ಕಲ್ಕಿ ಸ್ತೋತ್ರ

ಜಯ ಹರೇಽಮರಾಧೀಶಸೇವಿತಂ ತವ ಪದಾಂಬುಜಂ ಭೂರಿಭೂಷಣಂ.
ಕುರು ಮಮಾಗ್ರತಃ ಸಾಧುಸತ್ಕೃತಂ ತ್ಯಜ ಮಹಾಮತೇ ಮೋಹಮಾತ್ಮನಃ.
ತವ ವಪುರ್ಜಗದ್ರೂಪಸಂಪದಾ ವಿರಚಿತಂ ಸತಾಂ ಮಾನಸೇ ಸ್ಥಿತಂ.
ರತಿಪತೇರ್ಮನೋ ಮೋಹದಾಯಕಂ ಕುರು ವಿಚೇಷ್ಟಿತಂ ಕಾಮಲಂಪಟಂ.
ತವ ಯಶೋಜಗಚ್ಛೋಕನಾಶಕಂ ಮೃದುಕಥಾಮೃತಂ ಪ್ರೀತಿದಾಯಕಂ.
ಸ್ಮಿತಸುಧೋಕ್ಷಿತಂ ಚಂದ್ರವನ್ಮುಖಂ ತವ ಕರೋತ್ಯಲಂ ಲೋಕಮಂಗಲಂ.
ಮಮ ಪತಿಸ್ತ್ವಯಂ ಸರ್ವದುರ್ಜಯೋ ಯದಿ ತವಾಪ್ರಿಯಂ ಕರ್ಮಣಾಽಽಚರೇತ್.
ಜಹಿ ತದಾತ್ಮನಃ ಶತ್ರುಮುದ್ಯತಂ ಕುರು ಕೃಪಾಂ ನ ಚೇದೀದೃಗೀಶ್ವರಃ.
ಮಹದಹಂಯುತಂ ಪಂಚಮಾತ್ರಯಾ ಪ್ರಕೃತಿಜಾಯಯಾ ನಿರ್ಮಿತಂ ವಪುಃ.
ತವ ನಿರೀಕ್ಷಣಾಲ್ಲೀಲಯಾ ಜಗತ್ಸ್ಥಿತಿಲಯೋದಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಕಲ್ಪಿತಂ.
ಭೂವಿಯನ್ಮರುದ್ವಾರಿತೇಜಸಾಂ ರಾಶಿಭಿಃ ಶರೀರೇಂದ್ರಿಯಾಶ್ರಿತೈಃ.
ತ್ರಿಗುಣಯಾ ಸ್ವಯಾ ಮಾಯಯಾ ವಿಭೋ ಕುರು ಕೃಪಾಂ ಭವತ್ಸೇವನಾರ್ಥಿನಾಂ.
ತವ ಗುಣಾಲಯಂ ನಾಮ ಪಾವನಂ ಕಲಿಮಲಾಪಹಂ ಕೀರ್ತಯಂತಿ ಯೇ.
ಭವಭಯಕ್ಷಯಂ ತಾಪತಾಪಿತಾ ಮುಹುರಹೋ ಜನಾಃ ಸಂಸರಂತಿ ನೋ.
ತವ ಜನುಃ ಸತಾಂ ಮಾನವರ್ಧನಂ ಜಿನಕುಲಕ್ಷಯಂ ದೇವಪಾಲಕಂ.
ಕೃತಯುಗಾರ್ಪಕಂ ಧರ್ಮಪೂರಕಂ ಕಲಿಕುಲಾಂತಕಂ ಶಂ ತನೋತು ಮೇ.
ಮಮ ಗೃಹಂ ಸದಾ ಪುತ್ರನಪ್ತೃಕಂ ಗಜರಥೈರ್ಧ್ವಜೈಶ್ಚಾಮರೈರ್ಧನೈಃ.
ಮಣಿವರಾಸನಂ ಸತ್ಕೃತಿಂ ವಿನಾ ತವ ಪದಾಬ್ಜಯೋಃ ಶೋಭಯಂತಿ ಕಿಂ.
ತವ ಜಗದ್ವಪುಃ ಸುಂದರಸ್ಮಿತಂ ಮುಖಮನಿಂದಿತಂ ಸುಂದರತ್ವಿಷಂ.
ಯದಿ ನ ಮೇ ಪ್ರಿಯಂ ವಲ್ಗುಚೇಷ್ಟಿತಂ ಪರಿಕರೋತ್ಯಹೋ ಮೃತ್ಯುರಸ್ತ್ವಿಹ.
ಹಯವರ ಭಯಹರ ಕರಹರಶರಣ- ಖರತರವರಶರ ದಶಬಲದಮನ.
ಜಯ ಹತಪರಭರ- ಭವವರನಾಶನ ಶಶಧರ ಶತಸಮರ- ಸಭರಮದನ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |