ருண மோசன கனேச ஸ்துதி

ரக்தாங்கம் ரக்தவஸ்த்ரம் ஸிதகுஸுமகணை꞉ பூஜிதம் ரக்தகந்தை꞉
க்ஷீராப்தௌ ரத்னபீடே ஸுரதருவிமலே ரத்னஸிம்ஹாஸனஸ்தம்.
தோர்பி꞉ பாஶாங்குஶேஷ்டா- பயதரமதுலம் சந்த்ரமௌலிம் த்ரிணேத்ரம்
த்யாயே்சாந்த்யர்தமீஶம் கணபதிமமலம் ஶ்ரீஸமேதம் ப்ரஸன்னம்.
ஸ்மராமி தேவதேவேஶம் வக்ரதுண்டம் மஹாபலம்.
ஷடக்ஷரம் க்ருபாஸிந்தும் நமாமி ருணமுக்தயே.
ஏகாக்ஷரம் ஹ்யேகதந்தமேகம் ப்ரஹ்ம ஸனாதனம்.
ஏகமேவாத்விதீயம் ச நமாமி ருணமுக்தயே.
மஹாகணபதிம் தேவம் மஹாஸத்த்வம் மஹாபலம்.
மஹாவிக்னஹரம் ஶம்போர்நமாமி ருணமுக்தயே.
க்ருஷ்ணாம்பரம் க்ருஷ்ணவர்ணம் க்ருஷ்ணகந்தானுலேபனம்.
க்ருஷ்ணஸர்போபவீதம் ச நமாமி ருணமுக்தயே.
ரக்தாம்பரம் ரக்தவர்ணம் ரக்தகந்தானுலேபனம்.
ரக்தபுஷ்பப்ரியம் தேவம் நமாமி ருணமுக்தயே.
பீதாம்பரம் பீதவர்ணம் பீதகந்தானுலேபனம் .
பீதபுஷ்பப்ரியம் தேவம் நமாமி ருணமுக்தயே.
தூம்ராம்பரம் தூம்ரவர்ணம் தூம்ரகந்தானுலேபனம் .
ஹோமதூமப்ரியம் தேவம் நமாமி ருணமுக்தயே.
பாலநேத்ரம் பாலசந்த்ரம் பாஶாங்குஶதரம் விபும்.
சாமராலங்க்ருதம் தேவம் நமாமி ருணமுக்தயே.
இதம் த்வ்ருணஹரம் ஸ்தோத்ரம் ஸந்த்யாயாம் ய꞉ படேன்னர꞉.
கணேஶக்ருபயா ஶீக்ரம்ருணமுக்தோ பவிஷ்யதி.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |