கணநாத ஸ்தோத்திரம்

ப்ராத꞉ ஸ்மராமி கணநாதமுகாரவிந்தம்
நேத்ரத்ரயம் மதஸுகந்திதகண்டயுக்மம்.
ஶுண்டஞ்ச ரத்னகடமண்டிதமேகதந்தம்
த்யானேன சிந்திதபலம் விதரன்னமீக்ஷ்ணம்.
ப்ராத꞉ ஸ்மராமி கணநாதபுஜானஶேஷா-
நப்ஜாதிபிர்விலஸிதான் லஸிதாங்கதைஶ்ச.
உத்தண்டவிக்னபரிகண்டன- சண்டதண்டான்
வாஞ்சாதிகம் ப்ரதிதினம் வரதானதக்ஷான்.
ப்ராத꞉ ஸ்மராமி கணநாதவிஶாலதேஹம்
ஸிந்தூரபுஞ்ஜபரிரஞ்ஜித- காந்திகாந்தம்.
முக்தாபலைர்மணி- கணைர்லஸிதம் ஸமந்தாத்
ஶ்லிஷ்டம் முதா தயிதயா கில ஸித்தலக்ஷ்ம்யா.
ப்ராத꞉ ஸ்துவே கணபதிம் கணராஜராஜம்
மோதப்ரமோதஸுமுகாதி- கணைஶ்ச ஜுஷ்டம்.
ஶக்த்யஷ்டபிர்விலஸிதம் நதலோகபாலம்
பக்தார்திபஞ்ஜனபரம் வரதம் வரேண்யம்.
ப்ராத꞉ ஸ்மராமி கணநாயகநாமரூபம்
லம்போதரம் பரமஸுந்தரமேகதந்தம்.
ஸித்திப்ரதம் கஜமுகம் ஸுமுகம் ஶரண்யம்
ஶ்ரேயஸ்கரம் புவனமங்கலமாதிதேவம்.
ய꞉ ஶ்லோகபஞ்சகமிதம் படதி ப்ரபாதே
பக்த்யா க்ருஹீதசரணோ கணநாயகஸ்ய.
தஸ்மை ததாதி முதிதோ வரதானதக்ஷ-
ஶ்சிந்தாமணிர்நிகில- சிந்திதமர்தகாமம்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |