ಮೃತ್ಯುಹರಣ ನಾರಾಯಣ ಸ್ತೋತ್ರ

 

ನಾರಾಯಣಂ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಪುರಾತನಂ.
ಹೃಷೀಕೇಶಂ ಪ್ರಪನ್ನೋಽಸ್ಮಿ ಕಿಂ ಮೇ ಮೃತ್ಯುಃ ಕರಿಷ್ಯತಿ.
ಗೋವಿಂದಂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ- ಮನಂತಮಜಮವ್ಯಯಂ.
ಕೇಶವಂ ಚ ಪ್ರಪನ್ನೋಽಸ್ಮಿ ಕಿಂ ಮೇ ಮೃತ್ಯುಃ ಕರಿಷ್ಯತಿ.
ವಾಸುದೇವಂ ಜಗದ್ಯೋನಿಂ ಭಾನುವರ್ಣಮತೀಂದ್ರಿಯಂ.
ದಾಮೋದರಂ ಪ್ರಪನ್ನೋಽಸ್ಮಿ ಕಿಂ ಮೇ ಮೃತ್ಯುಃ ಕರಿಷ್ಯತಿ.
ಶಂಖಚಕ್ರಧರಂ ದೇವಂ ಛತ್ರರೂಪಿಣಮವ್ಯಯಂ.
ಅಧೋಕ್ಷಜಂ ಪ್ರಪನ್ನೋಽಸ್ಮಿ ಕಿಂ ಮೇ ಮೃತ್ಯುಃ ಕರಿಷ್ಯತಿ.
ವಾರಾಹಂ ವಾಮನಂ ವಿಷ್ಣುಂ ನರಸಿಂಹಂ ಜನಾರ್ದನಂ.
ಮಾಧವಂ ಚ ಪ್ರಪನ್ನೋಽಸ್ಮಿ ಕಿಂ ಮೇ ಮೃತ್ಯುಃ ಕರಿಷ್ಯತಿ.
ಪುರುಷಂ ಪುಷ್ಕರಂ ಪುಣ್ಯಂ ಕ್ಷೇಮಬೀಜಂ ಜಗತ್ಪತಿಂ.
ಲೋಕನಾಥಂ ಪ್ರಪನ್ನೋಽಸ್ಮಿ ಕಿಂ ಮೇ ಮೃತ್ಯುಃ ಕರಿಷ್ಯತಿ.
ಭೂತಾತ್ಮಾನಂ ಮಹಾತ್ಮಾನಂ ಜಗದ್ಯೋನಿಮಯೋನಿಜಂ.
ವಿಶ್ವರೂಪಂ ಪ್ರಪನ್ನೋಽಸ್ಮಿ ಕಿಂ ಮೇ ಮೃತ್ಯುಃ ಕರಿಷ್ಯತಿ.
ಸಹಸ್ರಶಿರಸಂ ದೇವಂ ವ್ಯಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತಂ ಸನಾತನಂ.
ಮಹಾಯೋಗಂ ಪ್ರಪನ್ನೋಽಸ್ಮಿ ಕಿಂ ಮೇ ಮೃತ್ಯುಃ ಕರಿಷ್ಯತಿ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |