ಬಾಲಾಂಬಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರ

ವೇಲಾತಿಲಂಘ್ಯಕರುಣೇ ವಿಬುಧೇಂದ್ರವಂದ್ಯೇ
ಲೀಲಾವಿನಿರ್ಮಿತ- ಚರಾಚರಹೃನ್ನಿವಾಸೇ.
ಮಾಲಾಕಿರೀಟ- ಮಣಿಕುಂಡಲ ಮಂಡಿತಾಂಗೇ
ಬಾಲಾಂಬಿಕೇ ಮಯಿ ನಿಧೇಹಿ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷಂ.
ಕಂಜಾಸನಾದಿಮಣಿ- ಮಂಜುಕಿರೀಟಕೋಟಿ-
ಪ್ರತ್ಯುಪ್ತರತ್ನರುಚಿ- ರಂಜಿತಪಾದಪದ್ಮೇ.
ಮಂಜೀರಮಂಜುಲ- ವಿನಿರ್ಜಿತಹಂಸನಾದೇ
ಬಾಲಾಂಬಿಕೇ ಮಯಿ ನಿಧೇಹಿ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷಂ.
ಪ್ರಾಲೇಯಭಾನುಕಲಿ- ಕಾಕಲಿತಾತಿರಮ್ಯೇ
ಪಾದಾಗ್ರಜಾವಲಿ- ವಿನಿರ್ಜಿತಮೌಕ್ತಿಕಾಭೇ.
ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಮಥಲೋಕಪತೇಃ ಪ್ರಗಲ್ಭೇ
ಬಾಲಾಂಬಿಕೇ ಮಯಿ ನಿಧೇಹಿ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷಂ.
ಜಂಘಾದಿಭಿರ್ವಿಜಿತ- ಚಿತ್ತಜತೂಣಿಭಾಗೇ
ರಂಭಾದಿಮಾರ್ದವ- ಕರೀಂದ್ರಕರೋರುಯುಗ್ಮೇ.
ಶಂಪಾಶತಾಧಿಕ- ಸಮುಜ್ವಲಚೇಲಲೀಲೇ
ಬಾಲಾಂಬಿಕೇ ಮಯಿ ನಿಧೇಹಿ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷಂ.
ಮಾಣಿಕ್ಯಮೌಕ್ತಿಕ- ವಿನಿರ್ಮಿತಮೇಖಲಾಢ್ಯೇ
ಮಾಯಾವಿಲಗ್ನ- ವಿಲಸನ್ಮಣಿಪಟ್ಟಬಂಧೇ.
ಲೋಲಂಬರಾಜಿ- ವಿಲಸನ್ನವರೋಮಜಾಲೇ
ಬಾಲಾಂಬಿಕೇ ಮಯಿ ನಿಧೇಹಿ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷಂ.
ನ್ಯಗ್ರೋಧಪಲ್ಲವ- ತಲೋದರನಿಮ್ನನಾಭೇ
ನಿರ್ಧೂತಹಾರವಿಲಸತ್- ಕುಚಚಕ್ರವಾಕೇ.
ನಿಷ್ಕಾದಿಮಂಜುಮಣಿ- ಭೂಷಣಭೂಷಿತಾಂಗೇ
ಬಾಲಾಂಬಿಕೇ ಮಯಿ ನಿಧೇಹಿ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷಂ.
ಕಂದರ್ಪಚಾಪಮದಭಂಗ- ಕೃತಾತಿರಮ್ಯೇ
ಭ್ರೂವಲ್ಲರೀವಿವಿಧ- ಚೇಷ್ಟಿತರಮ್ಯಮಾನೇ.
ಕಂದರ್ಪಸೋದರ- ಸಮಾಕೃತಿಫಾಲದೇಶೇ
ಬಾಲಾಂಬಿಕೇ ಮಯಿ ನಿಧೇಹಿ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷಂ.
ಮುಕ್ತಾವಲೀವಿಲಸ- ದೂರ್ಜಿತಕಂಬುಕಂಠೇ
ಮಂದಸ್ಮಿತಾನನ- ವಿನಿರ್ಜಿತಚಂದ್ರಬಿಂಬೇ.
ಭಕ್ತೇಷ್ಟದಾನ- ನಿರತಾಮೃತಪೂರ್ಣದೃಷ್ಟೇ
ಬಾಲಾಂಬಿಕೇ ಮಯಿ ನಿಧೇಹಿ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷಂ.
ಕರ್ಣಾವಲಂಬಿಮಣಿ- ಕುಂಡಲಗಂಡಭಾಗೇ
ಕರ್ಣಾಂತದೀರ್ಘ- ನವನೀರಜಪತ್ರನೇತ್ರೇ.
ಸ್ವರ್ಣಾಯಕಾದಿಮಣಿ- ಮೌಕ್ತಿಕಶೋಭಿನಾಸೇ
ಬಾಲಾಂಬಿಕೇ ಮಯಿ ನಿಧೇಹಿ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷಂ.
ಲೋಲಂಬರಾಜಿ- ಲಲಿತಾಲಕಜಾಲಶೋಭೇ
ಮಲ್ಲೀನವೀನಕಲಿಕಾ- ನವಕುಂದಜಾಲೇ.
ಬಾಲಾಂಬಿಕೇ ಮಯಿ ನಿಧೇಹಿ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷಂ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |