ವೇಂಕಟೇಶ ಶರಣಾಗತಿ ಸ್ತೋತ್ರ

ಅಥ ವೇಂಕಟೇಶಶರಣಾಗತಿಸ್ತೋತ್ರಂ
ಶೇಷಾಚಲಂ ಸಮಾಸಾದ್ಯ ಕಷ್ಯಪಾದ್ಯಾ ಮಹರ್ಷಯಃ.
ವೇಂಕಟೇಶಂ ರಮಾನಾಥಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಾಪುರಂಜಸಾ|
ಕಲಿಸಂತಾರಕಂ ಮುಖ್ಯಂ ಸ್ತೋತ್ರಮೇತಜ್ಜಪೇನ್ನರಃ.
ಸಪ್ತರ್ಷಿವಾಕ್ಪ್ರಸಾದೇನ ವಿಷ್ಣುಸ್ತಸ್ಮೈ ಪ್ರಸೀದತಿ|
ಕಶ್ಯಪ ಉವಾಚ-
ಕಾದಿಹ್ರೀಮಂತವಿದ್ಯಾಯಾಃ ಪ್ರಾಪ್ಯೈವ ಪರದೇವತಾ.
ಕಲೌ ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶಾಖ್ಯಾ ತಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಭಜೇ|
ಅತ್ರಿರುವಾಚ-
ಅಕಾರಾದಿಕ್ಷಕಾರಾಂತವರ್ಣೈರ್ಯಃ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯತೇ.
ಕಲೌ ಸ ವೇಂಕಟೇಶಾಖ್ಯಃ ಶರಣಂ ಮೇ ರಮಾಪತಿಃ|
ಭರದ್ವಾಜ ಉವಾಚ-
ಭಗವಾನ್ ಭಾರ್ಗವೀಕಾಂತೋ ಭಕ್ತಾಭೀಪ್ಸಿತದಾಯಕಃ|
ಭಕ್ತಸ್ಯ ವೇಂಕಟೇಶಾಖ್ಯೋ ಭರದ್ವಾಜಸ್ಯ ಮೇ ಗತಿಃ|
ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಉವಾಚ-
ವಿರಾಡ್ವಿಷ್ಣುರ್ವಿಧಾತಾ ಚ ವಿಶ್ವವಿಜ್ಞಾನವಿಗ್ರಹಃ.
ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಸ್ಯ ಶರಣಂ ವೇಂಕಟೇಶೋ ವಿಭುಸ್ಸದಾ|
ಗೌತಮ ಉವಾಚ-
ಗೌರ್ಗೌರೀಶಪ್ರಿಯೋ ನಿತ್ಯಂ ಗೋವಿಂದೋ ಗೋಪತಿರ್ವಿಭುಃ.
ಶರಣಂ ಗೌತಮಸ್ಯಾಸ್ತು ವೇಂಕಟಾದ್ರಿಶಿರೋಮಣಿಃ|
ಜಮದ್ಗ್ನಿರುವಾಚ-
ಜಗತ್ಕರ್ತಾ ಜಗದ್ಭರ್ತಾ ಜಗದ್ಧರ್ತಾ ಜಗನ್ಮಯಃ|
ಜಮದಗ್ನೇಃ ಪ್ರಪನ್ನಸ್ಯ ಜೀವೇಶೋ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರಃ|
ವಸಿಷ್ಠ ಉವಾಚ-
ವಸ್ತುವಿಜ್ಞಾನಮಾತ್ರಂ ಯನ್ನಿರ್ವಿಶೇಷಂ ಸುಖಂ ಚ ಸತ್.
ತದ್ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಮಸ್ಮೀತಿ ವೇಂಕಟೇಶಂ ಭಜೇ ಸದಾ|
ಫಲಶ್ರುತಿಃ-
ಸಪ್ತರ್ಷಿರಚಿತಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸರ್ವದಾ ಯಃ ಪಠೇನ್ನರಃ.
ಸೋಽಭಯಂ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾತ್ಸತ್ಯಂ ಸರ್ವತ್ರ ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್|
ಇತಿ ಸಪ್ತರ್ಷಿಭಿಃ ಕೃತಂ ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶಶರಣಾಗತಿಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ.

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

64.0K

Comments Kannada

2nw8w
ಉತ್ತಮವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 🌺 -ನಾಗರಾಜ್ ಜೋಶಿ

ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾಹಿತಿ -ಮಂಜುಳಾ ಪಾಟೀಲ

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ -ಶಶಿಧರ ಹೆಗ್ಡೆ

ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ವಿವರಗಳು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ -ನಾಗೇಂದ್ರ ಭಟ್

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ⭐ -ಶಿಲ್ಪಾ ನಾಯಕ್

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |