ಕೃಪಾಕರ ರಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಆಮಂತ್ರಣಂ ತೇ ನಿಗಮೋಕ್ತಮಂತ್ರೈಸ್ತಂತ್ರಪ್ರವೇಶಾಯ ಮನೋಹರಾಯ.
ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ಸುಖಪ್ರದಾಯ ಕರೋಮ್ಯಹಂ ತ್ವಂ ಕೃಪಯಾ ಗೃಹಾಣ.
ಸತ್ಯಾಧಿರಾಜಾರ್ಚಿತಪಾದಪದ್ಮ ಶ್ರೀಮಧ್ವಸಂಪೂಜಿತ ಸುಂದರಾಂಗ.
ಶ್ರೀಭಾರ್ಗವೀಸನ್ನುತಮಂದಹಾಸ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸದೇವಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ.
ಅನಂತರೂಪೈರಜಿತಾದಿಭಿಶ್ಚ ಪರಾದಿಭಿಶ್ಶ್ರೀಬೃಹತೀಸಹಸ್ರಃ.
ವಿಶ್ವಾದಿಭಿಶ್ಚೈವ ಸಹಸ್ರರೂಪೈರ್ನಾರಾಯಣಾದ್ಯಷ್ಟಶತೈರಜಾದ್ಯೈಃ.
ಏಕಾಧಿಪಂಚಾಶದಿತೈಶ್ಚ ರೂಪೈಶ್ಶ್ರೀಕೇಶವಾದ್ಯೈಶ್ಚ ಚತುರ್ಸ್ಸುವಿಂಶೈಃ.
ಮತ್ಸ್ಯಾದಿಭಿಸ್ಸ್ವಚ್ಛದಶಸ್ವರೂಪೈರ್ವಿಶ್ವಾದಿಭಿಶ್ಚಾಷ್ಟಭಿರಗ್ರರೂಪೈಃ.
ತಥಾಽನಿರುದ್ಧಾದಿಚತುಸ್ಸ್ವರೂಪೈರ್ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣಶ್ರೀತುಲಸೀನಿವಾಸೈಃ.
ಮಂತ್ರೇಶರೂಪೈಃ ಪರಮಾಣುಪೂರ್ವಸಂವತ್ಸರಾಂತಾಮಲಕಾಲರೂಪೈಃ.
ಜ್ಞಾನಾದಿಂದೈಸ್ಸ್ಥಾವರಜಂಗಮಸ್ಥೈರವ್ಯಾಕೃತಾಕಾಶವಿಹಾರರೂಪೈಃ.
ನಾರಾಯಣಾಖ್ಯೇನ ತಥಾಽನಿರುದ್ಧರೂಪೇಣ ಸಕ್ಷ್ಮೋದಗತೇನ ತುಷ್ಟೈಃ.
ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಸಂಕರ್ಷಣನಾಮಕಾಭ್ಯಾಂ ಭೋಕ್ತೃಸ್ಥಿತಾಭ್ಯಾಂ ಭುಜಿಶಕ್ತಿದಾಭ್ಯಾಂ.
ಶ್ರೀವಾಸುದೇವೇನ ನಭಃಸ್ಥಿತೇನ ಹ್ಯಭೀಷ್ಟದೇನಾಖಿಲಸದ್ಗುಣೇನ.
ಅಶ್ವಾದಿಸದ್ಯಾನಗತೇನ ನಿತ್ಯಮಾರೂಢರೂಪೇಣ ಸುಸೌಖ್ಯದೇನ.
ವಿಶ್ವಾದಿಜಾಗ್ರದ್ವಿನಿಯಾಮಕೇನ ಸ್ವಪ್ನಸ್ಥಪಾಲೇನ ಚ ತೇಜಸೇನ.
ಪ್ರಾಜ್ಞೈನ ಸೌಷುಪ್ತಿಕಪಾಲಕೇನ ತುರ್ಯೇಣ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ಸ್ಥಿತಿಯುಕ್ಪರೇಣ.
ಆತ್ಮಾಂತರಾತ್ಮೇತ್ಯಭಿಧೇನ ಹೃತ್ಸ್ಥರೂಪದ್ವಯೇನಾಖಿಲಸಾರಭೋಕ್ತ್ರಾ.
ಹೃತ್ಪದ್ಮಮೂಲಾಗ್ರಗಸರ್ವಗೈಶ್ಚ ರೂಪತ್ರಯೇಣಾಖಿಲಶಕ್ತಿಭಾಜಾ .
ಕೃದ್ಧೋಲ್ಕರೂಪೈರ್ಹೃದಯಾದಿಸಂಸ್ಥೈಃ ಪ್ರಾಣಾದಿಗೈರನ್ನಮಯಾದಿಗೈಶ್ಚ.
ಇಲಾವೃತಾದ್ಯಾಮಲಖಂಡಸಂಸ್ಥೈಃ ಪ್ಲಕ್ಷಾದಿಸದ್ದ್ವೀಪಸಮುದ್ರಧಿಷ್ಣ್ಯೈಃ.
ಮೇರುಸ್ಥಕಿಂಸ್ತುಘ್ನಗಕಾಲಚಕ್ರಗ್ರಹಗ್ರಹಾನುಗ್ರಹಿಭಿಶ್ಚ ಲೋಕೈಃ.
ನಾರಾಯಣೀಪೂರ್ವವಧೂರುರೂಪೈಸ್ತ್ರಿಧಾಮಭಿರ್ಭಾರಸುರಧಾಮಭಿಶ್ಚ.
ಶ್ರೀಮೂಲರಾಮಪ್ರತಿಮಾದಿಸಂಸ್ಥಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಖಿಲಸದ್ಗುಣಾಬ್ಧೇ.
ಸೀತಾಪತೇ ಶ್ರೀಪರಮಾವತಾರ ಮಾಬಾದಿಭಿರ್ಬ್ರಹ್ಮಮುಖೈಶ್ಚ ದೇವೈಃ.
ದಿಕ್ಪಾಲಕೈಸ್ಸಾಕಮನಂತಸೌಖ್ಯಸಂಪೂರ್ಣಸದ್ಭಕ್ತದಯಾಂಬುರಾಶೇ.
ಸತ್ಯಾಧಿರಾಜಾರ್ಯಹೃದಬ್ಜವಾಸ ಶ್ರೀಮಧ್ವಹೃತ್ಪಂಕಜಕೋಶವಾಸ.
ಮದ್ವಿಂಬರೂಪೇಣ ಭವೈಕ್ಯಶಾಲೀ ಚಾಮಂತ್ರಿತಸ್ತ್ವದ್ಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ.
ವರಾಕ್ಷತಾನ್ ಕಾಂಚನಮುದ್ರಿಕಾಶ್ಚ ಮಂತ್ರೇಣ ಹೇಮ್ನಶ್ಚಷಕೇ ನಿಧಾಯ.
ಸೀತಾಪತೇ ತೇ ಪುರತಶ್ಶ್ರುತೇಸ್ತು ಪ್ರದಧ್ಯುರೇವಂ ಭಗವತ್ಸ್ವರೂಪಂ.
ಹಿರಣ್ಯರೂಪಸ್ಸಹಿರಣ್ಯಸಂವೃದಗಪಾನ್ನಪಾಸ್ತೇದುಹಿರಣ್ಯವರ್ಣಃ.
ಹಿರಣ್ಯಯಾತ್ಪರಿಯೋನೇ ನಿಷಧ್ಯಾ ಹಿರಣ್ಯದಾದದತ್ಯನ್ನಮಸ್ಮೇ.
ವಸಿಷ್ಯೋತ್ತಮವಸ್ತ್ರಾಣಿ ಭೂಷಣೈರಪ್ಯಲಂಕುರು.
ಕುರ್ವನ್ನುತ್ಸವಮತ್ಯಂತಮಸ್ಮದೀಯಂ ಮಖಂ ಯಜ.
ಮಂತ್ರಿತೋಽಸಿ ದೇವೇಶ ಪುರಾಣಪುರುಷೋತ್ತಮ.
ಮಂತ್ರೇಶೈರ್ಲೋಕಪಾಲೈಶ್ಚ ಸಾರ್ಧಂ ದೇವಗಣೈಃ ಶ್ರಿಯಾ.
ತ್ರಿಕಾಲಪೂಜಾಸು ದಯಾರ್ದ್ರದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಮಯಾರ್ಪಿತಂ ಚಾರ್ಹಣಮಾಶು ಸತ್ತ್ವಂ.
ಗೃಹಾಣ ಲೋಕಾಧಿಪತೇ ರಮೇಶ ಮಮಾಪರಾಧಾನ್ ಸಕಲಾನ್ ಕ್ಷಮಸ್ವ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

64.0K

Comments Kannada

4fxdc
ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಖಜಾನೆ -ಅಶೋಕ್

ಸುಂದರವಾದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 🌸 -ಅನಿಲ್ ಹೆಗ್ಡೆ

ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿ -ಮಾಲತಿ

ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 😊 -ಅಜಯ್ ಗೌಡ

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 -Vinod Kulkarni

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |