ஏகதந்த சரணாகதி ஸ்தோத்திரம்

ஸதாத்மரூபம் ஸகலாதி- பூதமமாயினம் ஸோ(அ)ஹமசிந்த்யபோதம்.
அநாதிமத்யாந்தவிஹீனமேகம் தமேகதந்தம் ஶரணம் வ்ரஜாம꞉.
அனந்தசித்ரூபமயம் கணேஶமபேதபேதாதி- விஹீனமாத்யம்.
ஹ்ருதி ப்ரகாஶஸ்ய தரம் ஸ்வதீஸ்தம் தமேகதந்தம் ஶரணம் வ்ரஜாம꞉.
ஸமாதிஸம்ஸ்தம் ஹ்ருதி யோகினாம் யம் ப்ரகாஶரூபேண விபாதமேதம்.
ஸதா நிராலம்பஸமாதிகம்யம் தமேகதந்தம் ஶரணம் வ்ரஜாம꞉.
ஸ்வபிம்பபாவேன விலாஸயுக்தாம் ப்ரத்யக்ஷமாயாம் விவிதஸ்வரூபாம்.
ஸ்வவீர்யகம் தத்ர ததாதி யோ வை தமேகதந்தம் ஶரணம் வ்ரஜாம꞉.
த்வதீயவீர்யேண ஸமர்தபூதஸ்வமாயயா ஸம்ரசிதம் ச விஶ்வம்.
துரீயகம் ஹ்யாத்மப்ரதீதிஸஞ்ஜ்ஞம் தமேகதந்தம் ஶரணம் வ்ரஜாம꞉.
ஸ்வதீயஸத்தாதரமேகதந்தம் குணேஶ்வரம் யம் குணபோதிதாரம்.
பஜந்தமத்யந்தமஜம் த்ரிஸம்ஸ்தம் தமேகதந்தம் ஶரணம் வ்ரஜாம꞉.
ததஸ்வயா ப்ரேரிதநாதகேன ஸுஷுப்திஸஞ்ஜ்ஞம் ரசிதம் ஜகத்வை.
ஸமானரூபம் ஹ்யுபயத்ரஸம்ஸ்தம் தமேகதந்தம் ஶரணம் வ்ரஜாம꞉.
ததேவ விஶ்வம் க்ருபயா ப்ரபூதம் த்விபாவமாதௌ தமஸா விபாந்தம்.
அனேகரூபம் ச ததைகபூதம் தமேகதந்தம் ஶரணம் வ்ரஜாம꞉.
ததஸ்த்வயா ப்ரேரிதகேன ஸ்ருஷ்டம் பபூவ ஸூக்ஷ்மம் ஜகதேகஸம்ஸ்தம்.
ஸுஸாத்த்விகம் ஸ்வப்னமனந்தமாத்யம் தமேகதந்தம் ஶரண வ்ரஜாம꞉.
ததேவ ஸ்வப்னம் தபஸா கணேஶ ஸுஸித்தரூபம் விவிதம் பபூவ.
ஸதைகரூபம் க்ருபயா ச தே(அ)த்ய தமேகதந்தம் ஶரணம் வ்ரஜாம꞉.
த்வதாஜ்ஞயா தேன த்வயா ஹ்ருதிஸ்தம் ததா ஸுஸ்ருஷ்டம் ஜகதம்ஶரூபம்.
விபின்னஜாக்ரன்மயமப்ரமேயம் தமேகதந்தம் ஶரணம் வ்ரஜாம꞉.
ததேவ ஜாக்ரத்ரஜஸா விபாதம் விலோகிதம் த்வத்க்ருபயா ஸ்ம்ருதேன.
பபூவ பின்னம் ச ஸதைகரூபம் தமேகதந்தம் ஶரணம் வ்ரஜாம꞉.
ஸதேவ ஸ்ருஷ்ட்வா ப்ரக்ருதிஸ்வபாவாத்ததந்தரே த்வம் ச விபாஸி நித்யம்.
திய꞉ ப்ரதாதா கணநாத ஏகஸ்தமேகதந்தம் ஶரணம் வ்ரஜாம꞉.
த்வதாஜ்ஞயா பாந்தி க்ரஹாஶ்ச ஸர்வே ப்ரகாஶரூபாணி விபாந்தி கே வை.
ப்ரமந்தி நித்யம் ஸ்வவிஹாரகார்யாஸ்த- மேகதந்தம் ஶரணம் வ்ரஜாம꞉.
த்வதாஜ்ஞயா ஸ்ருஷ்டிகரோ விதாதா த்வதாஜ்ஞயா பாலக ஏவ விஷ்ணு꞉.
த்வதாஜ்ஞயா ஸம்ஹரகோ ஹரோ(அ)பி தமேகதந்தம் ஶரணம் வ்ரஜாம꞉.
யதாஜ்ஞயா பூமிஜலே(அ)த்ர ஸம்ஸ்தே யதாஜ்ஞயாப꞉ ப்ரவஹந்தி நத்ய꞉.
ஸ்வதீர்தஸம்ஸ்தஶ்ச க்ருத꞉ ஸமுத்ரஸ்தமேகதந்தம் ஶரணம் வ்ரஜாம꞉.
யதாஜ்ஞயா தேவகணா திவிஸ்தா யச்சந்தி வை கர்மபலானி நித்யம்.
யதாஜ்ஞயா ஶைலகணா꞉ ஸ்திரா வை தமேகதந்தம் ஶரணம் வ்ரஜாம꞉.
யதாஜ்ஞயா ஶேஷதராதரோ வை யதாஜ்ஞயா மோஹப்ரதஶ்ச காம꞉.
யதாஜ்ஞயா காலதரோ(அ)ர்யமா ச தமேகதந்தம் ஶரணம் வ்ரஜாம꞉.
யதாஜ்ஞயா வாதி விபாதி வாயுர்யதாஜ்ஞயாக்னி- ர்ஜடராதிஸம்ஸ்த꞉.
யதாஜ்ஞயேதம் ஸசராசரம் ச தமேகதந்தம் ஶரணம் வ்ரஜாம꞉.
யதந்தரே ஸம்ஸ்திதமேகதந்த- ஸ்ததாஜ்ஞயா ஸர்வமிதம் விபாதி.
அனந்தரூபம் ஹ்ருதி போதகம் யஸ்தமேகதந்தம் ஶரணம் வ்ரஜாம꞉.
ஸுயோகினோ யோகபலேன ஸாத்யம் ப்ரகுர்வதே க꞉ ஸ்தவனேன ஸ்தௌதி.
அத꞉ ப்ரணாமேன ஸுஸித்திதோ(அ)ஸ்து தமேகதந்தம் ஶரணம் வ்ரஜாம꞉.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |