சாரதா ஸ்துதி

அசலாம்ʼ ஸுரவரதா சிரஸுகதாம்ʼ ஜனஜயதாம் .
விமலாம்ʼ பதநிபுணாம்ʼ பரகுணதாம்ʼ ப்ரியதிவிஜாம் .
ஶாரதாம்ʼ ஸர்வதா பஜே ஶாரதாம் .
ஸுஜபாஸுமஸத்ருʼஶாம்ʼ தனும்ருʼதுலாம்ʼ நரமதிதாம் .
மஹதீப்ரியதவலாம்ʼ ந்ருʼபவரதாம்ʼ ப்ரியதனதாம் .
ஶாரதாம்ʼ ஸர்வதா பஜே ஶாரதாம் .
ஸரஸீருஹநிலயாம்ʼ மணிவலயாம்ʼ ரஸவிலயாம் .
ஶரணாகதவரணாம்ʼ ஸமதபனாம்ʼ வரதிஷணாம் .
ஶாரதாம்ʼ ஸர்வதா பஜே ஶாரதாம் .
ஸுரசர்சிதஸகுணாம்ʼ வரஸுகுணாம்ʼ ஶ்ருதிகஹனாம் .
புதமோதிதஹ்ருʼதயாம்ʼ ஶ்ரிதஸதயாம்ʼ திமிரஹராம் .
ஶாரதாம்ʼ ஸர்வதா பஜே ஶாரதாம் .
கமலோத்பவவரணாம்ʼ ரஸரஸிகாம்ʼ கவிரஸதாம் .
முனிதைவதவசா ஸ்ம்ருʼதிவினுதாம்ʼ வஸுவிஸ்ருʼதாம் .
ஶாரதாம்ʼ ஸர்வதா பஜே ஶாரதாம் .
ய இமம்ʼ ஸ்தவமநிஶம்ʼ புவி கதயேதத மதிமான் .
லபதே ஸ து ஸததம்ʼ மதிமபராம்ʼ ஶ்ருதிஜனிதாம் .
ஶாரதாம்ʼ ஸர்வதா பஜே ஶாரதாம் .

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

80.9K
1.0K

Comments

G85qh
Good Spiritual Service -Rajaram.D

Wonderful! 🌼 -Abhay Nauhbar

Love this platform -Megha Mani

Exceptional! 🎖️🌟👏 -User_se91t8

Fabulous! -Vivek Rathour

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |