ರಾಮಚಂದ್ರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಲಿ

ಓಂ ಶ್ರೀಮದ್ಗೌರೀಶವಾಗೀಶಶಚೀಶಾದಿಸುರಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಪಕ್ಷೀಂದ್ರಗಮನೋದ್ವೃತ್ತಪಾಂಚಜನ್ಯರವಾಂಚಿತಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಪಾಕಾರಿಮುಖದೇವೌಘಕೇಕಿಲೋಕಘನಾಘನಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಪರಮೇಷ್ಠಿಮುಖಾಂಭೋಜಪದ್ಮಿನೀವಲ್ಲಭಾಕೃತಯೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಶರ್ವಹೃತ್ಕೈರವೋಲ್ಲಾಸಚಂದ್ರಿಕಾಯಿತಸುಸ್ಮಿತಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಚಕ್ರಾದ್ಯಾಯುಧಸಂಯುಕ್ತಚತುರ್ಭುಜಸಮನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಗರ್ಭೀಕೃತಭಯಾಮರ್ತ್ಯನಿರ್ಭೀಕರಣಪಂಡಿತಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ದಾನವಾರಣ್ಯಸಂಶೋಷದಾವೀಕೃತನಿಜಾಯುಧಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಧರಣೀಭಾರಕೃದ್ದೈತ್ಯದಾರಣೋದ್ಯತನಿಶ್ಚಯಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಸಮಾನೀಕೃತವೈಕುಂಠಸಾಕೇತಪುರಲೋಲುಪಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯೇಷ್ಟಿಸಂಭೂತಪಾಯಸಾನ್ನರಸಾನುಗಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಕೋಸಲೇಂದ್ರಾತ್ಮಜಾಗರ್ಭಕರೋದ್ಭೂತಹರಿನ್ಮಣಯೇ ನಮಃ .
ಓಂ ನಿರ್ವಿಶೇಷಗುಣೋಪೇತನಿಜಾನುಜಸಮನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಪಂಕ್ತಿಸ್ಯಂದನಸಂತೋಷಪಾರಾವಾರಸುಧಾಕರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರತ್ರಯೀತತ್ತ್ವಧನುರ್ವೇದವಿಚಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಯಜ್ಞಾಂತರಾಯಸಂಜಾತಾಯಾಸಕೌಶಿಕಯಾಚಿತಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಗುರುಬೋಧಿತಪಿತ್ರಾಜ್ಞಾಗುರ್ವೀಕರಣಪೌರುಷಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಗಾಧೇಯಬೋಧಿತೋದಾರಗಾಧಾದ್ವಯಜಿತಶ್ರಮಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ತಾಟಕೋರಸ್ಥಲಕ್ರೌಂಚಧರಾಭೃದ್ದಾರಣಾಗ್ನಿ ಭುವೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಸೃಷ್ಟಾನಲಾಸ್ತ್ರಸಂದಗ್ಧದುಷ್ಟಮಾರೀಚಸೋದರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಸಮೀರಾಸ್ತ್ರಾಬ್ಧಿಸಂಕ್ಷಿಪ್ತತಾಟಕಾಗ್ರತನೂಭವಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಸತ್ರಭಾಗಸಮಾಯಾತಸುತ್ರಾಮಾದಿಸುಭಿಕ್ಷಕೃತೇ ನಮಃ .
ಓಂ ರೂಢಕ್ರತುಜಮುನ್ಮೌನಿಗಾಢಾಲಿಂಗಿತವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಅಹಲ್ಯಾಶಾಪಪಾಪಾಬ್ದಿಹಾರಣೋದ್ಯತಪದ್ರಜಸೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಶರ್ವಬಾಣಾಸನಾದ್ರೀಂದ್ರಗರ್ವಭಂಜನಜಂಭಘ್ನೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಸಾಕ್ಷಾದ್ರಮಾವನೀಜಾತಾಸಾಕ್ಷತೋದಕರಗ್ರಹಿಣೇ ನಮಃ .
ಓಂ ದುರ್ವಾರಭಾರ್ಗವಾಖರ್ವಗರ್ವದರ್ವೀಕರಾಹಿಭುಜೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಸ್ವಸ್ವಪತ್ನೀಸಮಾಯುಕ್ತಸಾನುಜೋದಿತಭಾಗ್ಯವತೇ ನಮಃ .
ಓಂ ನಿಜದಾರಸಮಾವೇಶನಿತ್ಯೋತ್ಸವಿತಪೂರ್ಜನಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಮಂಥರಾದಿಷ್ಟಕೈಕೇಯೀಮತ್ಯಂತರಿತರಾಜ್ಯಧುರೇ ನಮಃ .
ಓಂ ನಿಷಾದವರಪುಣ್ಯೌಘನಿಲಿಂಪದ್ರುಫಲೋದಯಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಗಂಗಾವತರಣೋತ್ಸೃಷ್ಟಶೃಂಗಿಬೇರಪುರಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಭಕ್ತ್ಯುತ್ಕಟಪರಿಕ್ಲುಪ್ತಭರದ್ವಾಜಪದಾನತಯೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಚಿತ್ರಕೂಟಾಚಲಪ್ರಾಂತಚಿತ್ರಕಾನನಭೂಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಪಾದುಕಾನ್ಯಸ್ತಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಭರವತ್ಕೈಕಯೀಸುತಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಜಾತಕಾರ್ಯಾಗತಾನೇಕಜನಸಮ್ಮರ್ದನಾಸಹಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ನಾಕಾಧಿಪತನೂಜಾತಕಾಕದಾನವದರ್ಪಹೃತೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಕೋದಂಡಗುಣನಿರ್ಘೋಷಘೂರ್ಣಿತಾಯಿತದಂಡಕಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ವಾಲ್ಮೀಕಿಮುನಿಸಂದಿಷ್ಟವಾಸಸ್ಥಲನಿರೂಪಣಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ವಿರಾಧಶಾಲ್ಮಲೀವೃಕ್ಷವಿಧ್ವಂಸಾನಿಲಸಂಹತಯೇ ನಮಃ .
ಓಂ ನಿರಾಕೃತಸುರಾಧೀಶನೀರೇಶಶರಭಂಗಕಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಅನಸೂಯಾಂಗರಾಗಾಂಚದವನೀತನಯಾನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಸುತೀಕ್ಷ್ಣಮುನಿಸಂಸೇವಾಸೂಚಿತಾತ್ಮಾತಿಥಿಕ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಕುಂಭಜಾತದಯಾದತ್ತಜಂಭಾರಾತಿಶರಾಸನಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ದಂಡಕಾವನಸಂಲೀನಚಂಡಾಸುರವಧೋದ್ಯತಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಪ್ರಾಂಚತ್ಪಂಚವಟೀತೀರಪರ್ಣಾಗಾರಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಗೋದಾವರೀನದೀತೋಯಗಾಹನಾಂಚಿತವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಹಾಸಾಪಾದಿತರಕ್ಷಸ್ತ್ರೀನಾಸಾಶ್ರವಣಕರ್ತನಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಖರಸೈನ್ಯಾಟವೀಪಾತಸರಯಾಭೀಲಮಾರುತಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ದೂಷಣತ್ರಿಶಿರಃಶೈಲತುಂಡನೋಗ್ರಶರಾಸನಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ವಿರೂಪಿತಾನುಜಾಕಾರವಿಕ್ಷೋಭಿತದಶಾನನಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಹಾಟಕಾಕಾರಸಂಛನ್ನತಾಟಕೇಯಮೃಗದ್ವಿಪಿನೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಸೀತಾಪರಾಧದುರ್ಮೇಧಿಭೂತಾನುಜವಿನಿಂದಕಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಪಂಕ್ತ್ಯಾಸ್ಯಾಹತಷಕ್ಷೀಂದ್ರಪರಲೋಕಸುಖಪ್ರದಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಸೀತಾಪಹರಣೋಧ್ಬೂತಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತನಿಜಾಂತರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಕಾಂತಾನ್ವೇಷಣಮಾರ್ಗಸ್ಥಕಬಂಧಾಸುರಹಿಂಸಕಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಶಬರೀದತ್ತಪಕ್ವಾಮ್ರಙಾತಾಸ್ವಾದಕುತೂಹಲಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಪಂಪಾಸರೋವರೋಪಾಂತಪ್ರಾಪ್ತಮಾರುತಿಸಂಸ್ತುತಯೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಶಸ್ತಪ್ರಸ್ತಾವಸಾಮೀರಿಶಬ್ದಸೌಷ್ಠವತೋಷಿತಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಸಿಂಧುರೋನ್ನತಕಾಪೇಯಸ್ಕಂಧಾರೋಹಣಬಂಧುರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಸಾಕ್ಷೀಕೃತಾನಲಾದಿತ್ಯಕೌಕ್ಷೇಯಕಪಿಸಖ್ಯಭಾಜೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಪೂಷಜಾನೀತವೈದೇಹಿಭೂಷಾಲೋಕನವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಸಪ್ತತಾಲನಿಪಾತಾತ್ತಸಚಿವಾಮೋದಕೋವಿದಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ದುಷ್ಟದೌಂದುಭಕಂಕಾಲತೋಲನಾಗ್ರಪದಂಗುಲಯೇ ನಮಃ .
ಓಂ ವಾಲಿಪ್ರಾಣಾನಿಲಾಹಾರವಾತಾಶನನಿಭಾಂಬಕಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಕಾಂತರಾಜ್ಯರಮಾರೂಢಕಪಿರಾಜನಿಷೇವಿತಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ರುಮಾಸುಗ್ರೀವವಲ್ಲೀದ್ರುಸುಮಾಕರದಿನಾಯಿತಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಪ್ರವರ್ಷಣಗುಹಾವಾಸಪರಿಯಾಪಿತವಾರ್ಷಿಕಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಪ್ರೇಷಿತಾನುಜರುದ್ಭೀತಪೌಷಾನಂದಕೃದೀಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಸೀತಾಮಾರ್ಗಣಸಂದಿಷ್ಟವಾತಾಪತ್ಯಾರ್ಪಿತೋರ್ಮಿಕಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಸತ್ಯಪ್ರಾಯೋಪವೇಶಸ್ಥಸರ್ವವಾನರಸಂಸ್ಮೃತಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ರಾಕ್ಷಸೀತರ್ಜನಾಧೂತರಮಣೀಹೃದಯಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ದಹನಾಪ್ಲುತಸಾಮೀರಿದಾಹಸ್ತಂಭನಮಾಂತ್ರಿಕಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಸೀತಾದರ್ಶನದೃಷ್ಟಾಂತಶಿರೋರತ್ನನಿರೀಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ವನಿತಾಜೀವವದ್ವಾರ್ತಾಜನಿತಾನಂದಕಂದಲಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಸರ್ವವಾನರಸಂಕೀರ್ಣಸೈನ್ಯಾಲೋಕನತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಸಾಮುದ್ರತೀರರಾಮೇಶಸ್ಥಾಪನಾತ್ತಯಶೋದಯಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ರೋಷಭೀಷನದೀನಾಥಪೋಷಣೋಚಿತಭಾಷಣಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಪದ್ಯಾನೋಚಿತಪಾಥೋಧಿಪಂಥಾಜಂಘಾಲಸೈನ್ಯವತೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಸುವೇಲಾದ್ರಿತಲೋದ್ವೇಲವಲೀಮುಖಬಲಾನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಪೂರ್ವದೇವಜನಾಧೀಶಪುರದ್ವಾರನಿರೋಧಕೃತೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಸರಮಾವರದುರ್ದೈನ್ಯಚರಮಕ್ಷಣವೀಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಮಕರಾಸ್ತ್ರಮಹಾಸ್ತ್ರಾಗ್ನಿಮಾರ್ಜನಾಸಾರಸಾಯಕಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಕುಂಭಕರ್ಣಮದೇಭೋರಃಕುಂಭನಿರ್ಭೇದಕೇಸರಿಣೇ ನಮಃ .
ಓಂ ದೇವಾಂತಕನರಾದಾಗ್ರದೀಪ್ಯತ್ಸಂಯಮನೀಪಥಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ನರಾಂತಕಸುರಾಮಿತ್ರಶಿರೋಧಿನಲಹೃತ್ಕರಿಣೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಅತಿಕಾಯಮಹಾಕಾಯವಧೋಪಾಯವಿಧಾಯಕಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ದೈತ್ಯಾಯೋಧನಗೋಷ್ಠೀಕಭೃತ್ಯಾಂದಕರಾಹ್ವಯಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಮೇಘನಾದತಮೋದ್ಭೇದಮಿಹಿರೀಕೃತಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಸಂಜೀವನೀರಸಾಸ್ವಾದನಜೀವಾನುಜಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಲಂಕಾಧೀಶಶಿರೋಗ್ರಾವಟಂಕಾಯಿತಶರಾವಲಯೇ ನಮಃ .
ಓಂ ರಾಕ್ಷಸೀಹಾರಲತಿಕಾಲವಿತ್ರೀಕೃತಕಾರ್ಮುಕಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಸುನಾಶೀರಾರಿನಾಸೀರಘನೋನ್ಮೂಲಕರಾಶುಗಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ದತ್ತದಾನವರಾಜ್ಯಶ್ರೀಧಾರಣಾಂಚದ್ವಿಭೀಷಣಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಅನಲೋತ್ಥಿತವೈದೇಹೀಘನಶೀಲಾನುಮೋದಿತಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಸುಧಾಸಾರವಿನಿಷ್ಯಂಧಯಥಾಪೂರ್ವವನೇಚರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಜಾಯಾನುಜಾದಿಸರ್ವಾಪ್ತಜನಾಧಿಷ್ಠಿತಪುಷ್ಪಕಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಭಾರದ್ವಾಜಕೃತಾತಿಥ್ಯಪರಿತುಷ್ಟಾಂತರಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಭರತಪ್ರತ್ಯಯಾಷೇಕ್ಷಾಪರಿಪ್ರೇಷೀತಮಾರುತಯೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಚತುರ್ಧಶಸಮಾಂತಾತ್ತಶತ್ರುಘ್ನಭರತಾನುಗಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ವಂದನಾನಂದಿತಾನೇಕನಂದಿಗ್ರಾಮಸ್ಥಮಾತೃಕಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ವರ್ಜಿತಾತ್ಮೀಯದೇಹಸ್ಥವಾನಪ್ರಸ್ಥಜನಾಕೃತಯೇ ನಮಃ .
ಓಂ ನಿಜಾಗಮನಜಾನಂದಸ್ವಜಾನಪದವೀಕ್ಷಿತಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಸಾಕೇತಾಲೋಕಜಾಮೋದಸಾಂದ್ರೀಕೃತಹೃದಸ್ತಾರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಭರತಾರ್ಪಿತಭೂಭಾರಭರಣಾಂಗೀಕೃತಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಮೂರ್ಧಜಾಮೃಷ್ಟವಾಸಿಷ್ಠಮುನಿಪಾದರಜಃಕಣಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಚತುರರ್ಣವಗಂಗಾದಿಜಲಸಿಕ್ತಾತ್ಮವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ವಸುವಾಸವವಾಯ್ವಗ್ನಿವಾಗೀಶಾದ್ಯಮರಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಮಾಣಿಕ್ಯಹಾರಕೇಯೂರಮಕುಟಾದಿವಿಭೂಷಿತಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಯಾನಾಶ್ವಗಜರತ್ನೌಘನಾನೋಪಪಾಯನಭಾಜನಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಮಿತ್ರಾನುಜೋದಿತಶ್ವೇತಚ್ಛತ್ರಾಪಾದಿತರಾಜ್ಯಧುರೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಶತ್ರುಘ್ನಭರತಾಧೂತಚಾಮರದ್ವಯಶೋಭಿತಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ವಾಯವ್ಯಾದಿಚತುಷ್ಕೋಣವಾನರೇಶಾದಿಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ವಾಮಾಂಕಾಂಕಿತವೈದೇಹೀಶ್ಯಾಮಾರತ್ನಮನೋಹರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಪುರೋಗತಮರುತ್ಪುತ್ರಪೂರ್ವಪುಣ್ಯಫಲಾಯಿತಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಸತ್ಯಧರ್ಮದಯಾಶೌಚನಿತ್ಯಸಂತರ್ಪಿತಪ್ರಜಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಯಥಾಕೃತಯುಗಾಚಾರಕಥಾನುಗತಮಂಡಲಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಚರಿತಸ್ವಕುಲಾಚಾರಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯದಿನಾಶ್ರಿತಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಅಶ್ವಮೇಧಾದಿಸತ್ರಾನ್ನಶಶ್ವತ್ಸಂತರ್ಪಿತಾಮರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಗೋಭೂಹಿರಣ್ಯವಸ್ತ್ರಾದಿಲಾಭಾಮೋದಿತಭೂಸುರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಮಾಂಪಾತುಪಾತ್ವಿತಿಜಪನ್ಮನೋರಾಜೀವಷಟ್ಪದಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಜನ್ಮಾಪನಯನೋದ್ಯುಕ್ತಹೃನ್ಮಾನಸಸಿತಚ್ಛದಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಮಹಾಗುಹಾಜಚಿನ್ವಾನಮಣಿದೀಪಾಯಿತಸ್ಮೃತಯೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಮುಮುಕ್ಷುಜನದುರ್ದೈನ್ಯಮೋಚನೋಚಿತಕಲ್ಪಕಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಸರ್ವಭಕ್ತಜನಾಘೌಘಸಾಮುದ್ರಜಲಬಾಡಬಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ನಿಜದಾಸಜನಾಕಾಂಕ್ಷನಿತ್ಯಾರ್ಥಪ್ರದಕಾಮದುಘೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಸಾಕೇತಪುರಸಂವಾಸಿಸರ್ವಸಜ್ಜನಮೋಕ್ಷದಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಶ್ರೀಭೂನೀಲಾಸಮಾಶ್ಲಿಷ್ಟಶ್ರೀಮದಾನಂದವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ .

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

100.1K

Comments

z6ixp

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |