கனேச்வர ஸ்துதி

ஶுசிவ்ரதம் தினகரகோடிவிக்ரஹம்
பலந்தரம் ஜிததனுஜம் ரதப்ரியம்.
உமாஸுதம் ப்ரியவரதம் ஸுஶங்கரம்
நமாம்யஹம் விபுதவரம் கணேஶ்வரம்.
வனேசரம் வரனகஜாஸுதம் ஸுரம்
கவீஶ்வரம் நுதிவினுதம் யஶஸ்கரம்.
மனோஹரம் மணிமகுடைகபூஷணம்
நமாம்யஹம் விபுதவரம் கணேஶ்வரம்.
தமோஹரம் பித்ருஸத்ருஶம் கணாதிபம்
ஸ்ம்ருதௌ கதம் ஶ்ருதிரஸமேககாமதம்.
ஸ்மரோபமம் ஶுபபலதம் தயாகரம்
நமாம்யஹம் விபுதவரம் கணேஶ்வரம்.
ஜகத்பதிம் ப்ரணவபவம் ப்ரபாகரம்
ஜடாதரம் ஜயதனதம் க்ரதுப்ரியம்
நமாம்யஹம் விபுதவரம் கணேஶ்வரம்.
துரந்தரம் திவிஜதனும் ஜனாதிபம்
கஜானனம் முதிதஹ்ருதம் முதாகரம்.
ஶுசிஸ்மிதம் வரதகரம் விநாயகம்
நமாம்யஹம் விபுதவரம் கணேஶ்வரம்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |