கனாதிப பஞ்ச ரத்ன ஸ்தோத்திரம்

அஶேஷகர்மஸாக்ஷிணம் மஹாகணேஶமீஶ்வரம்
ஸுரூபமாதிஸேவிதம் த்ரிலோகஸ்ருஷ்டிகாரணம்.
கஜாஸுரஸ்ய வைரிணம் பராபவர்கஸாதனம்
குணேஶ்வரம் கணஞ்ஜயம் நமாம்யஹம் கணாதிபம்.
யஶோவிதானமக்ஷரம் பதங்ககாந்திமக்ஷயம்
ஸுஸித்திதம் ஸுரேஶ்வரம் மனோஹரம் ஹ்ருதிஸ்திதம்.
மனோமயம் மஹேஶ்வரம் நிதிப்ரியம் வரப்ரதம்
கணப்ரியம் கணேஶ்வரம் நமாம்யஹம் கணாதிபம்.
நதேஶ்வரம் நரேஶ்வரம் ந்ருதீஶ்வரம் ந்ருபேஶ்வரம்
தபஸ்வினம் கடோதரம் தயான்விதம் ஸுதீஶ்வரம்.
ப்ருஹத்புஜம் பலப்ரதம் ஸமஸ்தபாபநாஶனம்
கஜானனம் குணப்ரபும் நமாம்யஹம் கணாதிபம்.
உமாஸுதம் திகம்பரம் நிராமயம் ஜகன்மயம்
நிரங்குஶம் வஶீகரம் பவித்ரரூபமாதிமம்.
ப்ரமோததம் மஹோத்கடம் விநாயகம் கவீஶ்வரம்
குணாக்ருதிம் ச நிர்குணம் நமாம்யஹம் கணாதிபம்.
ரஸப்ரியம் லயஸ்திதம் ஶரண்யமக்ர்யமுத்தமம்
பராபிசாரநாஶகம் ஸதாஶிவஸ்வரூபிணம்.
ஶ்ருதிஸ்ம்ருதிப்ரவர்தகம் ஸஹஸ்ரநாமஸம்ஸ்துதம்
கஜோத்தமம் நராஶ்ரயம் நமாம்யஹம் கணாதிபம்.
கணேஶபஞ்சசாமரீம் ஸ்துதிம் ஸதா ஸனாதனீம்
ஸதா கணாதிபம் ஸ்மரன் படன் லபேத ஸஜ்ஜன꞉.
பராம் கதிம் மதிம் ரதிம் கணேஶபாதஸாரஸே
யஶ꞉ப்ரதே மனோரமே பராத்பரே ச நிர்மலே.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |