கிருஷ்ண ஆச்ரய ஸ்தோத்திரம்

ஸர்வமார்கேஷு நஷ்டேஷு கலௌ ச கலதர்மிணி.
பாஷண்டப்ரசுரே லோகே க்ருஷ்ண ஏவ கதிர்மம.
ம்லேச்சாக்ராந்தேஷு தேஶேஷு பாபைகநிலயேஷு ச.
ஸத்பீடாவ்யக்ரலோகேஷு க்ருஷ்ண ஏவ கதிர்மம.
கங்காதிதீர்தவர்யேஷு துஷ்டைரேவாவ்ருதேஷ்விஹ.
திரோஹிதாதிதைவேஷு க்ருஷ்ண ஏவ கதிர்மம.
அஹங்காரவிமூடேஷு ஸத்ஸு பாபானுவர்திஷு.
லோபபூஜார்தலாபேஷு க்ருஷ்ண ஏவ கதிர்மம.
அபரிஜ்ஞானநஷ்டேஷு மந்த்ரேஷ்வவ்ரதயோகிஷு.
திரோஹிதார்ததைவேஷு க்ருஷ்ண ஏவ கதிர்மம.
நானாவாதவிநஷ்டேஷு ஸர்வகர்மவ்ரதாதிஷு.
பாஷண்டைகப்ரயத்னேஷு க்ருஷ்ண ஏவ கதிர்மம.
அஜாமிலாதிதோஷாணாம் நாஶகோ(அ)னுபவே ஸ்தித꞉.
ஜ்ஞாபிதாகிலமாஹாத்ம்ய꞉ க்ருஷ்ண ஏவ கதிர்மம.
ப்ராக்ருதா꞉ ஸகலா தேவா கணிதானந்தகம் ப்ருஹத்.
பூர்ணானந்தோ ஹரிஸ்தஸ்மாத்க்ருஷ்ண ஏவ கதிர்மம.
விவேகதைர்யபக்த்யாதி- ரஹிதஸ்ய விஶேஷத꞉.
பாபாஸக்தஸ்ய தீனஸ்ய க்ருஷ்ண ஏவ கதிர்மம.
ஸர்வஸாமர்த்யஸஹித꞉ ஸர்வத்ரைவாகிலார்தக்ருத்.
ஶரணஸ்தஸமுத்தாரம் க்ருஷ்ணம் விஜ்ஞாபயாம்யஹம்.
க்ருஷ்ணாஶ்ரயமிதம் ஸ்தோத்ரம் ய꞉ படேத் க்ருஷ்ணஸந்நிதௌ.
தஸ்யாஶ்ரயோ பவேத் க்ருஷ்ண இதி ஶ்ரீவல்லபோ(அ)ப்ரவீத்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |