ವರದರಾಜ ಸ್ತೋತ್ರ

ಶ್ರೀದೇವರಾಜಮನಿಶಂ ನಿಗಮಾಂತವೇದ್ಯಂ
ಯಜ್ಞೇಶ್ವರಂ ವಿಧಿಮಹೇಂದ್ರ- ಹಿತೈಕಲಕ್ಷ್ಯಂ|
ನವ್ಯಾಂಬುವಾಹಸುಷಮಾ- ತನುಶೋಭಮಾನಂ
ಶ್ರೀಹಸ್ತಿಶೈಲಸದನಂ ವರದಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ|
ಪಂಕೇರುಹಾಸನಕೃತಾಮಲ- ವಾಜಿಯಜ್ಞೇ
ವೈತಾನಕೇ ಹುತಭುಜಿ ತ್ವರಯಾಽಽವಿರಾಸೀತ್|
ಮಂದಸ್ಮಿತಾಂಚಿತ- ಮುಖೇನ ವಪಾಂ ದಶನ್
ಯಸ್ತಂ ನಾಗಶೈಲಸದನಂ ವರದಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ|
ಚಂಡಾಂಶುಶೀತಕಿರಣಾಯತ- ನೇತ್ರಯುಗ್ಮಂ
ಪದ್ಮಾನಿವಾಸ- ರಮಣೀಯಭುಜಾಂತರಂ ತಂ|
ಆಜಾನುಬಾಹುಮುರರೀ- ಕೃತಸಪ್ತತಂತುಂ
ಮಾತಂಗಶೈಲಸದನಂ ವರದಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ|
ರತ್ನಪ್ರಕಾಂಡ- ರಚಿತಾಲಸದೂರ್ಧ್ವಪುಂಡ್ರಂ
ಬಿಭ್ರಾಣಮಂತಕರಿಪುಪ್ರಿಯ- ಮಿತ್ರವರ್ಯಂ|
ಶಂಖಂ ಚ ಚಕ್ರಮಭಯಾಂಕಗದೇ ದಧಾನಂ
ನಾಗೇಂದ್ರಶೈಲಸದನಂ ವರದಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ|
ನಂದಾತ್ಮಜಂ ಹಲಧರಂ ದಶಕಂಠಕಾಲಂ
ಕ್ಷತ್ರದ್ವಿಷಂ ಕಲಿರಿಪುಂ ನರಸಿಂಹವೇಷಂ|
ಕೋಲಾತ್ಮಕಂ ಕಮಠರೂಪಧರಂ ಚ ಮತ್ಸ್ಯಂ
ವೇತಂಡಶೈಲಸದನಂ ವರದಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |