ರಾಮ ರಕ್ಷಾ ಸ್ತೋತ್ರ

 

Video - Rama Raksha Stotram 

 

Rama Raksha Stotram

 

ಆಪದಾಮಪಹರ್ತಾರಂ ದಾತಾರಂ ಸರ್ವಸಂಪದಾಂ.
ಲೋಕಾಭಿರಾಮಂ ಶ್ರೀರಾಮಂ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಮಾಮ್ಯಹಂ.
ಆರ್ತಾನಾಮಾರ್ತಿಹಂತಾರಂ ಭೀತಾನಾಂ ಭೀತಿನಾಶನಂ.
ದ್ವಿಷದಾಂ ಕಾಲದಂಡಂ ಚ ರಾಮಚಂದ್ರಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ.
ನಮಃ ಕೋದಂಡಹಸ್ತಾಯ ಸಂಧೀಕೃತಶರಾಯ ಚ.
ಖಂಡಿತಾಖಿಲದೈತ್ಯಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ.
ಅಗ್ರತಃ ಪೃಷ್ಠತಶ್ಚೈವ ಪಾರ್ಶ್ವತಶ್ಚ ಮಹಾಬಲೌ.
ಆಕರ್ಣಪೂರ್ಣಧನ್ವಾನೌ ರಕ್ಷೇತಾಂ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣೌ.
ಸನ್ನದ್ಧಃ ಕವಚೀ ಖಡ್ಗೀ ಚಾಪಬಾಣಧರೋ ಯುವಾ.
ಗಚ್ಛನ್ ಮಮಾಗ್ರತೋ ನಿತ್ಯಂ ರಾಮಃ ಪಾತು ಸಲಕ್ಷ್ಮಣಃ.
ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ವೇಧಸೇ.
ರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ ಸೀತಾಯಾಃ ಪತಯೇ ನಮಃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

ಶನಿ ಕವಚಂ

ಶನಿ ಕವಚಂ

ನೀಲಾಂಬರೋ ನೀಲವಪುಃ ಕಿರೀಟೀ ಗೃಧ್ರಸ್ಥಿತಸ್ತ್ರಾಸಕರೋ ಧನುಷ್ಮಾನ್. ಚತುರ್ಭುಜಃ ಸೂರ್ಯಸುತಃ ಪ್ರಸನ್ನಃ ಸದಾ ಮಮ ಸ್ಯಾತ್ ಪರತಃ ಪ್ರಶಾಂತಃ. ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ- ಶ್ರುಣುಧ್ವಮೃಷಯಃ ಸರ್ವೇ ಶನಿಪೀಡಾಹರಂ ಮಹತ್. ಕವಚಂ ಶನಿರಾಜಸ್ಯ ಸೌರೇರಿದಮನುತ್ತಮಂ. ಕವಚಂ ದೇವತಾವಾಸಂ ವಜ್ರಪಂಜರಸಂಜ್ಞಕಂ. ಶನೈಶ್ಚರಪ್ರೀತಿಕರಂ ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್

Click here to know more..

ಸುರೇಶ್ವರೀ ಸ್ತುತಿ

ಸುರೇಶ್ವರೀ ಸ್ತುತಿ

ಮಹಿಷಾಸುರದೈತ್ಯಜಯೇ ವಿಜಯೇ ಭುವಿ ಭಕ್ತಜನೇಷು ಕೃತೈಕದಯೇ. ಪರಿವಂದಿತಲೋಕಪರೇ ಸುವರೇ ಪರಿಪಾಹಿ ಸುರೇಶ್ವರಿ ಮಾಮನಿಶಂ. ಕನಕಾದಿವಿಭೂಷಿತಸದ್ವಸನೇ ಶರದಿಂದುಸುಸುಂದರಸದ್ವದನೇ. ಪರಿಪಾಲಿತಚಾರುಜನೇ ಮದನೇ ಪರಿಪಾಹಿ ಸುರೇಶ್ವರಿ ಮಾಮನಿಶಂ. ವೃತಗೂಢಸುಶಾಸ್ತ್ರವಿವೇಕನಿಧೇ ಭುವನತ್ರಯಭೂತಿಭವೈಕವಿಧೇ. ಪರಿಸೇವಿತದೇವಸಮೂಹಸುಧೇ

Click here to know more..

ಜನಪ್ರಿಯತೆಗಾಗಿ ಮಂತ್ರ

ಜನಪ್ರಿಯತೆಗಾಗಿ ಮಂತ್ರ

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಗೋಪೀವಲ್ಲಭಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನಃ ಕೃಷ್ಣಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |