ಮಹೋದರ ಸ್ತುತಿ

ಸಮಾಗತ್ಯ ಸ ದೈತ್ಯೇಂದ್ರೋ ನನಾಮ ಸ ಮಹೋದರಂ .
ಭಕ್ತಿಭಾವಸಮಾಯುಕ್ತಃ ಪೂಜಯಾಮಾಸ ಯತ್ನತಃ ..

ಪೂಜಯಿತ್ವಾ ಯಥಾನ್ಯಾಯಂ ಪುನಸ್ತಂ ಪ್ರಣನಾಮ ಸಃ .
ಕೃತ್ವಾ ಕರಪುಟಂ ಮೋಹಸ್ತುಷ್ಟಾವ ಚ ಮಹೋದರಂ ..

ಮೋಹಾಸುರ ಉವಾಚ -
ನಮಸ್ತೇ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾಯ ಮಹೋದರ ಸುರೂಪಿಣೇ .
ಸರ್ವೇಷಾಂ ಭೋಗಭೋಕ್ತ್ರೇ ವೈ ದೇಹದೇಹಿಮಯಾಯ ಚ ..

ಮೂಷಕಾರೂಢದೇವಾಯ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ .
ಚತುರ್ಭುಜಾಯ ದೇವಾನಾಂ ಪತಯೇ ತೇ ನಮೋ ನಮಃ ..

ಅನಾದಯೇ ಚ ಸರ್ವೇಷಾಮಾದಿರೂಪಾಯ ತೇ ನಮಃ .
ವಿನಾಯಕಾಯ ಹೇರಂಬ ದೀನಪಾಲಾಯ ವೈ ನಮಃ ..

ಗಣೇಶಾಯ ನಿಜಾನಂದಪತಯೇ ಬ್ರಹ್ಮನಾಯಕ! .
ಸಿದ್ಧಿಬುದ್ಧಿಪ್ರದಾತ್ರೇ ವೈ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತಾಯ ವೈ ನಮಃ ..

ಬ್ರಹ್ಮಭ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮದಾತ್ರೇ ವೈ ಯೋಗಶಾಂತಿಮಯಾಯ ಚ .
ಯೋಗಿನಾಂ ಪತಯೇ ತುಭ್ಯಂ ಯೋಗಿಭ್ಯೋ ಯೋಗದಾಯಕ ..

ಸಿದ್ಧಿಬುದ್ಧಿಪತೇ ನಾಥ ಏಕದಂತಾಯ ತೇ ನಮಃ .
ಶೂರ್ಪಕರ್ಣಾಯ ಶೂರಾಯ ವೀರಾಯ ಚ ನಮೋ ನಮಃ ..

ಸರ್ವೇಷಾಂ ಮೋಹಕರ್ತ್ರೇ ವೈ ಭಕ್ತೇಭ್ಯಃ ಸುಖದಾಯಿನೇ .
ಅಭಕ್ತಾನಾಂ ವಿಶೇಷೇಣ ವಿಘ್ನಕರ್ತ್ರೇ ನಮೋ ನಮಃ ..

ಮಾಯಾವಿನೇ ಚ ಮಾಯಾಯಾ ಆಧಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ .
ಮಾಯಿಭ್ಯೋ ಮಾಯಯಾ ಚೈವ ಭ್ರಾಂತಿದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ..

ಕಿಂ ಸ್ತೌಮಿ ತ್ವಾಂ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷ ಯತ್ರ ವೇದಾಃ ಸಹಾಂಗಕಾಃ .
ಶಾಂತಿಂ ಪ್ರಾಪ್ತಾಸ್ತಥಾಽಪಿ ತ್ವಂ ಸಂಸ್ತುತೋಽಸಿ ದಯಾಪರಃ ..

ಧನ್ಯೌ ಮೇ ಪಿತರೌ ಜ್ಞಾನಂ ತಪಃ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಏವ ಚ .
ಧನ್ಯಂ ವಪುಶ್ಚ ದೇವೇಶ ಯೇನ ದೃಷ್ಟಂ ಪದಾಂಬುಜಂ ..

ಮಹೋದರ ಉವಾಚ -
ಮದೀಯಂ ಸೋತ್ರಮೇತದ್ವೈ ಸರ್ವದಂ ಯತ್ತ್ವಯಾ ಕೃತಂ .
ಭವಿಷ್ಯತಿ ಜನಾಯೈವ ಪಠತೇ ಶೃಣ್ವತೇಽಸುರ ..

ಮೋಹನಾಶಕರಂ ಚೈವ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಂ ಭವೇತ್ .
ಧನಧಾನ್ಯಾದಿದಂ ಸರ್ವಂ ಪುತ್ರಪೌತ್ರಸುಖಪ್ರದಂ ..

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

36.5K
2.9K

Comments Kannada

nyy5s
ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ 🌼 -ನಂದಿನಿ ಜೋಶಿ

ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ 🙏 -ಜಯಂತಿ ಹೆಗ್ಡೆ

ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಕುರಿತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ -ಧನ್ಯಾ ಹೆಗ್ಡೆ

ಅದ್ಭುತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 😍 -ಗೋಪಾಲ್

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ -ಗೌರಿ ಮೂರ್ತಿ

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |