கஜமுக ஸ்துதி

விசக்ஷணமபி த்விஷாம் பயகரம் விபும் ஶங்கரம்
வினீதமஜமவ்யயம் விதிமதீதஶாஸ்த்ராஶயம்.
விபாவஸுமகிங்கரம் ஜகததீஶமாஶாம்பரம்
கணப்ரமுகமர்சயே கஜமுகம் ஜகந்நாயகம்.
அனுத்தமமநாமயம் ப்ரதிதஸர்வதேவாஶ்ரயம்
விவிக்தமஜமக்ஷரம் கலினிபர்ஹணம் கீர்திதம்.
விராட்புருஷமக்ஷயம் குணநிதிம் ம்ருடானீஸுதம்
கணப்ரமுகமர்சயே கஜமுகம் ஜகந்நாயகம்.
அலௌகிகவரப்ரதம் பரக்ருபம் ஜனை꞉ ஸேவிதம்
ஹிமாத்ரிதனயாபதி- ப்ரியஸுரோத்தமம் பாவனம்.
ஸதைவ ஸுகவர்தகம் ஸகலது꞉கஸந்தாரகம்
கணப்ரமுகமர்சயே கஜமுகம் ஜகந்நாயகம்.
கலாநிதிமனத்யயம் முனிகதாயனம் ஸத்தமம்
ஶிவம் ஶ்ருதிரஸம் ஸதா ஶ்ரவணகீர்தனாத்ஸௌக்யதம்.
ஸனாதனமஜல்பனம் ஸிதஸுதாம்ஶுபாலம் ப்ருஶம்
கணப்ரமுகமர்சயே கஜமுகம் ஜகந்நாயகம்.
கணாதிபதிஸம்ஸ்துதிம் நிரபராம் படேத்ய꞉ புமான்-
அநாரதமுதாகரம் கஜமுகம் ஸதா ஸம்ஸ்மரன்.
லபேத ஸததம் க்ருபாம் மதிமபாரஸனதாரிணீம்
ஜனோ ஹி நியதம் மனோகதிமஸாத்யஸம்ஸாதினீம்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |