ಗುಹ ಮಾನಸ ಪೂಜಾ ಸ್ತೋತ್ರ

ಗುಕಾರೋ ಹ್ಯಾಖ್ಯಾತಿ ಪ್ರಬಲಮನಿವಾರ್ಯಂ ಕಿಲ ತಮೋ
ಹಕಾರೋ ಹಾನಿಂ ಚ ಪ್ರಥಯತಿತರಾಮೇವ ಜಗತಿ.
ಅತೋ ಮೋಹಾಂಧತ್ವಂ ಶಿಥಿಲಯತಿ ಯನ್ನಾಮ ಗುಹ
ಇತ್ಯಮುಂ ದೇವಂ ಧ್ಯಾಯಾಮ್ಯಭಿಲಷಿತಸಂಧಾನನಿಪುಣಂ.
ಸಮಾಶ್ಲಿಷ್ಟಂ ವಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮುಪಘಟಿತಂ ಬಾಹುವಿಟಪೈಃ
ಸ್ವಮೂಲಾಯಾತಾನಾಂ ಸಮುಚಿತಫಲಪ್ರಾಪಣಚಣಂ.
ಸ್ವಸೇವಾನಿಷ್ಠಾನಾಂ ಸತತಮಪಿ ಸೌಖ್ಯೋಪಗಮಕಂ
ಸದಾ ಧ್ಯಾಯಾಮ್ಯೇನಂ ಕಮಪಿ ತು ಗುಹಾಖ್ಯಂ ವಿಟಪಿನಂ.
ಸುರಾಣಾಂ ಸಂಘಾತೈಸ್ಸಮುಪಗತೈಃ ಸಾಂದ್ರಕುತುಕೈಃ
ಸಮಾರಾಧ್ಯ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಭಜ ವಿಹಿತಮಾವಾಹನಮಿದಂ.
ಸಮಂತಾತ್ಸದ್ರತ್ನೈಃ ಸಮುಪಹಿತಸೋಪಾನಸರಣಿ-
ಸ್ಫುರನ್ನಾನಾಶೋಭಂ ರಚಿತಮಪಿ ಸಿಂಹಾಸನಮಿದಂ.
ಹೃತಂ ಗಂಗಾತುಂಗಾದ್ಯಖಿಲತಟಿನೀಭ್ಯೋಽತಿವಿಮಲಂ
ಸುತೀರ್ಥಂ ಪಾದ್ಯಾರ್ಥಂ ತವ ನಿಹಿತಮಂಗೀಕುರು ವಿಭೋ.
ತಥಾ ಪುಣ್ಯೈಸ್ತೀರ್ಥೈರ್ವಿಹಿತಮಿದಮರ್ಘ್ಯಾಚಮನಕಂ
ದಯಾರ್ದ್ರಾಂ ದೃಷ್ಟಿಂ ಮೇ ದಿಶ ದಿಶ ದಯಾಬ್ಧೇ ಹರಸುತ.
ಸಮಂತಾತ್ಸ್ನಾನೀಯೈಃ ಪರಿಮಲಗುಣೋತ್ಕರ್ಷಭರಿತೈಃ
ಸ್ಫುರನ್ಮಾಣಿಕ್ಯಾದಿಪ್ರತಿಖಚಿತಸದ್ರತ್ನಫಲಕೇ.
ಸಮಾಸೀನಂ ಹಿ ತ್ವಾಂ ಸುಚಿರಮಭಿಷಂಚನ್ನಸುಲಭಂ
ಪರಾನಂದಂ ಯಾಸ್ಯಾಮ್ಯನುಪಧಿಕೃಪಾಬ್ಧೇ ಹರಸುತ.
ಸುವಾಸೋಭಿಶ್ಚಾಂಗಂ ತವ ಕಿಲ ಸಮಾಚ್ಛಾದ್ಯ ಸಪದಿ
ಪ್ರಸಾಧ್ಯಾಂಸೇ ಶುಭ್ರಂ ವಿಮಲಮುಪವೀತಂ ನವಗುಣಂ.
ಪ್ರಭೂತಾಂಸ್ತೇ ಗಂಧಾನ್ ಗಿರಿಶಸುತ ಸಂಧಾಯ ನಿಟಿಲೇ
ಸುಖಾಸೀನಂ ಹಿ ತ್ವಾಂ ನನು ಖಲು ದಿದೃಕ್ಷೇ ಚಪಲಧೀಃ.
ಕಿರೀಟಾನಾಂ ಷಟ್ಕಂ ತವ ಹಿ ಕಲಯನ್ ಷಣ್ಮುಖ ಶಿರ-
ಸ್ಸ್ತ್ವಥ ಗ್ರೀವಾಯಾಂ ತೇ ಸಮನುಘಟಯನ್ ಹಾರಲತಿಕಾಂ.
ಲಲಾಟೇಷ್ವಾತನ್ವನ್ ತಿಲಕಮಥ ತೇ ಕುಂಡಲಗಣಂ
ಸಮರ್ಘಂ ಶ್ರೋತ್ರೇಷು ಕ್ಷಣಮಪಿ ದಿದೃಕ್ಷೇ ಭವಸುತ.
ಅಮಂದೈರ್ಮಂದಾರದ್ರುಮಕುಸುಮಸಂಘೈಃ ಸುರಭಿಲೈಃ
ಸಮರ್ಚನ್ ಸಾಮೋದಂ ತವ ಹಿ ಸುಕುಮಾರಾಂಗಮಖಿಲಂ.
ಸಮಂತಾತ್ಸಂಪ್ಲಾವಾಂ ತವ ವದನಸೌಂದರ್ಯಲಹರೀಂ
ಸದಾ ಸ್ಮಾರಂ ಸ್ಮಾರಂ ಸಫಲಯಿತುಮೀಶೇ ಜನಿಮಿಮಾಂ.
ಸಮಾಜಿಘ್ರ ಸ್ವಾಮಿನ್ನಗರುಯುತಧೂಪಂ ಕರುಣಯಾ
ಜಿಘೃಕ್ಷಸ್ವಾಪೀಮಾನಮಲಘೃತದೀಪಾನುಪಹೃತಾನ್.
ಗೃಹಾಣಾಜ್ಯಪ್ಲಾವಾನ್ ಮೃದುಲತರಭಕ್ಷ್ಯಾಣಿ ವಿವಿಧಾ-
ನ್ಯುಪಾದತ್ಸ್ವಾಪ್ಯನ್ನಂ ವಿವಿಧಮಥ ಪಂಚಾಮೃತಮಪಿ.
ಸುಕರ್ಪೂರಸ್ವಾದುಕ್ರಮುಕಯುತಮೇಲಾದಿಕಲಿತಂ
ಸುತಾಂಬೂಲಂ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಸದಯಮುಪಗೃಹ್ಣೀಷ್ವ ಮೃದುಲಂ.
ತತಸ್ತೇ ಕರ್ಪೂರೈಸ್ಸುರಭಿತರನೀರಾಜನವಿಧಿಂ
ಪ್ರಕುರ್ವನ್ನಾಧಾಸ್ಯೇ ತವ ಶಿರಸಿ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿಮಪಿ.
ಕರೋಮಿ ಸ್ವಾಮಿಂಸ್ತೇ ನಿಖಿಲಮುಪಚಾರಂ ಪ್ರವಣಧೀಃ
ದಯಾರ್ದ್ರಾಸ್ತೇ ದೃಷ್ಟೀರ್ವಿಕಿರ ಗಿರಿಜಾನಂದನ ಮಯಿ.
ಸಮಂತಾತ್ಸಂಸಾರವ್ಯಸನಕಲುಷೀಭೂತಹೃದಯಂ
ಪರಿತ್ರಾಯಸ್ವಾಶಾಪರವಶಿತಮಾಪನ್ನಮಪಿ ಮಾಂ.
ಇಮಾಂ ಚೇತಃ ಪೂಜಾಂ ಶರವಣಭುವೋ ಯಃ ಕಿಲ ಪಠೇತ್
ಸಕೃದ್ವಾಽನ್ಯೈರ್ಗೀತಂ ಸಪದಿ ಶೃಣುಯಾದ್ಭಕ್ತಿಭರಿತಃ.
ನ ತಂ ಸಂಸಾರಾಶಾ ಪರವಶಯತೇ ನಾಪಿ ವಿಷಯಾಃ
ಕ್ರಮಾತ್ಪುಣ್ಯಾತ್ಮಾಽಯಂ ನನು ಭಜತಿ ಕೈವಲ್ಯಪದವೀಂ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |