கணேச ககார சஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்திரம்

அஸ்ய ஶ்ரீகணபதிககாராதி-
ஸஹஸ்ரநாமமாலாமந்த்ரஸ்ய ।
துர்வாஸா ருஷி꞉ । அனுஷ்டுப் சந்த꞉ । ஶ்ரீகணபதிர்தேவதா ।
கம் பீஜம் । ஸ்வாஹா ஶக்தி꞉ । க்லௌம் கீலகம் ।
ஶ்ரீமஹாகணபதி-
ப்ரஸாதஸித்த்யர்தே ஜபே ஶ்ரவணே ச விநியோக꞉ ॥
ஓம் அங்குஷ்டாப்யாம் நம꞉ । ஶ்ரீம் தர்ஜனீப்யாம் நம꞉ ।
ஹ்ரீம் மத்யமாப்யாம் நம꞉ । க்ரீம் அநாமிகாப்யாம் நம꞉ ।
க்லௌம் கநிஷ்டிகாப்யாம் நம꞉ । கம் கரதலகரப்ருஷ்டாப்யாம் நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ருதயாய நம꞉ । ஶ்ரீம் ஶிரஸே ஸ்வாஹா । ஹ்ரீம் ஶிகாயை வஷட் ।
க்ரீம் கவசாய ஹும் । க்லௌம் நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் । கம் அஸ்த்ராய பட் । பூர்புவ꞉ஸுவரோமிதி திக்பந்த꞉ ।

த்யானம்
ஓங்காரஸன்னிப-
மிபானனமிந்துபாலம்
முக்தாக்ரபிந்துமமல-
த்யுதிமேகதந்தம்।
லம்போதரம் கலசதுர்புஜமாதிதேவம்
த்யாயேன்மஹாகணபதிம் மதிஸித்திகாந்தம்॥
அத ஸ்தோத்ரம்
ஓம் கணேஶ்வரோ கணாத்யக்ஷோ கணாராத்யோ கணப்ரிய꞉।
கணநாதோ கணஸ்வாமீ கணேஶோ கணநாயக꞉॥
கணமூர்திர்கணபதி-
ர்கணத்ராதா கணஞ்ஜய꞉।
கணபோ(அ)த கணக்ரீடோ கணதேவோ கணாதிப꞉॥
கணஜ்யேஷ்டோ கணஶ்ரேஷ்டோ கணப்ரேஷ்டோ கணாதிராட்।
கணராட் கணகோப்தாத கணாங்கோ கணதைவதம்॥
கணபந்துர்கணஸுஹ்ருத் கணாதீஶோ கணப்ரத꞉।
கணப்ரியஸக꞉ ஶஶ்வத் கணப்ரியஸுஹ்ருத் ததா॥
கணப்ரியரதோ நித்யம் கணப்ரீதிவிவர்தன꞉।
கணமண்டலமத்யஸ்தோ கணகேலிபராயண꞉॥
கணாக்ரணீர்கணேஶானோ கணகீதோ கணோச்ச்ரய꞉।
கண்யோ கணஹிதோ கர்ஜத்கணஸேனோ கணோத்தத꞉॥
கணபீதிப்ரமதனோ கணபீத்யபஹாரக꞉।
கணனார்ஹோ கணப்ரௌடோ கணபர்தா கணப்ரபு꞉॥
கணஸேனோ கணசரோ கணப்ராஜ்ஞோ கணைகராட்।
கணாக்ர்யோ கணநாமா ச கணபாலனதத்பர꞉॥
கணஜித்கணகர்பஸ்தோ கணப்ரவணமானஸ꞉।
கணகர்வபரீஹர்தா கணோ கணநமஸ்க்ருத꞉॥
கணார்சிதாங்க்ரியுகலோ கணரக்ஷணக்ருத் ஸதா।
கணத்யாதோ கணகுருர்கணப்ரணயதத்பர꞉॥
கணாகணபரித்ராதா கணாதிஹரணோத்துர꞉।
கணஸேதுர்கணனுதோ கணகேதுர்கணாக்ரக꞉॥
கணஹேதுர்கணக்ராஹீ கணானுக்ரஹகாரக꞉।
கணாகணானுக்ரஹபூ-
ர்கணாகணவரப்ரத꞉॥
கணஸ்துதோ கணப்ராணோ கணஸர்வஸ்வதாயக꞉।
கணவல்லபமூர்திஶ்ச கணபூதிர்கணேஷ்டத꞉॥
கணஸௌக்யப்ரதாதா ச கணது꞉கப்ரணாஶன꞉।
கணப்ரதிதநாமா ச கணாபீஷ்டகர꞉ ஸதா॥
கணமான்யோ கணக்யாதோ கணவீதோ கணோத்கட꞉।
கணபாலோ கணவரோ கணகௌரவதாயக꞉॥
கணகர்ஜிதஸந்துஷ்டோ கணஸ்வச்சந்தக꞉ ஸதா।
கணராஜோ கணஶ்ரீதோ கணாபயகர꞉ க்ஷணாத்॥
கணமூர்தாபிஷிக்தஶ்ச கணஸைன்யபுரஸ்ஸர꞉।
குணாதீதோ குணமயோ குணத்ரயவிபாகக்ருத்॥
குணீ குணாக்ருதிதரோ குணஶாலீ குணப்ரிய꞉।
குணபூர்ணோ குணாம்போதிர்குணபாக் குணதூரக꞉॥
குணாகுணவபுர்கௌண-
ஶரீரோ குணமண்டித꞉।
குணஸ்ரஷ்டா குணேஶானோ குணேஶோ(அ)த குணேஶ்வர꞉॥
குணஸ்ருஷ்டஜகத்ஸங்கோ குணஸங்கோ குணைகராட்।
குணப்ரவ்ருஷ்டோ குணபூர்குணீக்ருதசராசர꞉॥
குணப்ரவணஸந்துஷ்டோ குணஹீனபராங்முக꞉ ।
குணைகபூர்குணஶ்ரேஷ்டோ குணஜ்யேஷ்டோ குணப்ரபு꞉॥
குணஜ்ஞோ குணஸம்பூஜ்யோ குணைகஸதனம் ஸதா।
குணப்ரணயவான் கௌணப்ரக்ருதிர்குணபாஜனம்॥
குணிப்ரணதபாதாப்ஜோ குணிகீதோ குணோஜ்ஜ்வல꞉।
குணவான் குணஸம்பன்னோ குணானந்திதமானஸ꞉॥
குணஸஞ்சாரசதுரோ குணஸஞ்சயஸுந்தர꞉।
குணகௌரோ குணாதாரோ குணஸம்வ்ருதசேதன꞉॥
குணக்ருத்குணப்ருந்நித்யம் குணாக்ர்யோ குணபாரத்ருக்।
குணப்ரசாரீ குணயுக் குணாகுணவிவேகக்ருத்॥
குணாகரோ குணகரோ குணப்ரவணவர்தன꞉।
குணகூடசரோ கௌணஸர்வஸஞ்சாரசேஷ்டித꞉॥
குணதக்ஷிணஸௌஹார்தோ குணலக்ஷணதத்த்வவித்।
குணஹாரீ குணகலோ குணஸங்கஸக꞉ ஸதா॥
குணஸம்ஸ்க்ருதஸம்ஸாரோ குணதத்த்வவிவேசக꞉।
குணகர்வதரோ கௌணஸுகது꞉கோதயோ குண꞉॥
குணாதீஶோ குணலயோ குணவீக்ஷணலாலஸ꞉।
குணகௌரவதாதா ச குணதாதா குணப்ரத꞉॥
குணக்ருத் குணஸம்பந்தோ குணப்ருத் குணபந்தன꞉।
குணஹ்ருத்யோ குணஸ்தாயீ குணதாயீ குணோத்கட꞉॥
குணசக்ரதரோ கௌணாவதாரோ குணபாந்தவ꞉।
குணபந்துர்குணப்ரஜ்ஞோ குணப்ராஜ்ஞோ குணாலய꞉॥
குணதாதா குணப்ராணோ குணகோபோ குணாஶ்ரய꞉।
குணயாயீ குணாதாயீ குணபோ குணபாலக꞉॥
குணாஹ்ருததனுர்கௌணோ கீர்வாணோ குணகௌரவ꞉।
குணவத்பூஜிதபதோ குணவத்ப்ரீதிதாயக꞉॥
குணவத்கீதகீர்திஶ்ச குணவத்பத்தஸௌஹ்ருத꞉।
குணவத்வரதோ நித்யம் குணவத்ப்ரதிபாலக꞉॥
குணவத்குணஸந்துஷ்டோ குணவத்ரசிதஸ்தவ꞉।
குணவத்ரக்ஷணபரோ குணவத்ப்ரணயப்ரிய꞉॥
குணவச்சக்ரஸஞ்சாரோ குணவத்கீர்திவர்தன꞉।
குணவத்குணசித்தஸ்தோ குணவத்குணரக்ஷக꞉॥
குணவத்போஷணகரோ குனவச்சத்ருஸூதன꞉ ।
குணவத்ஸித்திதாதா ச குணவத்கௌரவப்ரத꞉॥
குணவத்ப்ரவணஸ்வாந்தோ குணவத்குணபூஷண꞉।
குணவத்குலவித்வேஷி-
விநாஶகரணக்ஷம꞉॥
குணிஸ்துதகுணோ கர்ஜத்ப்ரலயாம்புதநி꞉ஸ்வன꞉।
கஜோ கஜபதிர்கர்ஜத்கஜ-
யுத்தவிஶாரத꞉॥
கஜாஸ்யோ கஜகர்ணோ(அ)த கஜராஜோ கஜானன꞉।
கஜரூபதரோ கர்ஜத்கஜயூதோத்துரத்வனி꞉॥
கஜாதீஷோ கஜாதாரோ கஜாஸுரஜயோத்துர꞉।
கஜதந்தோ கஜவரோ கஜகும்போ கஜத்வனி꞉॥
கஜமாயோ கஜமயோ கஜஶ்ரீர்கஜகர்ஜித꞉।
கஜாமயஹரோ நித்யம் கஜபுஷ்டிப்ரதாயக꞉॥
கஜோத்பத்திர்கஜத்ராதா கஜஹேதுர்கஜாதிப꞉।
கஜமுக்யோ கஜகுலப்ரவரோ கஜதைத்யஹா॥
கஜகேதுர்கஜாத்யக்ஷோ கஜஸேதுர்கஜாக்ருதி꞉।
கஜவந்த்யோ கஜப்ராணோ கஜஸேவ்யோ கஜப்ரபு꞉॥
கஜமத்தோ கஜேஶானோ கஜேஶோ கஜபுங்கவ꞉।
கஜதந்ததரோ குஞ்ஜன்மதுபோ கஜவேஷப்ருத்॥
கஜச்சன்னோ கஜாக்ரஸ்தோ கஜயாயீ கஜாஜய꞉।
கஜராட்கஜயூதஸ்தோ கஜகஞ்ஜகபஞ்ஜக꞉॥
கர்ஜிதோஜ்ஜிததைத்யாஸு-
ர்கர்ஜிதத்ராதவிஷ்டப꞉।
கானஜ்ஞோ கானகுஶலோ கானதத்த்வவிவேசக꞉॥
கானஶ்லாகீ கானரஸோ கானஜ்ஞானபராயண꞉।
காநாகமஜ்ஞோ கானாங்கோ கானப்ரவணசேதன꞉॥
கானக்ருத்கானசதுரோ கானவித்யாவிஶாரத꞉।
கானத்யேயோ கானகம்யோ கானத்யானபராயண꞉॥
கானபூர்கானஶீலஶ்ச கானஶாலீ கதஶ்ரம꞉।
கானவிஜ்ஞானஸம்பன்னோ கானஶ்ரவணலாலஸ꞉॥
கானயத்தோ கானமயோ கானப்ரணயவான் ஸதா ।
கானத்யாதா கானபுத்திர்கானோத்ஸுகமனா꞉ புன꞉॥
கானோத்ஸுகோ கானபூமிர்கானஸீமா குணோஜ்ஜ்வல꞉।
கானங்கஜ்ஞானவான் கானமானவான் கானபேஶல꞉॥
கானவத்ப்ரணயோ கானஸமுத்ரோ கானபூஷண꞉।
கானஸிந்துர்கானபரோ கானப்ராணோ கணாஶ்ரய꞉॥
கானைகபூர்கானஹ்ருஷ்டோ கானசக்ஷுர்காணைகத்ருக்।
கானமத்தோ கானருசிர்கான-
வித்கானவித்ப்ரிய꞉॥
கானாந்தராத்மா கானாட்யோ கானப்ராஜத்ஸப꞉ ஸதா।
கானமாயோ கானதரோ கானவித்யாவிஶோதக꞉॥
கானாஹிதக்னோ கானேந்த்ரோ கானலீனோ கதிப்ரிய꞉।
கானாதீஶோ கானலயோ கானாதாரோ கதீஶ்வர꞉॥
கானவன்மானதோ கானபூதிர்கானைகபூதிமான்।
கானதானததோ கானதானதானவிமோஹித꞉॥
குருர்குரூதரஶ்ரோணி-
ர்குருதத்த்வார்ததர்ஶன꞉।
குருஸ்துதோ குருகுணோ குருமாயோ குருப்ரிய꞉॥
குருகீர்திர்குருபுஜோ குருவக்ஷா குருப்ரப꞉।
குருலக்ஷணஸம்பன்னோ குருத்ரோஹபராங்முக꞉॥
குருவித்யோ குருப்ராணோ குருபாஹுபலோச்ச்ரய꞉।
குருதைத்யப்ராணஹரோ குருதைத்யாபஹாரக꞉॥
குருகர்வஹரோ குஹ்யப்ரவரோ குருதர்பஹா।
குருகௌரவதாயீ ச குருபீத்யபஹாரக꞉॥
குருஶுண்டோ குருஸ்கந்தோ குருஜங்கோ குருப்ரத꞉।
குருபாலோ குருகலோ குருஶ்ரீர்குருகர்வனுத்॥
குரூருகுருபீனாம்ஸோ குருப்ரணயலாலஸ꞉।
குருமுக்யோ குருகுலஸ்தாயீ குருகுண꞉ ஸதா॥
குருஸம்ஶயபேத்தா ச குருமானப்ரதாயக꞉।
குருதர்மஸதாராத்யோ குருதர்மநிகேதன꞉॥
குருதைத்யகுலச்சேத்தா குருஸைன்யோ குருத்யுதி꞉।
குருதர்மாக்ரகண்யோ(அ)த குருதர்மதுரந்தர꞉॥
கரிஷ்டோ குருஸந்தாபஶமனோ குருபூஜித꞉।
குருதர்மதரோ கௌரதர்மாதாரோ கதாபஹ꞉॥
குருஶாஸ்த்ரவிசாரஜ்ஞோ குருஶாஸ்த்ரக்ருதோத்யம꞉।
குருஶாஸ்த்ரார்தநிலயோ குருஶாஸ்த்ராலய꞉ ஸதா॥
குருமந்த்ரோ குருஶ்ரேஷ்டோ குருமந்த்ரபலப்ரத꞉।
குருஸ்த்ரீகமனோத்தாம-
ப்ராயஶ்சித்தநிவாரக꞉॥
குருஸம்ஸாரஸுகதோ குருஸம்ஸாரது꞉கபித்।
குருஶ்லாகாபரோ கௌரபானுகண்டாவதம்ஸப்ருத்॥
குருப்ரஸன்னமூர்திஶ்ச குருஶாபவிமோசக꞉।
குருகாந்திர்குருமயோ குருஶாஸனபாலக꞉॥
குருதந்த்ரோ குருப்ரஜ்ஞோ குருபோ குருதைவதம்।
குருவிக்ரமஸஞ்சாரோ குருத்ருக்குருவிக்ரம꞉॥
குருக்ரமோ குருப்ரேஷ்டோ குருபாகண்டகண்டக꞉।
குருகர்ஜிதஸம்பூர்ண-
ப்ரஹ்மாண்டோ குருகர்ஜித꞉॥
குருபுத்ரப்ரியஸகோ குருபுத்ரபயாபஹ꞉।
குருபுத்ரபரித்ராதா குருபுத்ரவரப்ரத꞉॥
குருபுத்ரார்திஶமனோ குருபுத்ராதிநாஶன꞉।
குருபுத்ரப்ராணதாதா குருபக்திபராயண꞉॥
குருவிஜ்ஞானவிபவோ கௌரபானுவரப்ரத꞉।
கௌரபானுஸ்துதோ கௌரபானுத்ராஸாபஹாரக꞉॥
கௌரபானுப்ரியோ கௌரபானுர்கௌரவவர்தன꞉।
கௌரபானுபரித்ராதா கௌரபானுஸக꞉ ஸதா॥
கௌரபானுர்ப்ரபுர்கௌர-
பானுபீதிப்ரணஶன꞉।
கௌரீதேஜ꞉ஸமுத்பன்னோ கௌரீஹ்ருதயநந்தன꞉॥
கௌரீஸ்தனந்தயோ கௌரீமனோவாஞ்சிதஸித்திக்ருத்।
கௌரோ கௌரகுணோ கௌரப்ரகாஶோ கௌரபைரவ꞉॥
கௌரீஶநந்தனோ கௌரீப்ரியபுத்ரோ கதாதர꞉।
கௌரீவரப்ரதோ கௌரீப்ரணயோ கௌரஸச்சவி꞉॥
கௌரீகணேஶ்வரோ கௌரீப்ரவணோ கௌரபாவன꞉।
கௌராத்மா கௌரகீர்திஶ்ச கௌரபாவோ கரிஷ்டத்ருக்॥
கௌதமோ கௌதமீநாதோ கௌதமீப்ராணவல்லப꞉।
கௌதமாபீஷ்டவரதோ கௌதமாபயதாயக꞉॥
கௌதமப்ரணயப்ரஹ்வோ கௌதமாஶ்ரமது꞉கஹா।
கௌதமீதீரஸஞ்சாரீ கௌதமீதீர்தநாயக꞉॥
கௌதமாபத்பரிஹாரோ கௌதமாதிவிநாஶன꞉।
கோபதிர்கோதனோ கோபோ கோபாலப்ரியதர்ஶன꞉॥
கோபாலோ கோகணாதீஶோ கோகஶ்மலநிவர்தக꞉।
கோஸஹஸ்ரோ கோபவரோ கோபகோபீஸுகாவஹ꞉॥
கோவர்தனோ கோபகோபோ கோபோ கோகுலவர்தன꞉।
கோசரோ கோசராத்யக்ஷோ கோசரப்ரீதிவ்ருத்திக்ருத்॥
கோமீ கோகஷ்டஸந்த்ராதா கோஸந்தாபநிவர்தக꞉।
கோஷ்டோ கோஷ்டாஶ்ரயோ கோஷ்டபதிர்கோதனவர்தன꞉॥
கோஷ்டப்ரியோ கோஷ்டமயோ கோஷ்டாமயநிவர்தக꞉।
கோலோகோ கோலகோ கோப்ருத்கோபர்தா கோஸுகாவஹ꞉॥
கோதுக்கோதுக்கணப்ரேஷ்டோ கோதோக்தா கோமயப்ரிய꞉।
கோத்ரம் கோத்ரபதிர்கோத்ர-
ப்ரபுர்கோத்ரபயாபஹ꞉॥
கோத்ரவ்ருத்திகரோ கோத்ரப்ரியோ கோத்ரார்திநாஶன꞉।
கோத்ரோத்தாரபரோ கோத்ரப்ரவரோ கோத்ரதைவதம்॥
கோத்ரவிக்யாதநாமா ச கோத்ரீ கோத்ரப்ரபாலக꞉।
கோத்ரஸேதுர்கோத்ரகேது-
ர்கோத்ரஹேதுர்கதக்லம꞉॥
கோத்ரத்ராணகரோ கோத்ரபதிர்கோத்ரேஶபூஜித꞉।
கோத்ரபித்கோத்ரபித்த்ராதா கோத்ரபித்வரதாயக꞉॥
கோத்ரபித்பூஜிதபதோ கோத்ரபிச்சத்ருஸூதன꞉।
கோத்ரபித்ப்ரீதிதோ நித்யம் கோத்ரபித்கோத்ரபாலக꞉॥
கோத்ரபித்கீதசரிதோ கோத்ரபித்ராஜ்யரக்ஷக꞉।
கோத்ரபிஜ்ஜயதாயீ ச கோத்ரபித்ப்ரணய꞉ ஸதா॥
கோத்ரபித்பயஸம்பேத்தா கோத்ரபின்மானதாயக꞉।
கோத்ரபித்கோபனபரோ கோத்ரபித்ஸைன்யநாயக꞉॥
கோத்ராதிபப்ரியோ கோத்ரபுத்ரீபுத்ரோ கிரிப்ரிய꞉।
க்ரந்தஜ்ஞோ க்ரந்தக்ருத்க்ரந்தக்ரந்தி-
பித்க்ரந்தவிக்னஹா॥
க்ரந்தாதிர்க்ரந்தஸஞ்சாரோ க்ரந்தஶ்ரவணலோலுப꞉।
க்ரந்தாதீனக்ரியோ க்ரந்தப்ரியோ க்ரந்தார்ததத்த்வவித்॥
க்ரந்தஸம்ஶயஸஞ்ச்சேதீ க்ரந்தவக்தா க்ரஹாக்ரணீ꞉।
க்ரந்தகீதகுணோ க்ரந்தகீதோ க்ரந்தாதிபூஜித꞉॥
க்ரந்தாரம்பஸ்துதோ க்ரந்தக்ராஹீ க்ரந்தார்தபாரத்ருக்।
க்ரந்தத்ருக்க்ரந்தவிஜ்ஞானோ க்ரந்தஸந்தர்பஶோதக꞉॥
க்ரந்தக்ருத்பூஜிதோ க்ரந்தகரோ க்ரந்தபராயண꞉।
க்ரந்தபாராயணபரோ க்ரந்தஸந்தேஹபஞ்ஜக꞉॥
க்ரந்தக்ருத்வரதாதா ச க்ரந்தக்ருத்வந்தித꞉ ஸதா।
க்ரந்தானுரக்தோ க்ரந்தஜ்ஞோ க்ரந்தானுக்ரஹதாயக꞉॥
க்ரந்தாந்தராத்மா க்ரந்தார்தபண்டிதோ க்ரந்தஸௌஹ்ருத꞉।
க்ரந்தபாரங்கமோ க்ரந்தகுணவித்க்ரந்தவிக்ரஹ꞉॥
க்ரந்தஸேதுர்க்ரந்தஹேது-
ர்க்ரந்தகேதுர்க்ரஹாக்ரக꞉।
க்ரந்தபூஜ்யோ க்ரந்தகேயோ க்ரந்தக்ரதனலாலஸ꞉॥
க்ரந்தபூமிர்க்ரஹஶ்ரேஷ்டோ க்ரஹகேதுர்க்ரஹாஶ்ரய꞉।
க்ரந்தகாரோ க்ரந்தகாரமான்யோ க்ரந்தப்ரஸாரக꞉॥
க்ரந்தஶ்ரமஜ்ஞோ க்ரந்தாங்கோ க்ரந்தப்ரமநிவாரக꞉।
க்ரந்தப்ரவணஸர்வாங்கோ க்ரந்தப்ரணயதத்பர꞉॥
கீதம் கீதகுணோ கீதகீர்திர்கீதவிஶாரத꞉।
கீதஸ்பீதயஶா கீதப்ரணயோ கீதசஞ்சுர꞉॥
கீதப்ரஸன்னோ கீதாத்மா கீதலோலோ கதஸ்ப்ருஹ꞉।
கீதாஶ்ரயோ கீதமயோ கீததத்த்வார்தகோவித꞉॥
கீதஸம்ஶயஸஞ்சேத்தா கீதஸங்கீதஶாஶன꞉।
கீதார்தஜ்ஞோ கீததத்த்வோ கீதாதத்த்வம் கதாஶ்ரய꞉॥
கீதாஸாரோ(அ)த கீதாக்ருத்கீதாக்ருத்விக்னநாஶன꞉।
கீதாஶக்தோ கீதலீனோ கீதாவிகதஸஞ்ஜ்வர꞉॥
கீதைகத்ருக்கீதபூதி-
ர்கீதப்ரீதோ கதாலஸ꞉।
கீதவாத்யபடுர்கீத-
ப்ரபுர்கீதார்ததத்த்வவித்॥
கீதாகீதவிவேகஜ்ஞோ கீதாப்ரவணசேதன꞉।
கதபீர்கதவித்வேஷோ கதஸம்ஸாரபந்தன꞉॥
கதமாயோ கதத்ராஸோ கதது꞉கோ கதஜ்வர꞉।
கதாஸுஹ்ருத்கதஜ்ஞானோ கததுஷ்டாஶயோ கத꞉॥
கதார்திர்கதஸங்கல்போ கததுஷ்டவிசேஷ்டித꞉।
கதாஹங்காரஸஞ்சாரோ கததர்போ கதாஹித꞉॥
கதவிக்னோ கதபயோ கதாகதநிவாரக꞉।
கதவ்யதோ கதாபாயோ கததோஷோ கதே꞉ பர꞉॥
கதஸர்வவிகாரோ(அ)த கதகஞ்ஜிதகுஞ்ஜர꞉।
கதகம்பிதபூப்ருஷ்டோ கதருக்கதகல்மஷ꞉॥
கததைன்யோ கதஸ்தைன்யோ கதமானோ கதஶ்ரம꞉।
கதக்ரோதோ கதக்லாநிர்கதம்லானோ கதப்ரம꞉॥
கதாபாவோ கதபவோ கததத்த்வார்தஸம்ஶய꞉।
கயாஸுரஶிரஶ்சேத்தா கயாஸுரவரப்ரத꞉॥
கயாவாஸோ கயாநாதோ கயாவாஸிநமஸ்க்ருத꞉।
கயாதீர்தபலாத்யக்ஷோ கயாயாத்ராபலப்ரத꞉॥
கயாமயோ கயாக்ஷேத்ரம் கயாக்ஷேத்ரநிவாஸக்ருத்।
கயாவாஸிஸ்துதோ கயான்மதுவ்ரதலஸத்கட꞉॥
காயகோ காயகவரோ காயகேஷ்டபலப்ரத꞉।
காயகப்ரணயீ காதா காயகாபயதாயக꞉॥
காயகப்ரவணஸ்வாந்தோ காயக꞉ ப்ரதம꞉ ஸதா।
காயகோத்கீதஸம்ப்ரீதோ காயகோத்கடவிக்னஹா॥
கானகேயோ காயகேஶோ காயகாந்தரஸஞ்சர꞉।
காயகப்ரியத꞉ ஶஶ்வத் காயகாதீனவிக்ரஹ꞉॥
கேயோ கேயகுணோ கேயசரிதோ கேயதத்த்வவித்।
காயகத்ராஸஹா க்ரந்தோ க்ரந்ததத்த்வவிவேசக꞉॥
காடானுராகோ காடாங்கோ காடாகங்காஜலோ(அ)ன்வஹம்।
காடாவகாடஜலதி-
ர்காடப்ரஜ்ஞோ கதாமய꞉॥
காடப்ரத்யர்திஸைன்யோ(அ)த காடானுக்ரஹதத்பர꞉।
காடஶ்லேஷரஸாபிஜ்ஞோ காடநிர்வ்ருதிஸாதக꞉॥
கங்காதரேஷ்டவரதோ கங்காதரபயாபஹ꞉।
கங்காதரகுருர்கங்கா-
தரத்யாதபத꞉ ஸதா॥
கங்காதரஸ்துதோ கங்காதராராத்யோ கதஸ்மய꞉।
கங்காதரப்ரியோ கங்காதரோ கங்காம்புஸுந்தர꞉॥
கங்காஜலரஸாஸ்வாதசதுரோ காங்கதீரய꞉।
கங்காஜலப்ரணயவான் கங்காதீரவிஹாரக்ருத்॥
கங்காப்ரியோ காங்கஜலாவகாஹனபர꞉ ஸதா।
கந்தமாதனஸம்வாஸோ கந்தமாதனகேலிக்ருத்॥
கந்தானுலிப்தஸர்வாங்கோ கந்தலுப்தமதுவ்ரத꞉।
கந்தோ கந்தர்வராஜோ(அ)த கந்தர்வப்ரியக்ருத் ஸதா॥
கந்தர்வவித்யாதத்த்வஜ்ஞோ கந்தர்வப்ரீதிவர்தன꞉।
ககாரபீஜநிலயோ ககாரோ கர்விகர்வனுத்॥
கந்தர்வகணஸம்ஸேவ்யோ கந்தர்வவரதாயக꞉।
கந்தர்வோ கந்தமாதங்கோ கந்தர்வகுலதைவதம்॥
கந்தர்வகர்வஸஞ்ச்சேத்தா கந்தர்வவரதர்பஹா।
கந்தர்வப்ரவணஸ்வாந்தோ கந்தர்வகணஸம்ஸ்துத꞉॥
கந்தர்வார்சிதபாதாப்ஜோ கந்தர்வபயஹாரக꞉।
கந்தர்வாபயத꞉ ஶஶ்வத் கந்தர்வப்ரதிபாலக꞉॥
கந்தர்வகீதசரிதோ கந்தர்வப்ரணயோத்ஸுக꞉।
கந்தர்வகானஶ்ரவணப்ரணயீ கர்வபஞ்ஜன꞉॥
கந்தர்வத்ராணஸன்னத்தோ கந்தர்வஸமரக்ஷம꞉।
கந்தர்வஸ்த்ரீபிராராத்யோ கானம் கானபடு꞉ ஸதா॥
கச்சோ கச்சபதிர்கச்சநாயகோ கச்சகர்வஹா।
கச்சராஜோ(அ)த கச்சேஶோ கச்சராஜநமஸ்க்ருத꞉॥
கச்சப்ரியோ கச்சகுருர்கச்சத்ராணக்ருதோத்யம꞉।
கச்சப்ரபுர்கச்சசரோ கச்சப்ரியக்ருதோத்யம꞉॥
கச்சகீதகுணோ கச்சமர்யாதாப்ரதிபாலக꞉।
கச்சதாதா கச்சபர்தா கச்சவந்த்யோ குரோர்குரு꞉॥
க்ருத்ஸோ க்ருத்ஸமதோ க்ருத்ஸமதாபீஷ்டவரப்ரத꞉।
கீர்வாணகீதசரிதோ கீர்வாணகணஸேவித꞉॥
கீர்வாணவரதாதா ச கீர்வாணபயநாஶக்ருத்।
கீர்வாணகுணஸம்வீதோ கீர்வாணாராதிஸூதன꞉॥
கீர்வாணதாம கீர்வாணகோப்தா கீர்வாணகர்வஹ்ருத்।
கீர்வாணார்திஹரோ நித்யம் கீர்வாணவரதாயக꞉॥
கீர்வாணஶரணம் கீதநாமா கீர்வாணஸுந்தர꞉।
கீர்வாணப்ராணதோ கந்தா கீர்வாணானீகரக்ஷக꞉॥
குஹேஹாபூரகோ கந்தமத்தோ கீர்வாணபுஷ்டித꞉।
கீர்வாணப்ரயுதத்ராதா கீதகோத்ரோ கதாஹித꞉॥
கீர்வாணஸேவிதபதோ கீர்வாணப்ரதிதோ கலத்।
கீர்வாணகோத்ரப்ரவரோ கீர்வாணபலதாயக꞉॥
கீர்வாணப்ரியகர்தா ச கீர்வாணாகமஸாரவித்।
கீர்வாணாகமஸம்பத்தி-
ர்கீர்வாணவ்யஸனாபஹ꞉॥
கீர்வாணப்ரணயோ கீதக்ரஹணோத்ஸுகமானஸ꞉।
கீர்வாணப்ரமஸம்பேத்தா கீர்வாணகுருபூஜித꞉॥
க்ரஹோ க்ரஹபதிர்க்ராஹோ க்ரஹபீடாப்ரணாஶன꞉।
க்ரஹஸ்துதோ க்ரஹாத்யக்ஷோ க்ரஹேஶோ க்ரஹதைவதம்॥
க்ரஹக்ருத்க்ரஹபர்தா ச க்ரஹேஶானோ க்ரஹேஶ்வர꞉।
க்ரஹாராத்யோ க்ரஹத்ராதா க்ரஹகோப்தா க்ரஹோத்கட꞉॥
க்ரஹகீதகுணோ க்ரந்தப்ரணேதா க்ரஹவந்தித꞉।
கவீ கவீஶ்வரோ கர்வீ கர்விஷ்டோ கர்விகர்வஹா॥
கவாம் ப்ரியோ கவாம் நாதோ கவீஶானோ கவாம் பதி꞉।
கவ்யப்ரியோ கவாம் கோப்தா கவிஸம்பத்திஸாதக꞉॥
கவிரக்ஷணஸன்னத்தோ கவாம் பயஹர꞉ க்ஷணாத்।
கவிகர்வஹரோ கோதோ கோப்ரதோ கோஜயப்ரத꞉॥
கஜாயுதபலோ கண்டகுஞ்ஜன்மத்தமதுவ்ரத꞉।
கண்டஸ்தலலஸத்தான-
மிலன்மத்தாலிமண்டித꞉॥
குடோ குடப்ரியோ குண்டகலத்தானோ குடாஶன꞉।
குடாகேஶோ குடாகேஶஸஹாயோ குடலட்டுபுக்॥
குடபுக்குடபுக்கணயோ குடாகேஶவரப்ரத꞉।
குடாகேஶார்சிதபதோ குடாகேஶஸக꞉ ஸதா॥
கதாதரார்சிதபதோ கதாதரவரப்ரத꞉।
கதாயுதோ கதாபாணிர்கதாயுத்தவிஶாரத꞉॥
கதஹா கததர்பக்னோ கதகர்வப்ரணாஶன꞉।
கதக்ரஸ்தபரித்ராதா கதாடம்பரகண்டக꞉॥
குஹோ குஹாக்ரஜோ குப்தோ குஹாஶாயீ குஹாஶய꞉।
குஹப்ரீதிகரோ கூடோ கூடகுல்போ குணைகத்ருக்॥
கீர்கீஷ்பதிர்கிரீஶானோ கீர்தேவீகீதஸத்குண꞉।
கீர்தேவோ கீஷ்ப்ரியோ கீர்பூர்கீராத்மா கீஷ்ப்ரியங்கர꞉॥
கீர்பூமிர்கீரஸஜ்ஞோ(அ)த கீ꞉ப்ரஸன்னோ கிரீஶ்வர꞉।
கிரீஶஜோ கிரௌஶாயீ கிரிராஜஸுகாவஹ꞉॥
கிரிராஜார்சிதபதோ கிரிராஜநமஸ்க்ருத꞉।
கிரிராஜகுஹாவிஷ்டோ கிரிராஜாபயப்ரத꞉॥
கிரிராஜேஷ்டவரதோ கிரிராஜப்ரபாலக꞉।
கிரிராஜஸுதாஸூனு-
ர்கிரிராஜஜயப்ரத꞉॥
கிரிவ்ரஜவனஸ்தாயீ கிரிவ்ரஜசர꞉ ஸதா।
கர்கோ கர்கப்ரியோ கர்கதேஹோ கர்கநமஸ்க்ருத꞉॥
கர்கபீதிஹரோ கர்கவரதோ கர்கஸம்ஸ்துத꞉।
கர்ககீதப்ரஸன்னாத்மா கர்கானந்தகர꞉ ஸதா॥
கர்கப்ரியோ கர்கமானப்ரதோ கர்காரிபஞ்ஜக꞉।
கர்கவர்கபரித்ராதா கர்கஸித்திப்ரதாயக꞉॥
கர்கக்லானிஹரோ கர்கப்ரமஹ்ருத்கர்கஸங்கத꞉।
கர்காசார்யோ கர்கமுநிர்கர்க-
ஸம்மானபாஜன꞉॥
கம்பீரோ கணிதப்ரஜ்ஞோ கணிதாகமஸாரவித்।
கணகோ கணகஶ்லாக்யோ கணகப்ரணயோத்ஸுக꞉॥
கணகப்ரவணஸ்வாந்தோ கணிதோ கணிதாகம꞉।
கத்யம் கத்யமயோ கத்யபத்யவித்யாவிஶாரத꞉॥
கலலக்னமஹாநாகோ கலதர்சிர்கலஸன்மத꞉।
கலத்குஷ்டிவ்யதாஹந்தா கலத்குஷ்டிஸுகப்ரத꞉॥
கம்பீரநாபிர்கம்பீரஸ்வரோ கம்பீரலோசன꞉।
கம்பீரகுணஸம்பன்னோ கம்பீரகதிஶோபன꞉॥
கர்பப்ரதோ கர்பரூபோ கர்பாபத்விநிவாரக꞉।
கர்பாகமனஸந்நாஶோ கர்பதோ கர்பஶோகனுத்॥
கர்பத்ராதா கர்பகோப்தா கர்பபுஷ்டிகர꞉ ஸதா।
கர்பாஶ்ரயோ கர்பமயோ கர்பாமயநிவாரக꞉॥
கர்பாதாரோ கர்பதரோ கர்பஸந்தோஷஸாதக꞉।
கர்பகௌரவஸந்தானஸந்தானம் கர்பவர்கஹ்ருத்॥
கரீயான் கர்வனுத்கர்வமர்தீ கரதமர்தக꞉।
குருஸந்தாபஶமனோ குருராஜ்யஸுகப்ரத꞉॥

அத பலஶ்ருதி꞉
நாம்னாம் ஸஹஸ்ரமுதிதம் மஹத்கணபதேரிதம்।
ககாராதிஜகத்வந்த்யம் கோபனீயம் ப்ரயத்னத꞉॥
ய இதம் ப்ரயத꞉ ப்ராதஸ்த்ரிஸந்த்யம் வா படேன்னர꞉।
வாஞ்சிதம் ஸமவாப்னோதி நாத்ர கார்யா விசாரணா॥
புத்ரார்தீ லபதே புத்ரான் தனார்தீ லபதே தனம்।
வித்யார்தீ லபதே வித்யாம் ஸத்யம் ஸத்யம் ந ஸம்ஶய꞉॥
பூர்ஜத்வசி ஸமாலிக்ய குங்குமேன ஸமாஹித꞉।
சதுர்தாம் பௌமவாரோ ச சந்த்ரஸூர்யோபராககே॥
பூஜயித்வா கணதீஶம் யதோக்தவிதினா புரா।
பூஜயேத் யோ யதாஶக்த்யா ஜுஹுயாச்ச ஶமீதலை꞉॥
குரும் ஸம்பூஜ்ய வஸ்த்ராத்யை꞉ க்ருத்வா சாபி ப்ரதக்ஷிணாம்।
தாரயேத் ய꞉ ப்ரயத்னேன ஸ ஸாக்ஷாத் கணநாயக꞉॥
ஸுராஶ்சாஸுரவர்யாஶ்ச பிஶாசா꞉ கின்னரோரக꞉।
ப்ரணமந்தி ஸதா தம் வை துஷ்ட்வாம் விஸ்மிதமானஸா꞉॥
ராஜா ஸபதி வஶ்ய꞉ ஸ்யாத் காமின்யஸ்தத்வஶே ஸ்திரா꞉।
தஸ்ய வம்ஶோ ஸ்திரா லக்ஷ்மீ꞉ கதாபி ந விமுஞ்சதி॥
நிஷ்காமோ ய꞉ படேதேதத் கணேஶ்வரபராயண꞉।
ஸ ப்ரதிஷ்டாம் பராம் ப்ராப்ய நிஜலோகமவாப்னுயாத்॥
இதம் தே கீர்திதம் நாம்னாம் ஸஹஸ்ரம் தேவி பாவனம்।
ந தேயம் க்ருபணயாத ஶடாய குருவித்விஷே॥
தத்த்வா ச ப்ரம்ஶமாப்னோதி தேவதாயா꞉ ப்ரகோபத꞉॥
இதி ஶ்ருத்வா மஹாதேவீ ததா விஸ்மிதமானஸா।
பூஜயாமாஸ விதிவத்கணேஶ்வரபதத்வயம்॥

 

 

Click below to listen to Ganesha Gakara Sahasranama Stotram 

 

Ganesha Gakara Sahasranama Stotram

 

 

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |