கணேச சாலீஸா

கணேச சாலீஸா

Audio embed from archive.org

ஜய கணபதி ஸதகுண ஸதன கரிவர வதன க்ருபால।
விக்ன ஹரண மங்கல கரண ஜய ஜய கிரிஜாலால।
ஜய ஜய ஜய கணபதி கணராஜூ।
மங்கல பரண கரண ஶுப காஜூ।
ஜய கஜபதன ஸதன ஸுகதாதா।
விஶ்வவிநாயக புத்தி விதாதா।
வக்ரதுண்ட ஶுசி ஶுண்ட ஸுஹாவன।
திலக த்ரிபுண்ட்ர பால மன பாவன।
ராஜத மணி முக்தன உர மாலா।
ஸ்வர்ண முகுட ஶிர நயன விஶாலா।
புஸ்தக பாணி குடார த்ரிஶூலம்।
மோதக போக ஸுகந்தித பூலம்।
ஸுந்தர பீதாம்பர தன ஸாஜித।
சரண பாதுகா முனி மன ராஜித।
தனி ஶிவ ஸுவன ஷடானன ப்ராதா।
கௌரீ லலன விஶ்வ விக்யாதா।
ருத்தி ஸித்தி தவ சம்வர ஸுதாரே।
மூஷக வாஹன ஸோஹத த்வாரே।
கஹௌம் ஜனம ஶுப கதா தும்ஹாரீ।
அதி ஶுசி பாவன மங்கலகாரீ।
ஏக ஸமய கிரிராஜ குமாரீ।
புத்ர ஹேது தப கீன்ஹோம் பாரீ।
பயோ யஜ்ஞ ஜப பூர்ண அனூபா।
தப பஹும்ˮச்யோ தும தரி த்விஜ ரூபா।
அதிதி ஜானி கே கௌரீ ஸுகாரீ।
பஹு விதி ஸேவா கரீ தும்ஹாரீ।
அதி ப்ரஸன்ன ஹ்வை தும வர தீன்ஹா।
மாது புத்ர ஹித ஜோ தப கீன்ஹா।
மிலஹிம் புத்ர தும்ஹி புத்தி விஶாலா।
பினா கர்ப தாரண யஹி காலா।
கணநாயக குண ஜ்ஞான நிதானா।
பூஜித ப்ரதம ரூப பகவானா।
அஸ கேஹி அந்தர்தான ரூப ஹ்வை।
பலனா பர பாலக ஸ்வரூப ஹ்வை।
பனி ஶிஶு ருதன ஜபஹிம் தும டானா।
லகி முக ஸுக நஹிம் கௌரீ ஸமானா।
ஸகல மகன ஸுக மங்கல காவஹிம்।
நப தே ஸுரன ஸுமன வர்ஷாவஹிம்।
ஶம்பு உமா பஹு தான லுடாவஹிம்।
ஸுர முநிஜன ஸுத தேகன ஆவஹிம்।
லகி அதி ஆனந்த மங்கல ஸாஜா।
தேகன பீ ஆஏ ஶனி ராஜா।
நிஜ அவகுண கனி ஶனி மன மாஹீம்।
பாலக தேகன சாஹத நாஹீம்।
கிரிஜா கசு மன பேத பஃடாயோ।
உத்ஸவ மோர ந ஶனி துஹி பாயோ।
கஹன லகே ஶனி மன ஸகுசாஈ।
கா கரிஹோம் ஶிஶு மோஹி திகாஈ।
நஹிம் விஶ்வாஸ உமா உர பயஊ।
ஶனி ஸோம் பாலக தேகன கஹ்யஊ।
பஃடதஹிம் ஶனி த்ருககோண ப்ரகாஶா।
பாலக ஸிர உஃடி கயோ அகாஶா।
கிரிஜா கிரீ விகல ஹ்வை தரணீ।
ஸோ துக தஶா கயோ நஹிம் வரணீ।
ஹாஹாகார மச்யோ கைலாஶா।
ஶனி கீன்ஹோம் லகி ஸுத கா நாஶா।
துரத கருஃட சஃடி விஷ்ணு ஸிதாயே।
காடி சக்ர ஸோ கஜஶிர லாயே।
பாலக கே தஃட ஊபர தாரயோ।
ப்ராண மந்த்ர பஃடி ஶங்கர டாரயோ।
நாம கணேஶ ஶம்பு தப கீன்ஹேம்।
ப்ரதம பூஜ்ய புத்தி நிதி வர தீன்ஹேம்।
புத்தி பரீக்ஷா ஜப ஶிவ கீன்ஹா।
ப்ருத்வீ கர ப்ரதக்ஷிணா லீன்ஹா।
சலே ஷடானன பரமி புலாஈ।
ரசே பைடி தும புத்தி உபாஈ।
சரண மாது பிது கே தர லீன்ஹேம்।
தினகே ஸாத ப்ரதக்ஷிண கீன்ஹேம்।
தனி கணேஶ கஹிம் ஶிவ ஹிய ஹர்ஷ்யோ।
நப தே ஸுரன ஸுமன பஹு வர்ஷ்யோ।
தும்ஹாரீ மஹிமா புத்தி பஃடாஈ।
ஶேஷ ஸஹஸ முக ஸகே ந காஈ।
மைம் மதி ஹீன மலீன துகாரீ।
கரஹும் கௌன விதி வினய தும்ஹாரீ।
பஜத ராம ஸுந்தர ப்ரபுதாஸா।
ஜக ப்ரயாக ககரா துர்வாஸா।
அப ப்ரபு தயா தீன பர கீஜே।
அபனீ பக்தி ஶக்தி குச தீஜே।
ஶ்ரீ கணேஶ யஹ சாலீஸா பாட கரை தர த்யான।
நித நவ மங்கல க்ருஹ பஸை லஹை ஜகத ஸனமான।
ஸம்பந்த அபனா ஸஹஸ்ர தஶ ருஷி பஞ்சமீ தினேஶ।
பூரண சாலீஸா பயோ மங்கல மூர்தி கணேஶ।

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |