காவேரி ஸ்தோத்திரம்

கதம் ஸஹ்யஜன்யே ஸுராமே ஸஜன்யே
ப்ரஸன்னே வதான்யா பவேயுர்வதான்யே.
ஸபாபஸ்ய மன்யே கதிஞ்சாம்ப மான்யே
கவேரஸ்ய தன்யே கவேரஸ்ய கன்யே.
க்ருபாம்போதிஸங்கே க்ருபார்த்ராந்தரங்கே
ஜலாக்ராந்தரங்கே ஜவோத்யோதரங்கே.
நபஶ்சும்பிவன்யேப- ஸம்பத்விமான்யே
நமஸ்தே வதான்யே கவேரஸ்ய கன்யே.
ஸமா தே ந லோகே நதீ ஹ்யத்ர லோகே
ஹதாஶேஷஶோகே லஸத்தட்யஶோகே.
பிபந்தோ(அ)ம்பு தே கே ரமந்தே ந நாகே
நமஸ்தே வதான்யே கவேரஸ்ய கன்யே.
மஹாபாபிலோகானபி ஸ்னானமாத்ரான்
மஹாபுண்யக்ருத்பிர்- மஹத்க்ருத்யஸத்பி꞉.
கரோஷ்யம்ப ஸர்வான் ஸுராணாம் ஸமானான்
நமஸ்தே வதான்யே கவேரஸ்ய கன்யே.
அவித்யாந்தகர்த்ரீ விஶுத்தப்ரதாத்ரீ
ஸஸ்யஸ்யவ்ருத்திம் ததா(ஆ)சாரஶீலம்.
ததாஸ்யம்ப முக்திம் விதூய ப்ரஸக்திம்
நமஸ்தே வதான்யே கவேரஸ்ய கன்யே.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

41.8K

Comments

86km7

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |