காவேரி ஸ்தோத்திரம்

கதம் ஸஹ்யஜன்யே ஸுராமே ஸஜன்யே
ப்ரஸன்னே வதான்யா பவேயுர்வதான்யே.
ஸபாபஸ்ய மன்யே கதிஞ்சாம்ப மான்யே
கவேரஸ்ய தன்யே கவேரஸ்ய கன்யே.
க்ருபாம்போதிஸங்கே க்ருபார்த்ராந்தரங்கே
ஜலாக்ராந்தரங்கே ஜவோத்யோதரங்கே.
நபஶ்சும்பிவன்யேப- ஸம்பத்விமான்யே
நமஸ்தே வதான்யே கவேரஸ்ய கன்யே.
ஸமா தே ந லோகே நதீ ஹ்யத்ர லோகே
ஹதாஶேஷஶோகே லஸத்தட்யஶோகே.
பிபந்தோ(அ)ம்பு தே கே ரமந்தே ந நாகே
நமஸ்தே வதான்யே கவேரஸ்ய கன்யே.
மஹாபாபிலோகானபி ஸ்னானமாத்ரான்
மஹாபுண்யக்ருத்பிர்- மஹத்க்ருத்யஸத்பி꞉.
கரோஷ்யம்ப ஸர்வான் ஸுராணாம் ஸமானான்
நமஸ்தே வதான்யே கவேரஸ்ய கன்யே.
அவித்யாந்தகர்த்ரீ விஶுத்தப்ரதாத்ரீ
ஸஸ்யஸ்யவ்ருத்திம் ததா(ஆ)சாரஶீலம்.
ததாஸ்யம்ப முக்திம் விதூய ப்ரஸக்திம்
நமஸ்தே வதான்யே கவேரஸ்ய கன்யே.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |