கணேச அஷ்டோத்தர சதநாமாவளி

ௐ கணேஶ்வராய நம꞉ ௐ கணக்ரீடாய நம꞉ ௐ மஹாகணபதயே நம꞉ ௐ விஶ்வகர்த்ரே நம꞉ ௐ விஶ்வமுகாய நம꞉
ௐ துர்ஜயாய நம꞉ ௐ தூர்ஜயாய நம꞉ ௐ ஜயாய நம꞉ ௐ ஸுரூபாய நம꞉ ௐ ஸர்வநேத்ராதிவாஸாய நம꞉
ௐ வீராஸநாஶ்ரயாய நம꞉ ௐ யோகாதிபாய நம꞉ ௐ தாரகஸ்தாய நம꞉ ௐ புருஷாய நம꞉ ௐ கஜகர்ணகாய நம꞉
ௐ சித்ராங்காய நம꞉ ௐ ஶ்யாமதஶனாய நம꞉ ௐ பாலசந்த்ராய நம꞉ ௐ சதுர்புஜாய நம꞉ ௐ ஶம்புதேஜஸே நம꞉
ௐ யஜ்ஞகாயாய நம꞉ ௐ ஸர்வாத்மனே நம꞉ ௐ ஸாமப்ரும்ஹிதாய நம꞉ ௐ குலாசலாம்ஸாய நம꞉ ௐ வ்யோமநாபயே நம꞉
ௐ கல்பத்ருமவனாலயாய நம꞉ ௐ ஸ்தூலகுக்ஷயே நம꞉ ௐ பீனவக்ஷயே நம꞉ ௐ ப்ருஹத்புஜாய நம꞉ ௐ பீனஸ்கந்தாய நம꞉
ௐ கம்புகண்டாய நம꞉ ௐ லம்போஷ்டாய நம꞉ ௐ லம்பநாஸிகாய நம꞉ ௐ ஸர்வாவயவஸம்பூர்ணாய நம꞉ ௐ ஸர்வலக்ஷணலக்ஷிதாய நம꞉
ௐ இக்ஷுசாபதராய நம꞉ ௐ ஶூலினே நம꞉ ௐ காந்திகந்தலிதாஶ்ரயாய நம꞉ ௐ அக்ஷமாலாதராய நம꞉ ௐ ஜ்ஞானமுத்ராவதே நம꞉
ௐ விஜயாவஹாய நம꞉ ௐ காமினீகாமனாகாமமாலினீகேலிலாலிதாய நம꞉ ௐ அமோகஸித்தயே நம꞉ ௐ ஆதாராய நம꞉
ௐ ஆதாராதேயவர்ஜிதாய நம꞉ ௐ இந்தீவரதலஶ்யாமாய நம꞉ ௐ இந்துமண்டலநிர்மலாய நம꞉ ௐ கர்மஸாக்ஷிணே நம꞉ ௐ கர்மகர்த்ரே நம꞉
ௐ கர்மாகர்மபலப்ரதாய நம꞉ ௐ கமண்டலுதராய நம꞉ ௐ கல்பாய நம꞉ ௐ கபர்தினே நம꞉ ௐ கடிஸூத்ரப்ருதே நம꞉
ௐ காருண்யதேஹாய நம꞉ ௐ கபிலாய நம꞉ ௐ குஹ்யாகமநிரூபிதாய நம꞉ ௐ குஹாஶயாய நம꞉ ௐ குஹாப்திஸ்தாய நம꞉
ௐ கடகும்பாய நம꞉ ௐ கடோதராய நம꞉ ௐ பூர்ணானந்தாய நம꞉ ௐ பரானந்தாய நம꞉ ௐ தனதாய நம꞉
ௐ தரணாதராய நம꞉ ௐ ப்ருஹத்தமாய நம꞉ ௐ ப்ரஹ்மபராய நம꞉ ௐ ப்ரஹ்மண்யாய நம꞉ ௐ ப்ரஹ்மவித்ப்ரியாய நம꞉
ௐ பவ்யாய நம꞉ ௐ பூதாலயாய நம꞉ ௐ போகதாத்ரே நம꞉ ௐ மஹாமனஸே நம꞉ ௐ வரேண்யாய நம꞉
ௐ வாமதேவாய நம꞉ ௐ வந்த்யாய நம꞉ ௐ வஜ்ரநிவாரணாய நம꞉ ௐ விஶ்வகர்த்ரே நம꞉ ௐ விஶ்வசக்ஷுஷே நம꞉
ௐ ஹவனாய நம꞉ ௐ ஹவ்யகவ்யபுஜே நம꞉ ௐ ஸ்வதந்த்ராய நம꞉ ௐ ஸத்யஸங்கல்பாய நம꞉ ௐ ஸௌபாக்யவர்தனாய நம꞉
ௐ கீர்திதாய நம꞉ ௐ ஶோகஹாரிணே நம꞉ ௐ த்ரிவர்கபலதாயகாய நம꞉ ௐ சதுர்பாஹவே நம꞉ ௐ சதுர்தந்தாய நம꞉
ௐ சதுர்தீதிதிஸம்பவாய நம꞉ ௐ ஸஹஸ்ரஶீர்ஷே புருஷாய நம꞉ ௐ ஸஹஸ்ராக்ஷாய நம꞉ ௐ ஸஹஸ்ரபாதே நம꞉ ௐ காமரூபாய நம꞉
ௐ காமகதயே நம꞉ ௐ த்விரதாய நம꞉ ௐ த்வீபரக்ஷகாய நம꞉ ௐ க்ஷேத்ராதிபாய நம꞉ ௐ க்ஷமாபர்த்ரே நம꞉
ௐ லயஸ்தாய நம꞉ ௐ லட்டுகப்ரியாய நம꞉ ௐ ப்ரதிவாதிமுகஸ்தம்பாய நம꞉ ௐ ஶிஷ்டசித்தப்ரஸாதனாய நம꞉
ௐ பகவதே நம꞉ ௐ பக்திஸுலபாய நம꞉ ௐ யாஜ்ஞிகாய நம꞉ ௐ யாஜகப்ரியாய நம꞉

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |