విష్ణు పంచక స్తోత్రం

ఉద్యద్భానుసహస్రభాస్వర- పరవ్యోమాస్పదం నిర్మల-
జ్ఞానానందఘనస్వరూప- మమలజ్ఞానాదిభిః షడ్గుణైః.
జుష్టం సూరిజనాధిపం ధృతరథాంగాబ్జం సుభూషోజ్జ్వలం
శ్రీభూసేవ్యమనంత- భోగినిలయం శ్రీవాసుదేవం భజే.
ఆమోదే భువనే ప్రమోద ఉత సమ్మోదే చ సంకర్షణం
ప్రద్యుమ్నం చ తథాఽనిరుద్ధమపి తాన్ సృష్టిస్థితీ చాప్యయం.
కుర్వాణాన్ మతిముఖ్యషడ్గుణవరై- ర్యుక్తాంస్త్రియుగ్మాత్మకై-
ర్వ్యూహాధిష్ఠితవాసుదేవమపి తం క్షీరాబ్ధినాథం భజే.
వేదాన్వేషణమందరాద్రిభరణ- క్ష్మోద్ధారణస్వాశ్రిత-
ప్రహ్లాదావనభూమిభిక్షణ- జగద్విక్రాంతయో యత్క్రియాః.
దుష్టక్షత్రనిబర్హణం దశముఖాద్యున్మూలనం కర్షణం
కాలింద్యా అతిపాపకంసనిధనం యత్క్రీడితం తం నుమః.
యో దేవాదిచతుర్విధేష్టజనిషు బ్రహ్మాండకోశాంతరే
సంభక్తేషు చరాచరేషు నివసన్నాస్తే సదాఽన్తర్బహిః.
విష్ణుం తం నిఖిలేష్వణుష్వణుతరం భూయస్సు భూయస్తరం
స్వాంగుష్ఠప్రమితం చ యోగిహృదయేష్వాసీనమీశం భజే.
శ్రీరంగస్థలవేంకటాద్రి- కరిగిర్యాదౌ శతేఽష్టోత్తరే
స్థానే గ్రామనికేతనేషు చ సదా సాన్నిధ్యమాసేదుషే.
అర్చారూపిణమర్చ- కాభిమతితః స్వీకుర్వతే విగ్రహం
పూజాం చాఖిలవాంఛితాన్ వితరతే శ్రీశాయ తస్మై నమః.
ప్రాతర్విష్ణోః పరత్వాదిపంచకస్తుతిముత్తమాం.
పఠన్ ప్రాప్నోతి భగవద్భక్తిం వరదనిర్మితాం.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

ఆత్మ తత్త్వ సంస్మరణ స్తోత్ర

ఆత్మ తత్త్వ సంస్మరణ స్తోత్ర

ప్రాతః స్మరామి హృది సంస్ఫురదాత్మతత్త్వం సచ్చిత్సుఖం పరమహంసగతిం తురీయం. యస్యు ప్రజాగరసుషుప్తమవైతి నిత్యం తద్బ్రహ్మ నిష్కలమహం న చ భూతసంఘః. ప్రాతర్భజామి మనసాం వచసామగమ్యం వాచో విభాంతి నిఖిలా యదనుగ్రహేణ. యన్నేతి నేతి వచనైర్నిగమా అవోచం- స్తం దేవదేవమజమచ్యుతమాహుర

Click here to know more..

హయానన పంచక స్తోత్రం

హయానన పంచక స్తోత్రం

ఉరుక్రమముదుత్తమం హయముఖస్య శత్రుం చిరం జగత్స్థితికరం విభుం సవితృమండలస్థం సురం. భయాపహమనామయం వికసితాక్షముగ్రోత్తమం హయాననముపాస్మహే మతికరం జగద్రక్షకం. శ్రుతిత్రయవిదాం వరం భవసముద్రనౌరూపిణం మునీంద్రమనసి స్థితం బహుభవం భవిష్ణుం పరం. సహస్రశిరసం హరిం విమలలోచనం సర్వద

Click here to know more..

రక్షణ కోరుతూ పక్షి దుర్గకు ప్రార్థన

రక్షణ కోరుతూ పక్షి దుర్గకు ప్రార్థన

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |