கனேச்வர ஸ்துதி

ஶுசிவ்ரதம் தினகரகோடிவிக்ரஹம்
பலந்தரம் ஜிததனுஜம் ரதப்ரியம்.
உமாஸுதம் ப்ரியவரதம் ஸுஶங்கரம்
நமாம்யஹம் விபுதவரம் கணேஶ்வரம்.
வனேசரம் வரனகஜாஸுதம் ஸுரம்
கவீஶ்வரம் நுதிவினுதம் யஶஸ்கரம்.
மனோஹரம் மணிமகுடைகபூஷணம்
நமாம்யஹம் விபுதவரம் கணேஶ்வரம்.
தமோஹரம் பித்ருஸத்ருஶம் கணாதிபம்
ஸ்ம்ருதௌ கதம் ஶ்ருதிரஸமேககாமதம்.
ஸ்மரோபமம் ஶுபபலதம் தயாகரம்
நமாம்யஹம் விபுதவரம் கணேஶ்வரம்.
ஜகத்பதிம் ப்ரணவபவம் ப்ரபாகரம்
ஜடாதரம் ஜயதனதம் க்ரதுப்ரியம்
நமாம்யஹம் விபுதவரம் கணேஶ்வரம்.
துரந்தரம் திவிஜதனும் ஜனாதிபம்
கஜானனம் முதிதஹ்ருதம் முதாகரம்.
ஶுசிஸ்மிதம் வரதகரம் விநாயகம்
நமாம்யஹம் விபுதவரம் கணேஶ்வரம்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

ஹயானன பஞ்சக ஸ்தோத்திரம்

ஹயானன பஞ்சக ஸ்தோத்திரம்

உருக்ரமமுதுத்தமம் ஹயமுகஸ்ய ஶத்ரும் சிரம் ஜகத்ஸ்திதிகரம் விபும் ஸவித்ருமண்டலஸ்தம் ஸுரம். பயாபஹமநாமயம் விகஸிதாக்ஷமுக்ரோத்தமம் ஹயானனமுபாஸ்மஹே மதிகரம் ஜகத்ரக்ஷகம். ஶ்ருதித்ரயவிதாம் வரம் பவஸமுத்ரனௌரூபிணம் முனீந்த்ரமனஸி ஸ்திதம் பஹுபவம் பவிஷ்ணும் பரம். ஸஹஸ்ரஶிரஸ

Click here to know more..

நடராஜ ஸ்துதி

நடராஜ ஸ்துதி

ஸதஞ்சிதமுதஞ்சித- நிகுஞ்சிதபதம் ஜலஜலஞ்சலித- மஞ்ஜுகடகம் பதஞ்ஜலித்ருகஞ்ஜன- மனஞ்ஜனமசஞ்சலபதம் ஜனனபஞ்ஜனகரம்| கதம்பருசிமம்பரவஸம் பரமமம்புதகதம்ப- கவிடம்பககலம் சிதம்புதிமணிம் புதஹ்ருதம்புஜரவிம் பரசிதம்பரனடம் ஹ்ருதி பஜ| ஹரம் த்ரிபுரபஞ்ஜனமனந்த- க்ருதகங்கணமகண்ட- தயமந

Click here to know more..

ஞானமும் வெற்றியும் கேட்டு ப்ரார்த்தனை

ஞானமும் வெற்றியும் கேட்டு ப்ரார்த்தனை

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |