮಾಯಿನಂ.
ಬಲಾನ್ವಿತಮಲಂಕೃತಂ ಕನಕಭೂಷಣೈರ್ನಿರ್ಮಲೈ-
ರ್ಹಯಾನನಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ಮತಿಕರಂ ಜಗದ್ರಕ್ಷಕಂ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

12.2K

Comments

xatk6

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |