நிர்குண மானஸ பூஜா ஸ்தோத்திரம்

ஶிஷ்ய உவாச-
அகண்டே ஸச்சிதானந்தே நிர்விகல்பைகரூபிணி.
ஸ்திதே(அ)த்விதீயபாவே(அ)பி கதம் பூஜா விதீயதே.
பூர்ணஸ்யாவாஹனம் குத்ர ஸர்வாதாரஸ்ய சாஸனம்.
ஸ்வச்சாய பாத்யமர்க்யம் ச ஸ்வச்சஸ்யாசமனம் குத꞉.
நிர்மலஸ்ய குத꞉ ஸ்னானம் வாஸோ விஶ்வோதரஸ்ய ச.
அகோத்ரஸ்ய த்வவர்ணஸ்ய குதஸ்தஸ்யோபவீதகம்.
நிர்லேபஸ்ய குதோ கந்த꞉ புஷ்பம் நிர்வாஸனஸ்ய ச.
நிர்விஶேஷஸ்ய கா பூஷா கோ(அ)லங்காரோ நிராக்ருதே꞉.
நிரஞ்ஜனஸ்ய கிம் தூபைர்தீபைர்வா ஸர்வஸாக்ஷிண꞉.
நிஜானந்தைகத்ருப்தஸ்ய நைவேத்யம் கிம் பவேதிஹ.
விஶ்வானந்தயிதுஸ்தஸ்ய கிம் தாம்பூலம் ப்ரகல்ப்யதே.
ஸ்வயம்ப்ரகாஶசித்ரூபோ யோ(அ)ஸாவர்காதிபாஸக꞉.
கீயதே ஶ்ருதிபிஸ்தஸ்ய நீராஞ்ஜனவிதி꞉ குத꞉.
ப்ரதக்ஷிணமனந்தஸ்ய ப்ரமாணோ(அ)த்வயவஸ்துன꞉.
வேதவாசாமவேத்யஸ்ய கிம் வா ஸ்தோத்ரம் விதீயதே.
ஶ்ரீகுருருவாச-
ஆராதயாமி மணிஸன்னிபமாத்மலிங்கம்
மாயாபுரீஹ்ருதய- பங்கஜஸந்நிவிஷ்டம்.
ஶ்ரத்தாநதீவிமல- சித்தஜலாபிஷேகை-
ர்நித்யம் ஸமாதிகுஸுமைரபுனர்பவாய.
அயமேதோ(அ)வஶிஷ்டோ- (அ)ஸ்மீத்யேவமாவாஹயேச்சிவம்.
ஆஸனம் கல்பயேத் பஶ்சாத் ஸ்வப்ரதிஷ்டாத்மசிந்தனம்.
புண்யபாபரஜ꞉ஸங்கோ மம நாஸ்தீதி வேதனம்.
பாத்யம் ஸமர்பயேத்வித்வான் ஸர்வகல்மஷநாஶனம்.
அநாதிகல்பவித்ருத- மூலஜ்ஞானஜலாஞ்ஜலிம்.
விஸ்ருஜேதாத்மலிங்கஸ்ய ததேவார்க்யஸமர்பணம்.
ப்ரஹ்மானந்தாப்திகல்லோல- கணகோட்யம்ஶலேஶகம்.
பிபந்தீந்த்ராதய இதி த்யானமாசமனம் மதம்.
ப்ரஹ்மானந்தஜலேனைவ லோகா꞉ ஸர்வே பரிப்லுதா꞉.
அச்சேத்யோ(அ)யமிதி த்யானமபிஷேசனமாத்மன꞉.
நிராவரணசைதன்யம் ப்ரகாஶோ(அ)ஸ்மீதி சிந்தனம்.
ஆத்மலிங்கஸ்ய ஸத்வஸ்த்ரமித்யேவம் சிந்தயேன்முனி꞉.
த்ரிகுணாத்மாஶேஷலோக- மாலிகாஸூத்ரமஸ்ம்யஹம்.
இதி நிஶ்சயமேவாத்ர ஹ்யுபவீதம் பரம் மதம்.
அனேகவாஸநாமிஶ்ர- ப்ரபஞ்சோ(அ)யம் த்ருதோ மயா.
நான்யேனேத்யனுஸந்தான- மாத்மனஶ்சந்தனம் பவேத்.
ரஜ꞉ஸத்த்வதமோவ்ருத்தி- த்யாகரூபைஸ்திலாக்ஷதை꞉.
ஆத்மலிங்கம் யஜேந்நித்யம் ஜீவன்முக்திப்ரஸித்தயே.
ஈஶ்வரோ குருராத்மேதி பேதத்ரயவிவர்ஜிதை꞉.
பில்வபத்ரைரத்விதீயை- ராத்மலிங்கம் யஜேச்சிவம்.
ஸமஸ்தவாஸனாத்யாகம் தூபம் தஸ்ய விசிந்தயேத்.
ஜ்யோதிர்மயாத்மவிஜ்ஞானம் தீபம் ஸந்தர்ஶயேத் புத꞉.
நைவேத்யமாத்மலிங்கஸ்ய ப்ரஹ்மாண்டாக்யம் மஹோதனம்.
பிபானந்தரஸம் ஸ்வாது ம்ருத்யுரஸ்யோபஸேசனம்.
அஜ்ஞானோச்சிஷ்டகரஸ்ய க்ஷாலனம் ஜ்ஞானவாரிணா.
விஶுத்தஸ்யாத்மலிங்கஸ்ய ஹஸ்தப்ரக்ஷாலனம் ஸ்மரேத்.
ராகாதிகுணஶூன்யஸ்ய ஶிவஸ்ய பரமாத்மன꞉.
ஸராகவிஷயாப்யாஸ- த்யாகஸ்தாம்பூலசர்வணம்.
அஜ்ஞானத்வாந்தவித்வம்ஸ- ப்ரசண்டமதிபாஸ்கரம்.
ஆத்மனோ ப்ரஹ்மதாஜ்ஞானம் நீராஜனமிஹாத்மன꞉.
விவிதப்ரஹ்மஸந்த்ருஷ்டி- ர்மாலிகாபிரலங்க்ருதம்.
பூர்ணானந்தாத்மதாத்ருஷ்டிம் புஷ்பாஞ்ஜலிமனுஸ்மரேத்.
பரிப்ரமந்தி ப்ரஹ்மமாண்டஸஹஸ்ராணி மயீஶ்வரே.
கூடஸ்தாசலரூபோ(அ)ஹமிதி த்யானம் ப்ரதக்ஷிணம்.
விஶ்வவந்த்யோ(அ)ஹமேவாஸ்மி நாஸ்தி வந்த்யோ மதன்யத꞉.
இத்யாலோசனமேவாத்ர ஸ்வாத்மலிங்கஸ்ய வந்தனம்.
ஆத்மன꞉ ஸத்க்ரியா ப்ரோக்தா கர்தவ்யாபாவபாவனா.
நாமரூபவ்யதீதாத்ம- சிந்தனம் நாமகீர்தனம்.
ஶ்ரவணம் தஸ்ய தேவஸ்ய ஶ்ரோதவ்யாபாவசிந்தனம்.
மனனம் த்வாத்மலிங்கஸ்ய மந்தவ்யாபாவசிந்தனம்.
த்யாதவ்யாபாவவிஜ்ஞானம் நிதித்யாஸனமாத்மன꞉.
ஸமஸ்தப்ராந்திவிக்ஷேப- ராஹித்யேனாத்மநிஷ்டதா.
ஸமாதிராத்மனோ நாம நான்யச்சித்தஸ்ய விப்ரம꞉.
தத்ரைவ ப்ரஹ்மணி ஸதா சித்தவிஶ்ராந்திரிஷ்யதே.
ஏவம் வேதாந்தகல்போக்த- ஸ்வாத்மலிங்கப்ரபூஜனம்.
குர்வன்னா மரணம் வா(அ)பி க்ஷணம் வா ஸுஸமாஹித꞉.
ஸர்வதுர்வாஸனாஜாலம் பாதபாம்ஸுமிவ த்யஜேத்.
விதூயாஜ்ஞானது꞉கௌகம் மோக்ஷானந்தம் ஸமஶ்னுதே.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

65.9K
1.0K

Comments Tamil

hq3tz
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 -sivaramakrishna sharma

Great work without any spelling mistakes.Namaskaram. -Padmanabhan K

நன்றி 🌹 -சூரியநாராயணன்

சிறந்த website.. thanks🙏🙏 -தைலாம்பாள்

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |