ವೇಂಕಟೇಶ ಋದ್ಧಿ ಸ್ತವ

ಶ್ರೀಮನ್ವೃಷಭಶೈಲೇಶ ವರ್ಧತಾಂ ವಿಜಯೀ ಭವಾನ್.
ದಿವ್ಯಂ ತ್ವದೀಯಮೈಶ್ವರ್ಯಂ ನಿರ್ಮರ್ಯಾದಂ ವಿಜೃಂಭತಾಂ.
ದೇವೀಭೂಷಾಯುಧೈರ್ನಿತ್ಯೈರ್ಮುಕ್ತೈರ್ಮೋಕ್ಷೈಕಲಕ್ಷಣೈಃ.
ಸತ್ತ್ವೋತ್ತರೈಸ್ತ್ವದೀಯೈಶ್ಚ ಸಂಗಃ ಸ್ತಾತ್ಸರಸಸ್ತವ.
ಪ್ರಾಕಾರಗೋಪುರವರಪ್ರಾಸಾದಮಣಿಮಂಟಪಾಃ.
ಶಾಲಿಮುದ್ಗತಿಲಾದೀನಾಂ ಶಾಲಾಶ್ಶೈಲಕುಲೋಜ್ಜ್ವಲಾಃ.
ರತ್ನಕಾಂಚನಕೌಶೇಯಕ್ಷೌಮಕ್ರಮುಕಶಾಲಿಕಾಃ.
ಶಯ್ಯಾಗೃಹಾಣಿ ಪರ್ಯಂಕವರ್ಯಾಃ ಸ್ಥೂಲಾಸನಾನಿ ಚ.
ಕನತ್ಕನಕಭೃಂಗಾರಪತದ್ಗ್ರಹಕಲಾಚಿಕಾಃ.
ಛತ್ರಚಾಮರಮುಖ್ಯಾಶ್ಚ ಸಂತು ನಿತ್ಯಾಃ ಪರಿಚ್ಛದಾಃ.
ಅಸ್ತು ನಿಸ್ತುಲಮವ್ಯಗ್ರಂ ನಿತ್ಯಮಭ್ಯರ್ಚನಂ ತವ.
ಪಕ್ಷೇಪಕ್ಷೇ ವಿವರ್ಧಂತಾಂ ಮಾಸಿಮಾಸಿ ಮಹೋತ್ಸವಾಃ.
ಮಣಿಕಾಂಚನಚಿತ್ರಾಣಿ ಭೂಷಣಾನ್ಯಂಬರಾಣಿ ಚ.
ಕಾಶ್ಮೀರಸಾರಕಸ್ತೂರೀಕರ್ಪೂರಾದ್ಯನುಲೇಪನಂ.
ಕೋಮಲಾನಿ ಚ ದಾಮಾನಿ ಕುಸುಮೈಸ್ಸೌರಭೋತ್ಕರೈಃ.
ಧೂಪಾಃ ಕರ್ಪೂರದೀಪಾಶ್ಚ ಸಂತು ಸಂತತಮೇವ ತೇ.
ನೃತ್ತಗೀತಯುತಂ ವಾದ್ಯಂ ನಿತ್ಯಮತ್ರ ವಿವರ್ಧತಾಂ.
ಶ್ರೋತ್ರೇಷು ಚ ಸುಧಾಧಾರಾಃ ಕಲ್ಪಂತಾಂ ಕಾಹಲೀಸ್ವನಾಃ.
ಕಂದಮೂಲಫಲೋದಗ್ರಂ ಕಾಲೇಕಾಲೇ ಚತುರ್ವಿಧಂ.
ಸೂಪಾಪೂಪಘೃತಕ್ಷೀರಶರ್ಕರಾಸಹಿತಂ ಹವಿಃ.
ಘನಸಾರಶಿಲೋದಗ್ರೈಃ ಕ್ರಮುಕಾಷ್ಟದಲೈಃ ಸಹ.
ವಿಮಲಾನಿ ಚ ತಾಂಬೂಲೀದಲಾನಿ ಸ್ವೀಕುರು ಪ್ರಭೋ.
ಪ್ರೀತಿಭೀತಿಯುತೋ ಭೂಯಾದ್ಭೂಯಾನ್ ಪರಿಜನಸ್ತವ.
ಭಕ್ತಿಮಂತೋ ಭಜಂತು ತ್ವಾಂ ಪೌರಾ ಜಾನಪದಾಸ್ತಥಾ.
ವರಣೀಧನರತ್ನಾನಿ ವಿತರಂತು ಚಿರಂ ತವ.
ಕೈಂಕರ್ಯಮಖಿಲಂ ಸರ್ವೇ ಕುರ್ವಂತು ಕ್ಷೋಣಿಪಾಲಕಾಃ.
ಪ್ರೇಮದಿಗ್ಧದೃಶಃ ಸ್ವೈರಂ ಪ್ರೇಕ್ಷಮಾಣಾಸ್ತ್ವದಾನನಂ.
ಮಹಾಂತಸ್ಸಂತತಂ ಸಂತೋ ಮಂಗಲಾನಿ ಪ್ರಯುಂಜತಾಂ.
ಏವಮೇವ ಭವೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಪಾಲಯನ್ ಕುಶಲೀ ಭವಾನ್.
ಮಾಮಹೀರಮಣ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವರ್ಧತಾಮಭಿವರ್ಧತಾಂ.
ಪತ್ಯುಃ ಪ್ರತ್ಯಹಮಿತ್ಥಂ ಯಃ ಪ್ರಾರ್ಥಯೇತ ಸಮುಚ್ಚಯಂ.
ಪ್ರಸಾದಸುಮುಖಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಪಶ್ಯತ್ಯೇನಂ ಪರಃ ಪುಮಾನ್.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

101.2K
1.0K

Comments Kannada

ckj6x
ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೂಲ -ಚಂದ್ರಿಕಾ ಜೋಶಿ

ಸುಂದರ ಮಾಹಿತಿಯುಳ್ಳ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 🌼 -ಭಾರ್ಗವಿ

ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾಹಿತಿ -ಮಂಜುಳಾ ಪಾಟೀಲ

💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐 -surya

ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 👍 -ಕಾವ್ಯಾ ಶರ್ಮಾ

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |