ಪದ್ಮನಾಭ ಸ್ತೋತ್ರ

ವಿಶ್ವಂ ದೃಶ್ಯಮಿದಂ ಯತಃ ಸಮಯವದ್ಯಸ್ಮಿನ್ಯ ಏತತ್ ಪುನಃ
ಭಾಸಾ ಯಸ್ಯ ವಿರಾಜತೇಽಥ ಸಕಲಂ ಯೇನೇಹ ಯಾ ನಿರ್ಮಿತಂ.
ಯೋ ವಾಚಾಂ ಮನಸೋಽಪ್ಯಗೋಚರಪದಂ ಮಾಯಾತಿಗೋ ಭಾಸತೇ
ತಸ್ಮೈ ದೇವ ನಮೋಽಸ್ತು ವಿಶ್ವಗುರವೇ ಶ್ರೀಪದ್ಮನಾಭಾಯ ತೇ.
ಲೋಕೇ ಸ್ಥಾವರಜಂಗಮಾತ್ಮನಿ ತು ಯಃ ಸರ್ವೇಷು ಜಂತುಷ್ವಲಂ
ಚೈತನ್ಯಾತ್ಮತಯಾ ವಿಶನ್ ವಿಲಸತಿ ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪೋಽಮಲಃ.
ನೋ ಲಿಪ್ತಃ ಪಯಸೇವ ಪಂಕಜದಲಂ ಮಾಯಾಶ್ರಯಸ್ತದ್ಗುಣೈಃ
ತಸ್ಮೈ ದೇವ ನಮೋಽಸ್ತು ವಿಶ್ವಗುರವೇ ಶ್ರೀಪದ್ಮನಾಭಾಯ ತೇ.
ಯಸ್ಯೇಶಸ್ಯ ನಿಷೇವಯಾನವಮಯಾ ತ್ವಾಚಾರ್ಯವರ್ಯಾನನಾ-
ದುದ್ಭೂತಪ್ರತಿಮೋಪದೇಶವಿಕಸತ್ಸಾದ್ವರ್ತ್ಮನಾವಾಪ್ತಯಾ.
ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಂ ಜಗತಃ ಸ್ಫುಟಂ ಹೃದಿ ಭವೇತ್ರಜ್ಜೌ ಯಥಾಹೇಸ್ತಥಾ
ತಸ್ಮೈ ದೇವ ನಮೋಽಸ್ತು ವಿಶ್ವಗುರವೇ ಶ್ರೀಪದ್ಮನಾಭಾಯ ತೇ.
ರೂಪಂ ಯಸ್ಯ ಮೃಗಂ ನ ಚೇಹ ಮನುಜಂ ನೋ ಕರ್ಮ ಜಾತಿಂ ಚ ನೋ
ನ ದ್ರವ್ಯಂ ನ ಗುಣಂ ಸ್ತ್ರಿಯಂ ನ ಪುರುಷಂ ನೈವಾಸುರಂ ನೋ ಸುರಂ.
ನೈವಾಸಚ್ಚ ಸದಿತ್ಯನಂತಧಿಷಣಾಃ ಪ್ರಾಹುರ್ಮಹಾಂತೋ ಬುಧಾಃ
ತಸ್ಮೈ ದೇವ ನಮೋಽಸ್ತು ವಿಶ್ವಗುರವೇ ಶ್ರೀಪದ್ಮನಾಭಾಯ ತೇ.
ಮಾರ್ತಾಂಡೋ ಗಗನೋದಿತಸ್ತು ತಿಮಿರಂ ಯದ್ವತ್ಪಿನಷ್ಟಿ ಕ್ಷಣಾತ್
ಶೀತಂ ಚಾನುಪಮಂ ಯಥಾ ಚ ಹುತಭುಗ್ ರೋಗಾನ್ಯಥೈವೌಷಧಂ.
ಅಜ್ಞಾನಂ ಖಿಲ ತದ್ವದೇವ ಕೃಪಯಾ ಯೋಽಸೌ ವಿದತ್ತೇ ಹತಂ
ತಸ್ಮೈ ದೇವ ನಮೋಽಸ್ತು ವಿಶ್ವಗುರವೇ ಶ್ರೀಪದ್ಮನಾಭಾಯ ತೇ.
ಕಲ್ಪಾಂತೇ ತು ಚರಾಚರೇಽಥ ಭುವನೇ ನಷ್ಟೇ ಸಮಸ್ತೇ ಪುನಃ
ಗಂಭೀರೇಣ ತಥಾಮಿತೇನ ತಮಸಾ ವ್ಯಾಪ್ತೇ ಚ ದಿಙ್ಮಂಡಲೇ.
ಯೋಽಸೌ ಭಾತಿ ತಥಾ ವಿಭುರ್ವಿತಿಮಿರಸ್ತೇಜಃ ಸ್ವರೂಪೋಽನಿಶಂ
ತಸ್ಮೈ ದೇವ ನಮೋಽಸ್ತು ವಿಶ್ವಗುರವೇ ಶ್ರೀಪದ್ಮನಾಭಾಯ ತೇ.
ಲೋಕೇ ಚಾತ್ರ ಸಮಾಧಿಷಟ್ಕವಿಕಸದ್ದಿವ್ಯಪ್ರಬೋಧೋಜ್ಜ್ವಲ-
ಸ್ವಾಂತಾಃ ಶಾಂತತಮಾ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಗಣಾ ಧನ್ಯಾಸ್ತು ಸನ್ಯಾಸಿನಃ.
ಮುಕ್ತಿಂ ಯತ್ಕರುಣಾಲವೇನ ಸರಸಂ ಸಂಪ್ರಾಪ್ನುವಂತೀಹ ತೇ
ತಸ್ಮೈ ದೇವ ನಮೋಽಸ್ತು ವಿಶ್ವಗುರವೇ ಶ್ರೀಪದ್ಮನಾಭಾಯ ತೇ.
ಕೃತ್ವಾ ಹಂತ ಮಖಾನ್ಯಥಾವಿಧಿ ಪುಮಾನ್ ಸ್ವರ್ಗೇಚ್ಛಯಾ ಭೂತಲೇ
ತೇಷಾಂ ತತ್ರ ಫಲಂ ಚ ಪುಣ್ಯಸದೃಶಂ ಭುಂಕ್ತೇ ಚ ನಾತೋದಿಕಂ.
ಸೇವಾ ಯಸ್ಯ ದಧಾತಿ ಮುಕ್ತಿಮಮಲಾಮಾನಂದಸಾಂದ್ರಾಂ ಸ್ಥಿರಂ
ತಸ್ಮೈ ದೇವ ನಮೋಽಸ್ತು ವಿಶ್ವಗುರವೇ ಶ್ರೀಪದ್ಮನಾಭಾಯ ತೇ.
ಸ್ವೇನೈವೇಹ ವಿನಿರ್ಮಿತಂ ಖಲು ಜಗತ್ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಸ್ವತೋ ಲೀಲಯಾ
ಸ್ವೇನೇದಂ ಪರಿಪಾಲಿತಂ ಪುನರಿಹ ಸ್ವೇನೈವ ಸನ್ನಾಶಿತಂ.
ಪಶ್ಯಂತೋ ಮುದಿತಃ ಪ್ರಭುರ್ವಿಲಸತಿ ಶ್ರೇಯೋಽಯನಂ ಸಾತ್ವತಾಂ
ತಸ್ಮೈ ದೇವ ನಮೋಽಸ್ತು ವಿಶ್ವಗುರವೇ ಶ್ರೀಪದ್ಮನಾಭಾಯ ತೇ.
ಚಿತ್ತೇ ಯಸ್ಯ ತು ಯಾದೃಶೀ ಪ್ರಭವತಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ನಿಜಾರಾಧನೇ
ತದ್ವತ್ತತ್ಪರಿಪಾಲನಾಯ ವಿಹಿತಶ್ರದ್ಧಾಯ ವಿಶ್ವಾತ್ಮನೇ.
ಸಚ್ಚಿತ್ಪೂರ್ಣಸುಖೈಕವಾರಿಧಿ ಲಸತ್ಕಲ್ಲೋಲರೂಪಾಯ ವೈ
ತಸ್ಮೈ ದೇವ ನಮೋಽಸ್ತು ವಿಶ್ವಗುರವೇ ಶ್ರೀಪದ್ಮನಾಭಾಯ ತೇ.
ಜಯತು ಜಯತು ಸೋಽಯಂ ಪದ್ಮನಾಭೋ ಮುಕುಂದೋ
ನಿಜಚರಣರತಾನಾಂ ಪಾಲನೇ ಬದ್ಧದೀಕ್ಷಃ.
ಅವಿಕಲಮಪಿ ಚಾಯುಃ ಶ್ರೀಸುಖಾರೋಗ್ಯಕೀರ್ತಿಃ
ಪ್ರತಿದಿನಮಪಿ ಪುಷ್ಣನ್ ಸ್ವಾನುಕಂಪಾಸುಧಾಭಿಃ.
ಏವಂ ಜಗತ್ತ್ರಯಗುರೋಃ ಕಮಲಾವರಸ್ಯ
ಸಂಕೀರ್ತನಂ ಗುಣಗಣಾಬ್ಧಿಲವಸ್ಯ ಕಿಂಚಿತ್.
ದೇವಸ್ಯ ತಸ್ಯ ಕೃಪಯೈವ ಕೃತಂ ಮಯೇದಂ
ಸಂತೋ ಗೃಣಂತು ರಸಿಕಾಃ ಕಿಲ ಸಪ್ರಮೋದಂ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

55.6K
1.1K

Comments Kannada

idy4n
ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 😊 -ಅಜಯ್ ಗೌಡ

ಉತ್ತಮವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 🌺 -ನಾಗರಾಜ್ ಜೋಶಿ

ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 👍 -ಕಾವ್ಯಾ ಶರ್ಮಾ

ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನಕ್ಕೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವೆನಿಸಿರುವುದು 😇 -ರವಿ ಶಂಕರ್

ವೇದಧಾರದಿಂದ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಬಂದಿದೆ. ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು! 🙏🏻 -Anuja Bhat

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |