ಹರಿ ಕಾರುಣ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರ

ಯಾ ತ್ವರಾ ಜಲಸಂಚಾರೇ ಯಾ ತ್ವರಾ ವೇದರಕ್ಷಣೇ.
ಮಯ್ಯಾರ್ತ್ತೇ ಕರುಣಾಮೂರ್ತೇ ಸಾ ತ್ವರಾ ಕ್ವ ಗತಾ ಹರೇ.
ಯಾ ತ್ವರಾ ಮಂದರೋದ್ಧಾರೇ ಯಾ ತ್ವರಾಽಮೃತರಕ್ಷಣೇ.
ಮಯ್ಯಾರ್ತ್ತೇ ಕರುಣಾಮೂರ್ತೇ ಸಾ ತ್ವರಾ ಕ್ವ ಗತಾ ಹರೇ.
ಯಾ ತ್ವರಾ ಕ್ರೋಡವೇಷಸ್ಯ ವಿಧೃತೌ ಭೂಸಮೃದ್ಧೃತೌ.
ಮಯ್ಯಾರ್ತ್ತೇ ಕರುಣಾಮೂರ್ತೇ ಸಾ ತ್ವರಾ ಕ್ವ ಗತಾ ಹರೇ.
ಯಾ ತ್ವರಾ ಚಾಂದ್ರಮಾಲಾಯಾ ಧಾರಣೇ ಪೋಥರಕ್ಷಣೇ.
ಮಯ್ಯಾರ್ತ್ತೇ ಕರುಣಾಮೂರ್ತೇ ಸಾ ತ್ವರಾ ಕ್ವ ಗತಾ ಹರೇ.
ಯಾ ತ್ವರಾ ವಟುವೇಷಸ್ಯ ಧಾರಣೇ ಬಲಿಬಂಧನೇ.
ಮಯ್ಯಾರ್ತ್ತೇ ಕರುಣಾಮೂರ್ತೇ ಸಾ ತ್ವರಾ ಕ್ವ ಗತಾ ಹರೇ.
ಯಾ ತ್ವರಾ ಕ್ಷತ್ರದಲನೇ ಯಾ ತ್ವರಾ ಮಾತೃರಕ್ಷಣೇ.
ಮಯ್ಯಾರ್ತ್ತೇ ಕರುಣಾಮೂರ್ತೇ ಸಾ ತ್ವರಾ ಕ್ವ ಗತಾ ಹರೇ.
ಯಾ ತ್ವರಾ ಕಪಿರಾಜಸ್ಯ ಪೋಷಣೇ ಸೇತುಬಂಧನೇ.
ಮಯ್ಯಾರ್ತ್ತೇ ಕರುಣಾಮೂರ್ತೇ ಸಾ ತ್ವರಾ ಕ್ವ ಗತಾ ಹರೇ.
ಯಾ ತ್ವರಾ ರಕ್ಷಹನನೇ ಯಾ ತ್ವರಾ ಭ್ರಾತೃರಕ್ಷಣೇ.
ಮಯ್ಯಾರ್ತ್ತೇ ಕರುಣಾಮೂರ್ತೇ ಸಾ ತ್ವರಾ ಕ್ವ ಗತಾ ಹರೇ.
ಯಾ ತ್ವರಾ ಗೋಪಕನ್ಯಾನಾಂ ರಕ್ಷಣೇ ಕಂಸವಾರಣೇ.
ಮಯ್ಯಾರ್ತ್ತೇ ಕರುಣಾಮೂರ್ತೇ ಸಾ ತ್ವರಾ ಕ್ವ ಗತಾ ಹರೇ.
ಯಾ ತ್ವರಾ ಭೈಷ್ಮಿಹರಣೇ ಯಾ ತ್ವರಾ ರುಕ್ಮಿಬಂಧನೇ.
ಮಯ್ಯಾರ್ತ್ತೇ ಕರುಣಾಮೂರ್ತೇ ಸಾ ತ್ವರಾ ಕ್ವ ಗತಾ ಹರೇ.
ಯಾ ತ್ವರಾ ಬೌದ್ಧಸಿದ್ಧಾಂತಕಥನೇ ಬೌದ್ಧಮೋಹನೇ.
ಮಯ್ಯಾರ್ತ್ತೇ ಕರುಣಾಮೂರ್ತೇ ಸಾ ತ್ವರಾ ಕ್ವ ಗತಾ ಹರೇ.
ಯಾ ತ್ವರಾ ತುರಗಾರೋಹೇ ಯಾ ತ್ವರಾ ಮ್ಲೇಚ್ಛವಾರಣೇ.
ಮಯ್ಯಾರ್ತ್ತೇ ಕರುಣಾಮೂರ್ತೇ ಸಾ ತ್ವರಾ ಕ್ವ ಗತಾ ಹರೇ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |