ಅಷ್ಟ ಮಹಿಷೀ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ತೋತ್ರ

 

 

ಹೃದ್ಗುಹಾಶ್ರಿತಪಕ್ಷೀಂದ್ರ- ವಲ್ಗುವಾಕ್ಯೈಃ ಕೃತಸ್ತುತೇ.
ತದ್ಗರುತ್ಕಂಧರಾರೂಢ ರುಕ್ಮಿಣೀಶ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ.
ಅತ್ಯುನ್ನತಾಖಿಲೈಃ ಸ್ತುತ್ಯ ಶ್ರುತ್ಯಂತಾತ್ಯಂತಕೀರ್ತಿತ.
ಸತ್ಯಯೋಜಿತಸತ್ಯಾತ್ಮನ್ ಸತ್ಯಭಾಮಾಪತೇ ನಮಃ.
ಜಾಂಬವತ್ಯಾಃ ಕಂಬುಕಂಠಾಲಂಬ- ಜೃಂಭಿಕರಾಂಬುಜ.
ಶಂಭುತ್ರ್ಯಂಬಕಸಂಭಾವ್ಯ ಸಾಂಬತಾತ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ.
ನೀಲಾಯ ವಿಲಸದ್ಭೂಷಾ- ಜಲಯೋಜ್ಜ್ವಾಲಮಾಲಿನೇ.
ಲೋಲಾಲಕೋದ್ಯತ್ಫಾಲಾಯ ಕಾಲಿಂದೀಪತಯೇ ನಮಃ.
ಜೈತ್ರಚಿತ್ರಚರಿತ್ರಾಯ ಶಾತ್ರವಾನೀಕಮೃತ್ಯವೇ.
ಮಿತ್ರಪ್ರಕಾಶಾಯ ನಮೋ ಮಿತ್ರವಿಂದಾಪ್ರಿಯಾಯ ತೇ.
ಬಾಲನೇತ್ರೋತ್ಸವಾನಂತ- ಲೀಲಾಲಾವಣ್ಯಮೂರ್ತಯೇ.
ನೀಲಾಕಾಂತಾಯ ತೇ ಭಕ್ತವಾಲಾಯಾಸ್ತು ನಮೋ ನಮಃ.
ಭದ್ರಾಯ ಸ್ವಜನಾವಿದ್ಯಾನಿದ್ರಾ- ವಿದ್ರವಣಾಯ ವೈ.
ರುದ್ರಾಣೀಭದ್ರಮೂಲಾಯ ಭದ್ರಾಕಾಂತಾಯ ತೇ ನಮಃ.
ರಕ್ಷಿತಾಖಿಲವಿಶ್ವಾಯ ಶಿಕ್ಷಿತಾಖಿಲರಕ್ಷಸೇ.
ಲಕ್ಷಣಾಪತಯೇ ನಿತ್ಯಂ ಭಿಕ್ಷುಶ್ಲಕ್ಷ್ಣಾಯ ತೇ ನಮಃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |