ಹಯಗ್ರೀವ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ನಮೋಽಸ್ತು ನೀರಾಯಣಮಂದಿರಾಯ
ನಮೋಽಸ್ತು ಹಾರಾಯಣಕಂಧರಾಯ.
ನಮೋಽಸ್ತು ಪಾರಾಯಣಚರ್ಚಿತಾಯ
ನಮೋಽಸ್ತು ನಾರಾಯಣ ತೇಽರ್ಚಿತಾಯ.
ನಮೋಽಸ್ತು ಮತ್ಸ್ಯಾಯ ಲಯಾಬ್ಧಿಗಾಯ
ನಮೋಽಸ್ತು ಕೂರ್ಮಾಯ ಪಯೋಬ್ಧಿಗಾಯ.
ನಮೋ ವರಾಹಾಯ ಧರಾಧರಾಯ
ನಮೋ ನೃಸಿಂಹಾಯ ಪರಾತ್ಪರಾಯ.
ನಮೋಽಸ್ತು ಶಕ್ರಾಶ್ರಯವಾಮನಾಯ
ನಮೋಽಸ್ತು ವಿಪ್ರೋತ್ಸವಭಾರ್ಗವಾಯ.
ನಮೋಽಸ್ತು ಸೀತಾಹಿತರಾಘವಾಯ.
ನಮೋಽಸ್ತು ಪಾರ್ಥಸ್ತುತಯಾದವಾಯ.
ನಮೋಽಸ್ತು ಬುದ್ಧಾಯ ವಿಮೋಹಕಾಯ
ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ಕಲ್ಕಿಪದೋದಿತಾಯ.
ನಮೋಽಸ್ತು ಪೂರ್ಣಾಮಿತಸದ್ಗುಣಾಯ
ಸಮಸ್ತನಾಥಾಯ ಹಯಾನನಾಯ.
ಕರಸ್ಥ- ಶಂಖೋಲ್ಲಸದಕ್ಷಮಾಲಾ-
ಪ್ರಬೋಧಮುದ್ರಾಭಯ- ಪುಸ್ತಕಾಯ.
ನಮೋಽಸ್ತು ವಕ್ತ್ರೋದ್ಗಿರದಾಗಮಾಯ
ನಿರಸ್ತಹೇಯಾಯ ಹಯಾನನಾಯ.
ರಮಾಸಮಾಕಾರ- ಚತುಷ್ಟಯೇನ
ರಮಾಚತುರ್ದಿಕ್ಷು ನಿಷೇವಿತಾಯ.
ನಮೋಽಸ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವದ್ವಯಕದ್ವಿರೂಪ-
ಶ್ರಿಯಾಭಿಷಿಕ್ತಾಯ ಹಯಾನನಾಯ.
ಕಿರೀಟಪಟ್ಟಾಂಗದ- ಹಾರಕಾಂಚೀ-
ಸುರತ್ನಪೀತಾಂಬರ- ನೂಪುರಾದ್ಯೈಃ.
ವಿರಾಜಿತಾಂಗಾಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತುಭ್ಯಂ
ಸುರೈಃ ಪರೀತಾಯ ಹಯಾನನಾಯ.
ವಿಶೇಷಕೋಟೀಂದು- ನಿಭಪ್ರಭಾಯ
ವಿಶೇಷತೋ ಮಧ್ವಮುನಿಪ್ರಿಯಾಯ.
ವಿಮುಕ್ತವಂದ್ಯಾಯ ನಮೋಽಸ್ತು ವಿಶ್ವಗ್-
ವಿಧೂತವಿಘ್ನಾಯ ಹಯಾನನಾಯ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

ರಸೇಶ್ವರ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಸ್ತೋತ್ರ

ರಸೇಶ್ವರ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಸ್ತೋತ್ರ

ರಮ್ಯಾಯ ರಾಕಾಪತಿಶೇಖರಾಯ ರಾಜೀವನೇತ್ರಾಯ ರವಿಪ್ರಭಾಯ. ರಾಮೇಶವರ್ಯಾಯ ಸುಬುದ್ಧಿದಾಯ ನಮೋಽಸ್ತು ರೇಫಾಯ ರಸೇಶ್ವರಾಯ. ಸೋಮಾಯ ಗಂಗಾತಟಸಂಗತಾಯ ಶಿವಾಜಿರಾಜೇನ ವಿವಂದಿತಾಯ. ದೀಪಾದ್ಯಲಂಕಾರಕೃತಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ಸಕಾರಾಯ ರಸೇಶ್ವರಾಯ. ಜಲೇನ ದುಗ್ಧೇನ ಚ ಚಂದನೇನ ದಧ್ನಾ ಫಲಾನಾಂ ಸುರಸಾಮೃತೈಶ್ಚ. ಸದಾಽಭಿಷಿಕ್ತಾಯ ಶಿವಪ್ರದಾಯ

Click here to know more..

ಭಾರತೀ ಸ್ತೋತ್ರ

ಭಾರತೀ ಸ್ತೋತ್ರ

ಸೌಂದರ್ಯಮಾಧುರ್ಯಸುಧಾ- ಸಮುದ್ರವಿನಿದ್ರಪದ್ಮಾಸನ- ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟಾಂ. ಚಂಚದ್ವಿಪಂಚೀಕಲನಾದಮುಗ್ಧಾಂ ಶುದ್ಧಾಂ ದಧೇಽನ್ತರ್ವಿಸರತ್ಸುಗಂಧಾಂ. ಶ್ರುತಿಃಸ್ಮೃತಿಸ್ತತ್ಪದ- ಪದ್ಮಗಂಧಿಪ್ರಭಾಮಯಂ ವಾಙ್ಮಯಮಸ್ತಪಾರಂ. ಯತ್ಕೋಣಕೋಣಾಭಿನಿವಿಷ್ಟಮಿಷ್ಟಂ ತಾಮಂಬಿಕಾಂ ಸರ್ವಸಿತಾಂ ಶ್ರಿತಾಃ ಸ್ಮಃ. ನ ಕಾಂದಿಶೀಕಂ ರವಿತೋಽತಿವೇಲಂ ತಂ

Click here to know more..

ಸಾಲದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ - ಋಣಹರ್ತೃಗಣಪತಿ ಮಂತ್ರ

ಸಾಲದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ - ಋಣಹರ್ತೃಗಣಪತಿ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ಋಣಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ಓಂ ಋಣಮೋಚನಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಋಣಭಂಜನಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಋಣದಾವಾನಲಾಯ ನಮಃ

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |