கணநாயக அஷ்டக ஸ்தோத்திரம்

 

Gananayaka Ashtakam

 

ஏகதந்தம் மஹாகாயம் தப்தகாஞ்சனஸன்னிபம்|
லம்போதரம் விஶாலாக்ஷம் வந்தே(அ)ஹம் கணநாயகம்|
மௌஞ்ஜீக்ருஷ்ணாஜினதரம் நாகயஜ்ஞோபவீதினம்|
பாலேந்துஸுகலாமௌலிம் வந்தே(அ)ஹம் கணநாயகம்|
அம்பிகாஹ்ருதயானந்தம் மாத்ருபி꞉ பரிவேஷ்டிதம்|
பக்திப்ரியம் மதோன்மத்தம் வந்தே(அ)ஹம் கணநாயகம்|
சித்ரரத்னவிசித்ராங்கம் சித்ரமாலாவிபூஷிதம்|
சித்ரரூபதரம் தேவம் வந்தே(அ)ஹம் கணநாயகம்|
கஜவக்த்ரம் ஸுரஶ்ரேஷ்டம் கர்ணசாமரபூஷிதம்|
பாஶாங்குஶதரம் தேவம் வந்தே(அ)ஹம் கணநாயகம்|
மூஷகோத்தமமாருஹ்ய தேவாஸுரமஹாஹவே|
யோத்துகாமம் மஹாவீர்யம் வந்தே(அ)ஹம் கணநாயகம்|
யக்ஷகிந்நரகந்தர்வ-
ஸித்தவித்யாதரை꞉ ஸதா|
ஸ்தூயமானம் மஹாத்மானம் வந்தே(அ)ஹம் கணநாயகம்|
ஸர்வவிக்னஹரம் தேவம் ஸர்வவிக்னவிவர்ஜிதம்|
ஸர்வஸித்திப்ரதாதாரம் வந்தே(அ)ஹம் கணநாயகம்|
கணாஷ்டகமிதம் புண்யம் ய꞉ படேத் ஸததம் நர꞉|
ஸித்த்யந்தி ஸர்வகார்யாணி வித்யாவான் தனவான் பவேத்|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

 

Video - Ganesha Pancharatna Stotram 

 

Ganesha Pancharatna Stotram

 

 

Video - Pranamamyaham Sri Gauri Sutam Carnatic Classical Song 

 

Pranamamyaham Sri Gauri Sutam Carnatic Classical Song

 

 

Video -Brahmanaspati Suktam 

 

Brahmanaspati Suktam

 

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |