ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತೀ - ನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನವಾರ್ಣ ಮಂತ್ರ

ಅಥಾಽರ್ಗಲಾಸ್ತೋತ್ರಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ-ಅರ್ಗಲಾಸ್ತೋತ್ರಮಂತ್ರಸ್ಯ. ವಿಷ್ಣು-ರ್ಋಷಿಃ. ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ. ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ದೇವತಾ. ಶ್ರೀಜಗದಂಬಾಪ್ರೀತಯೇ ಸಪ್ತಶತೀಪಾಠಾಂಗಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ. ಓಂ ನಮಶ್ಚಂಡಿಕಾಯೈ. ಜಯಂತೀ ಮಂಗಲಾ ಕಾಲೀ ಭದ್ರಕಾಲೀ ಕಪಾಲಿನೀ. ದ....

ಅಥಾಽರ್ಗಲಾಸ್ತೋತ್ರಂ
ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ-ಅರ್ಗಲಾಸ್ತೋತ್ರಮಂತ್ರಸ್ಯ. ವಿಷ್ಣು-ರ್ಋಷಿಃ.
ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ. ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ದೇವತಾ.
ಶ್ರೀಜಗದಂಬಾಪ್ರೀತಯೇ ಸಪ್ತಶತೀಪಾಠಾಂಗಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ.
ಓಂ ನಮಶ್ಚಂಡಿಕಾಯೈ.
ಜಯಂತೀ ಮಂಗಲಾ ಕಾಲೀ ಭದ್ರಕಾಲೀ ಕಪಾಲಿನೀ.
ದುರ್ಗಾ ಶಿವಾ ಕ್ಷಮಾ ಧಾತ್ರೀ ಸ್ವಾಹಾ ಸ್ವಧಾ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ.
ಮಧುಕೈಟಭವಿದ್ರಾವಿವಿಧಾತೃವರದೇ ನಮಃ.
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ.
ಮಹಿಷಾಸುರನಿರ್ನಾಶವಿಧಾತ್ರಿವರದೇ ನಮಃ.
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ.
ವಂದಿತಾಂಘ್ರಿಯುಗೇ ದೇವಿ ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನಿ.
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ.
ರಕ್ತಬೀಜವಧೇ ದೇವಿ ಚಂಡಮುಂಡವಿನಾಶಿನಿ.
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ.
ಅಚಿಂತ್ಯರೂಪಚರಿತೇ ಸರ್ವಶತ್ರುವಿನಾಶಿನಿ .
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ.
ನತೇಭ್ಯಃ ಸರ್ವದಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಚಾಂಡಿಕೇ ದುರಿತಾಪಹೇ.
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ.
ಸ್ತುವದ್ಭ್ಯೋ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಂ ತ್ವಾಂ ಚಂಡಿಕೇ ವ್ಯಾಧಿನಾಶಿನಿ.
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ.
ಚಂಡಿಕೇ ಸತತಂ ಯೇ ತ್ವಾಮರ್ಚಯಂತೀಹ ಭಕ್ತಿತಃ.
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ.
ದೇಹಿ ಸೌಭಾಗ್ಯಮಾರೋಗ್ಯಂ ದೇಹಿ ದೇವಿ ಪರಂ ಸುಖಂ.
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ.
ವಿಧೇಹಿ ದ್ವಿಷತಾಂ ನಾಶಂ ವಿಧೇಹಿ ಬಲಮುಚ್ಚಕೈಃ.
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ.
ವಿಧೇಹಿ ದೇವಿ ಕಲ್ಯಾಣಂ ವಿಧೇಹಿ ಪರಮಾಂ ಶ್ರಿಯಂ.
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ.
ವಿದ್ಯಾವಂತಂ ಯಶಸ್ವಂತಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀವಂತಂ ಜನಂ ಕುರು.
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ.
ಪ್ರಚಂಡದೈತ್ಯದರ್ಪಘ್ನೇ ಚಂಡಿಕೇ ಪ್ರಣತಾಯ ಮೇ.
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ.
ಚತುರ್ಭುಜೇ ಚತುರ್ವಕ್ತ್ರಸಂಸ್ತುತೇ ಪರಮೇಶ್ವರಿ.
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ.
ಕೃಷ್ಣೇನ ಸಂಸ್ತುತೇ ದೇವಿ ಶಶ್ವದ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ತ್ವಮಂಬಿಕೇ.
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ.
ಹಿಮಾಚಲಸುತಾನಾಥಸಂಸ್ತುತೇ ಪರಮೇಶ್ವರಿ.
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ.
ಸುರಾಽಸುರಶಿರೋರತ್ನನಿಘೃಷ್ಟಚರಣೇಽಮ್ಬಿಕೇ.
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ.
ಇಂದ್ರಾಣೀಪತಿಸದ್ಭಾವಪೂಜಿತೇ ಪರಮೇಶ್ವರಿ.
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ.
ದೇವಿ ಭಕ್ತಜನೋದ್ದಾಮದತ್ತಾನಂದೋದಯೇಽಮ್ಬಿಕೇ.
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ.
ಪುತ್ರಾನ್ ದೇಹಿ ಧನಂ ದೇಹಿ ಸರ್ವಕಾಮಾಂಶ್ಚ ದೇಹಿ ಮೇ.
ಪತ್ನೀಂ ಮನೋರಮಾಂ ದೇಹಿ ಮನೋವೃತ್ತಾನುಸಾರಿಣೀಂ.
ತಾರಿಣಿ ದುರ್ಗಸಂಸಾರಸಾಗರಸ್ಯಾಚಲೋದ್ಭವೇ.
ಇದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಠಿತ್ವಾ ತು ಮಹಾಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಠೇನ್ನರಃ.
ಸ ತು ಸಪ್ತಶತೀಸಂಖ್ಯಾವರಮಾಪ್ನೋತಿ ಸಂಪದಾಂ.
ಮಾರ್ಕಂಡೇಯಪುರಾಣೇ ಅರ್ಗಲಾಸ್ತೋತ್ರಂ.
ಅಥ ಕೀಲಕಸ್ತೋತ್ರಂ
ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಕೀಲಕಮಂತ್ರಸ್ಯ ಶಿವ-ಋಷಿಃ. ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ.
ಶ್ರೀಮಹಾಸರಸ್ವತೀ ದೇವತಾ. ಶ್ರೀಜಗದಂಬಾಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ
ಸಪ್ತಶತೀಪಾಠಾಂಗಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ.
ಓಂ ನಮಶ್ಚಂಡಿಕಾಯೈ.
ಓಂ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ .
ವಿಶುದ್ಧಜ್ಞಾನದೇಹಾಯ ತ್ರಿವೇದೀದಿವ್ಯಚಕ್ಷುಷೇ.
ಶ್ರೇಯಃಪ್ರಾಪ್ತಿನಿಮಿತ್ತಾಯ ನಮಃ ಸೋಮಾರ್ಧಧಾರಿಣೇ.
ಸರ್ವಮೇತದ್ ವಿನಾ ಯಸ್ತು ಮಂತ್ರಾಣಾಮಪಿ ಕೀಲಕಂ.
ಸೋಽಪಿ ಕ್ಷೇಮಮವಾಪ್ನೋತಿ ಸತತಂ ಜಪ್ಯತತ್ಪರಃ.
ಸಿದ್ಧ್ಯಂತ್ಯುಚ್ಚಾಟನಾದೀನಿ ವಸ್ತೂನಿ ಸಕಲಾನ್ಯಪಿ.
ಏತೇನ ಸ್ತುವತಾಂ ದೇವೀಂ ಸ್ತೋತ್ರಮಾತ್ರೇಣ ಸಿಧ್ಯತಿ.
ನ ಮಂತ್ರೋ ನೌಷಧಂ ತತ್ರ ನ ಕಿಂಚಿದಪಿ ವಿದ್ಯತೇ.
ವಿನಾ ಜಪ್ಯೇನ ಸಿದ್ಧೇನ ಸರ್ವಮುಚ್ಚಾಟನಾದಿಕಂ.
ಸಮಗ್ರಾಣ್ಯಪಿ ಸಿಧ್ಯಂತಿ ಲೋಕಶಂಕಾಮಿಮಾಂ ಹರಃ.
ಕೃತ್ವಾ ನಿಮಂತ್ರಯಾಮಾಸ ಸರ್ವಮೇವಮಿದಂ ಶುಭಂ.
ಸ್ತೋತ್ರಂ ವೈ ಚಂಡಿಕಾಯಾಸ್ತು ತಚ್ಚ ಗುಹ್ಯಂ ಚಕಾರ ಸಃ.
ಸಮಾಪ್ತಿರ್ನ ಚ ಪುಣ್ಯಸ್ಯ ತಾಂ ಯಥಾವನ್ನಿಮಂತ್ರಣಾಂ.
ಸೋಽಪಿ ಕ್ಷೇಮಮವಾಪ್ನೋತಿ ಸರ್ವಮೇವ ನ ಸಂಶಯಃ.
ಕೃಷ್ಣಾಯಾಂ ವಾ ಚತುರ್ದಶ್ಯಾಮಷ್ಟಮ್ಯಾಂ ವಾ ಸಮಾಹಿತಃ.
ದದಾತಿ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಣಾತಿ ನಾನ್ಯಥೈಷಾ ಪ್ರಸೀದತಿ.
ಇತ್ಥಂ ರೂಪೇಣ ಕೀಲೇನ ಮಹಾದೇವೇನ ಕೀಲಿತಂ.
ಯೋ ನಿಷ್ಕೀಲಾಂ ವಿಧಾಯೈನಾಂ ನಿತ್ಯಂ ಜಪತಿ ಸುಸ್ಫುಟಂ.
ಸ ಸಿದ್ಧಃ ಸ ಗಣಃ ಸೋಽಪಿ ಗಂಧರ್ವೋ ಜಾಯತೇ ವನೇ.
ನ ಚೈವಾಪ್ಯಗತಸ್ತಸ್ಯ ಭಯಂ ಕ್ವಾಪಿ ಹಿ ಜಾಯತೇ.
ನಾಪಮೃತ್ಯುವಶಂ ಯಾತಿ ಮೃತೋ ಮೋಕ್ಷಮಾಪ್ನುಯಾತ್.
ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಪ್ರಾರಭ್ಯ ಕುರ್ವೀತ ಹ್ಯಕುರ್ವಾಣೋ ವಿನಶ್ಯತಿ.
ತತೋ ಜ್ಞಾತ್ವೈವ ಸಂಪನ್ನಮಿದಂ ಪ್ರಾರಭ್ಯತೇ ಬುಧೈಃ.
ಸೌಭಾಗ್ಯಾದಿ ಚ ಯತ್ಕಿಂಚಿದ್ ದೃಶ್ಯತೇ ಲಲನಾಜನೇ.
ತತ್ಸರ್ವಂ ತತ್ಪ್ರಸಾದೇನ ತೇನ ಜಾಪ್ಯಮಿದಂ ಶುಭಂ.
ಶನೈಸ್ತು ಜಪ್ಯಮಾನೇಽಸ್ಮಿನ್ ಸ್ತೋತ್ರೇ ಸಂಪತ್ತಿರುಚ್ಚಕೈಃ.
ಭವತ್ಯೇವ ಸಮಗ್ರಾಪಿ ತತಃ ಪ್ರಾರಭ್ಯಮೇವ ತತ್.
ಐಶ್ವರ್ಯಂ ತತ್ಪ್ರಸಾದೇನ ಸೌಭಾಗ್ಯಾರೋಗ್ಯಸಂಪದಃ.
ಶತ್ರುಹಾನಿಃ ಪರೋ ಮೋಕ್ಷಃ ಸ್ತೂಯತೇ ಸಾ ನ ಕಿಂ ಜನೈಃ.
ಭಗವತ್ಯಾಃ ಕೀಲಕಸ್ತೋತ್ರಂ.

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |