ಗಣಪತಿ ಮಂತ್ರ ಅಕ್ಷರಾವಲಿ ಸ್ತೋತ್ರ

ಋಷಿರುವಾಚ -
ವಿನಾ ತಪೋ ವಿನಾ ಧ್ಯಾನಂ ವಿನಾ ಹೋಮಂ ವಿನಾ ಜಪಂ .
ಅನಾಯಾಸೇನ ವಿಘ್ನೇಶಪ್ರೀಣನಂ ವದ ಮೇ ಪ್ರಭೋ ..

ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ -
ಮಂತ್ರಾಕ್ಷರಾವಲಿಸ್ತೋತ್ರಂ ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯವರ್ಧನಂ .
ದುರ್ಲಭಂ ದುಷ್ಟಮನಸಾಂ ಸುಲಭಂ ಶುದ್ಧಚೇತಸಾಂ ..

ಮಹಾಗಣಪತಿಪ್ರೀತಿಪ್ರತಿಪಾದಕಮಂಜಸಾ .
ಕಥಯಾಮಿ ಘನಶ್ರೋಣಿ ಕರ್ಣಾಭ್ಯಾಮವತಂಸಯ ..

ಓಂಕಾರವಲಯಾಕಾರಮುಂಚತ್ಕಲ್ಲೋಲಮಾಲಿನಂ .
ಐಕ್ಷವಂ ಚೇತಸಾ ವೀಕ್ಷೇ ಸಿಂಧುಸಂಧುಕ್ಷಿತಸ್ವನಂ ..

ಶ್ರೀಮತಶ್ಚಾಸ್ಯ ಜಲಧೇರಂತರಭ್ಯುದಿತಂ ನುಮಃ .
ಮಣಿದ್ವೀಪಂ ಮದಾಕಲ್ಪಮಹಾಕಲ್ಪಂ ಮಹೋದಯಂ ..

ಹ್ರೀತಿಮಾದಧತಾ ಧಾಮ್ನಾ ಧಾಮ್ನಾಮೀಶಕಿಶೋರಕೇ .
ಕಲ್ಪೋದ್ಯಾನಸ್ಥಿತಂ ವಂದೇ ಭಾಸ್ವಂತಂ ಮಣಿಮಂಡಪಂ ..

ಕ್ಲೀಬಸ್ಯಾಪಿ ಸ್ಮರೋನ್ಮಾದಕಾರಿಶೃಂಗಾರಶಾಲಿನಃ .
ತನ್ಮಧ್ಯೇ ಗಣನಾಥಸ್ಯ ಮಣಿಸಿಂಹಾಸನಂ ಭಜೇ ..

ಗ್ಲೌಂ ಕಲಾಭಿರಿವಾಂಛಾಮಿಸ್ತೀವ್ರಾದಿನವಶಕ್ತಿಭಿಃ .
ಸುಷ್ಟಂ ಲಿಪಿಮಯಂ ಪದ್ಮಂ ಧರ್ಮಾದ್ಯಾಶ್ರಯಮಾಶ್ರಯೇ ..

ಗಂಭೀರಮಿವ ತತ್ರಾಬ್ಧಿಂ ವಸಂತಂ ತ್ರ್ಯಸ್ರಮಂಡಲೇ .
ಉತ್ಸಂಗತಲಲಕ್ಷ್ಮೀಕಮುದ್ಯತಿಗ್ಮಾಂಶುಪಾಟಲಂ ..

ಗದೇಕ್ಷುಕಾಮುಕರುಜಾ ಚಕ್ರಾಂಬುಜಗುಣೋತ್ಪಲೇ .
ವ್ರೀಹ್ಮಗ್ರನಿಜದಂತಾಗ್ರಂ ಭೂಷಿತಂ ಮಾತುಲಿಂಗಕೈಃ ..

ಣಷಷ್ಠವರ್ಣವಾಚ್ಯಸ್ಯ ದಾರಿದ್ರ್ಯಸ್ಯ ವಿಭಂಜನೈಃ .
ಏತೈರೇಕಾದಶಕರಾನಲಂ ಕುರ್ವಾಣಮುನ್ಮದಂ ..

ಪರಾನಂದಮಯಂ ಭಕ್ತಪ್ರತ್ಯೂಹವ್ಯೂಹನಾಶನಂ .
ಪರಮಾರ್ಥಪ್ರಬೋಧಾಬ್ಧಿಂ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಗಣನಾಯಕಂ ..

ತತ್ಪುರಃ ಪ್ರಸ್ಫುರದ್ಬಿಲ್ವಮೂಲಪೀಠಸಮಾಶ್ರಯೌ .
ರಮಾರಮೇಶೌ ವಿಮೃಶಾಮ್ಯೇವಶುಭದಾಯಕೌ ..

ಯೇನ ದಕ್ಷಿಣಭಾಗಸ್ಥನ್ಯಗ್ರೋಧತಲಮಾಸ್ಥಿತಂ .
ಸಕಲಂ ಸಾಯುಧಂ ವಂದೇ ತಂ ಸಾಂಬಂ ಪರಮೇಶ್ವರಂ ..

ವರಸಂಭೋಗರಸಿಕೌ ಪಶ್ಚಿಮೇ ಪಿಪ್ಪಲಾಶ್ರಯೌ .
ರಮಣೀಯತರೌ ವಂದೇ ರತಿಪುಷ್ಪಶಿಲೀಮುಖೌ .

ರಮಮಾಣೌ ಗಣೇಶಾನೋತ್ತರದಿಕ್ಫಲಿನೀತಲೇ .
ಭೂಭೂಧರಾಂಬುದಾರಾಭೌ ಭಜೇ ಭುವನಪಾಲಕೌ ..

ವನಮಾಲಾವಪುರ್ಜ್ಯೋತಿಕಡಾರಿತಕಕುಪ್ತಟಾಃ .
ಹೃದಯಾದಿರಂಗದೇವಿ ರಂಗರಕ್ಷಾಕೃತೇ ನಮಃ ..

ರದಕಾಂಡರುಚಿಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಕಾಶಗಂಡಸ್ರವನ್ಮದಂ .
ಋಧ್ಯಾಶ್ಲೇಷಕೃತಾಮೋದಮಾಮೋದಂ ದೇವಮಾಶ್ರಯೇ ..

ದಲತ್ಕಪೋಲವಿಗಲಂ ಮದಧಾರಾಬಲಾಹಕಂ .
ಸಮೃದ್ಧಿತಙಿದಾಶ್ಲಿಷ್ಟಂ ಪ್ರಮೋದಂ ಹೃದಿ ಭಾವಯೇ ..

ಸಕಾಂತಿಕಾಂತಿತಿಲಕಾಪರಿರಬ್ಧತನುಂ ಭಜೇ .
ಭುಜಪ್ರಕಾಂಡಸಚ್ಛಾಯಂ ಸುಮುಖಂ ಕಲ್ಪಪಾದಪಂ ..

ವಂದೇ ತುಂದಿಲಮಿಂಧಾನಂ ಚಂದ್ರಕಂದಲಶೀತಲಂ .
ದುರ್ಮುಖಂ ಮದನಾವತ್ಯಾ ನಿರ್ಮಿತಾಲಿಂಗಿನಂ ಪುರಾ ..

ಜಂಭವೈರಿಕೃತಾಭ್ಯರ್ಚ್ಯೌ ಜಗದಭ್ಯುದಯಪ್ರಭೌ .
ಅಹಂ ಮದದ್ರವಾವಿಘ್ನೌ ಹತಯೇ ಏನಸಾಂ ಶ್ರಯೇ ..

ನಮಃ ಶೃಂಗಾರರುಚಿರೌ ನಮತ್ಸರ್ವಸುರಾಸುರೌ .
ದ್ರಾವಿಣೀವಿಘ್ನಕರ್ತಾರೌ ದ್ರಾವಯೇತಾಂ ದರಿದ್ರತಾಂ ..

ಮೇದುರಂ ಮೌಕ್ತಿಕಾಸಾರಂ ವರ್ಷಂತೌ ಭಕ್ತಿಶಾಲಿನಾಂ .
ವಸುಧಾರಾಶಂಖನಿಧಿವಾಕ್ಯಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿನಾ ಸ್ತುಮಃ ..

ವರ್ಷಂತೌ ರತ್ನವರ್ಷೇಣ ಬಲದ್ವಾಲಾತಪಸ್ವಿಪೌ .
ವರದಾನುಮತೌ ವಂದೇ ವಸುಧಾಪದ್ಮಶೇವಧೀ ..

ಶಮತಾಧಿಮಹಾವ್ಯಾಧಿಸಾಂದ್ರಾನಂದಕರಂಬಿತಾಃ .
ಬ್ರಾಹ್ಮಮ್ಯಾದೀಃ ಕಲಯೇ ಶಕ್ತೀಃ ಶಕ್ತೀನಾಮಭಿವೃದ್ಧಯೇ ..

ಮಾಮವಂತು ಮಹೇಂದ್ರಾದ್ಯಾಃ ದಿಕ್ಪಾಲಾಃ ದರ್ಪಶಾಲಿನಃ .
ತಂ ನುಮಃ ಶ್ರೀಗಣಾಧೀಶಂ ಸವಾಹಾಯುಧಶಕ್ತಿಕಂ ..

ನವೀನಪಲ್ಲಚ್ಛಾಯಾದಾಯಾದವಪುರುಜ್ವಲಂ
ಮದಸ್ಯ ಕಟನಿಷ್ಯಂದಸ್ರೋತ ಸ್ವಿತ್ಕಟಕೋದರಂ ..

ಯಜಮಾನತನುಂ ಯಾಗರೂಪಿಣಂ ಯಜ್ಞಪುರುಷಂ .
ಯಮಂ ಯಮವತಾಮರ್ಚ್ಯ ಯತ್ನಭಾಜಾಮದುರ್ಲಭಂ ..

ಸ್ವಾರಸ್ಯಂ ಪರಮಾನಂದಸ್ವರೂಪಂ ಸ್ವಯಮುದ್ಗತಂ .
ಸ್ವಯಂ ಹವ್ಯಂ ಸ್ವಯಂ ವೈಧಂ ಸ್ವಯಂ ಕೃತ್ಯಂ ತ್ರಯೀಕರಂ ..

ಹಾರಕೇಯೂರಮುಕುಟಕಿಂಕಿಣೀಗದಕುಂಡಲೈಃ .
ಅಲಂಕೃತಂ ಚ ವಿಘ್ನಾನಾಂ ಹರ್ತಾರಂ ದೇವಮಾಶ್ರಯೇ ..

ಮಂತ್ರಾಕ್ಷರಾವಲಿಸ್ತೋತ್ರಂ ಕಥಿತಂ ತವ ಸುಂದರಿ .
ಸಮಸ್ತಮೀಪ್ಸಿತಂ ತೇನ ಸಂಪಾದಯ ಶಿವೇ ಶಿವಂ ..

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

34.4K
2.5K

Comments Kannada

jr3z6
ಅದ್ಭುತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 😍 -ಗೋಪಾಲ್

ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಂದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ 🌸 -ಕೀರ್ತನಾ ಶೆಟ್ಟಿ

ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ -ಉದಯಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ

ವೇದಧಾರ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು! 🙏🏻 -Gurudas

ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 👌 -ಕೇಶವ ಕುಮಾರ್

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |