கணேச ஆர்த்தி

ஜய கணேஶ ஜய கணேஶ ஜய கணேஶ தேவா।
மாதா ஜாகீ பார்வதீ பிதா மஹாதேவா।
பான சஃடேம் பூல சஃடேம் ஔர சஃடேம் மேவா।
லடுவன கா போக லகே ஸந்த கரே ஸேவா।
ஏகதந்த தயாவந்த சார புஜா தாரீ।
மஸ்தக ஸிந்தூர ஸோஹே மூஸே கீ ஸவாரீ।
அந்தன கோ ஆங்க தேத கோஃடின கோ காயா।
பாஞ்ஜன கோ புத்ர தேத நிர்தன கோ மாயா।
தீனன கீ லாஜ ராகோ ஶம்பு ஸுத வாரீ।
காமனா கோ பூரா கரோ ஜக பலிஹாரீ ।
ஜய கணேஶ ஜய கணேஶ ஜய கணேஶ தேவா।
ஸூரஶ்யாம ஶரண ஆயே ஸுபல கீஜே ஸேவா।

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |