ವಾಮನ ಸ್ತೋತ್ರ

ದೇವೇಶ್ವರಾಯ ದೇವಾಯ ದೇವಸಂಭೂತಿಕಾರಿಣೇ.
ಪ್ರಭವೇ ಸರ್ವವೇದಾನಾಂ ವಾಮನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ.
ನಮಸ್ತೇ ಪದ್ಮನಾಭಾಯ ನಮಸ್ತೇ ಜಲಶಾಯಿನೇ.
ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸದಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಬಾಲವಾಮನರೂಪಿಣೇ.
ನಮಃ ಶಾರ್ಙ್ಗಧನುರ್ಬಾಣಪಾಣಯೇ ವಾಮನಾಯ ಚ.
ಯಜ್ಞಭುಕ್ ಫಲದಾತ್ರೇ ಚ ವಾಮನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |