அனிலாத்மஐ ஸ்துதி

ப்ரஸன்னமானஸம் முதா ஜிதேந்த்ரியம்
சதுஷ்கரம் கதாதரம் க்ருதிப்ரியம்.
விதம் ச கேஸரீஸுதம் த்ருடவ்ரதம்
பஜே ஸதா(அ)னிலாத்மஜம் ஸுரார்சிதம்.
அபீப்ஸிதைக- ராமநாமகீர்தனம்
ஸ்வபக்தயூத- சித்தபத்மபாஸ்கரம்.
ஸமஸ்தரோகநாஶகம் மனோஜவம்
பஜே ஸதா(அ)னிலாத்மஜம் ஸுரார்சிதம்.
மஹத்பராக்ரமம் வரிஷ்டமக்ஷயம்
கவித்வஶக்தி- தானமேகமுத்தமம்.
மஹாஶயம் வரம் ச வாயுவாஹனம்
பஜே ஸதா(அ)னிலாத்மஜம் ஸுரார்சிதம்.
குணாஶ்ரயம் பராத்பரம் நிரீஶ்வரம்
கலாமனீஷிணம் ச வானரேஶ்வரம்.
ருணத்ரயாபஹம் பரம் புராதனம்
பஜே ஸதா(அ)னிலாத்மஜம் ஸுரார்சிதம்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |