ಸಪ್ತ ನದೀ ಪುಣ್ಯಪದ್ಮ ಸ್ತೋತ್ರ

ಸುರೇಶ್ವರಾರ್ಯಪೂಜಿತಾಂ ಮಹಾನದೀಷು ಚೋತ್ತಮಾಂ
ದ್ಯುಲೋಕತಃ ಸಮಾಗತಾಂ ಗಿರೀಶಮಸ್ತಕಸ್ಥಿತಾಂ|
ವಧೋದ್ಯತಾದಿಕಲ್ಮಷಪ್ರಣಾಶಿನೀಂ ಹಿತಪ್ರದಾಂ
ವಿಕಾಶಿಕಾಪದೇ ಸ್ಥಿತಾಂ ವಿಕಾಸದಾಮಹಂ ಭಜೇ|
ಪ್ರದೇಶಮುತ್ತರಂ ಚ ಪೂರುವಂಶದೇಶಸಂಸ್ಪೃಶಾಂ
ತ್ರಿವೇಣಿಸಂಗಮಿಶ್ರಿತಾಂ ಸಹಸ್ರರಶ್ಮಿನಂದಿನೀಂ|
ವಿಚೇತನಪ್ರಪಾಪನಾಶಕಾರಿಣೀಂ ಯಮಾನುಜಾಂ
ನಮಾಮಿ ತಾಂ ಸುಶಾಂತಿದಾಂ ಕಲಿಂದಶೈಲಜಾಂ ವರಾಂ|
ತ್ರಿನೇತ್ರದೇವಸನ್ನಿಧೌ ಸುಗಾಮಿನೀಂ ಸುಧಾಮಯೀಂ
ಮಹತ್ಪ್ರಕೀರ್ಣನಾಶಿನೀಂ ಸುಶೋಭಕರ್ಮವರ್ದ್ಧಿನೀಂ|
ಪರಾಶರಾತ್ಮಜಸ್ತುತಾಂ ನೃಸಿಂಹಧರ್ಮದೇಶಗಾಂ
ಚತುರ್ಮುಖಾದ್ರಿಸಂಭವಾಂ ಸುಗೋದಿಕಾಮಹಂ ಭಜೇ|
ವಿಪಂಚಕೌಲಿಕಾಂ ಶುಭಾಂ ಸುಜೈಮಿನೀಯಸೇವಿತಾಂ
ಸು-ಋಗ್ಗೃಚಾಸುವರ್ಣಿತಾಂ ಸದಾ ಶುಭಪ್ರದಾಯಿನೀಂ|
ವರಾಂ ಚ ವೈದಿಕೀಂ ನದೀಂ ದೃಶದ್ವತೀಸಮೀಪಗಾಂ
ನಮಾಮಿ ತಾಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ಪಯೋನಿಧಿಸ್ವರೂಪಿಕಾಂ|
ಮಹಾಸುರಾಷ್ಟ್ರಗುರ್ಜರಪ್ರದೇಶಮಧ್ಯಕಸ್ಥಿತಾಂ
ಮಹಾನದೀಂ ಭುವಿಸ್ಥಿತಾಂ ಸುದೀರ್ಘಿಕಾಂ ಸುಮಂಗಲಾಂ|
ಪವಿತ್ರಸಜ್ಜಲೇನ ಲೋಕಪಾಪಕರ್ಮನಾಶಿನೀಂ
ನಮಾಮಿ ತಾಂ ಸುನರ್ಮದಾಂ ಸದಾ ಸುಧೇವ ಸೌಖ್ಯದಾಂ|
ವಿಜಂಬುವಾರಿಮಧ್ಯಗಾಂ ಸುಮಾಧುರೀಂ ಸುಶೀತಲಾಂ
ಸುಧಾಸರಿತ್ಸು ದೇವಿಕೇತಿ ರೂಪಿತಾಂ ಪಿತೃಪ್ರಿಯಾಂ|
ಸುಪೂಜ್ಯದಿವ್ಯಮಾನಸಾಂ ಚ ಶಲ್ಯಕರ್ಮನಾಶಿನೀಂ
ನಮಾಮಿ ಸಿಂಧುಮುತ್ತಮಾಂ ಸುಸತ್ಫಲೈರ್ವಿಮಂಡಿತಾಂ|
ಅಗಸ್ತ್ಯಕುಂಭಸಂಭವಾಂ ಕವೇರರಾಜಕನ್ಯಕಾಂ
ಸುರಂಗನಾಥಪಾದಪಂಕಜಸ್ಪೃಶಾಂ ನೃಪಾವನೀಂ|
ತುಲಾಭಿಮಾಸಕೇ ಸಮಸ್ತಲೋಕಪುಣ್ಯದಾಯಿನೀಂ
ಪುರಾರಿನಂದನಪ್ರಿಯಾಂ ಪುರಾಣವರ್ಣಿತಾಂ ಭಜೇ|
ಪಠೇನ್ನರಃ ಸದಾಽನ್ವಿಮಾಂ ನುತಿಂ ನದೀವಿಶೇಷಿಕಾಂ
ಅವಾಪ್ನುತೇ ಬಲಂ ಧನಂ ಸುಪುತ್ರಸೌಮ್ಯಬಾಂಧವಾನ್|
ಮಹಾನದೀನಿಮಜ್ಜನಾದಿಪಾವನಪ್ರಪುಣ್ಯಕಂ
ಸದಾ ಹಿ ಸದ್ಗತಿಃ ಫಲಂ ಸುಪಾಠಕಸ್ಯ ತಸ್ಯ ವೈ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |